mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Konwersacje
język Angielski
autor: martyna...
386 słówek
Słówka i zwroty z konwersacji języka angielskiego.
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • czajnik
   • kettle
   • nastawić wodę w czajniku
   • to put the kettle on
   • kwestie środowiskowe
   • environmental issues
   • przeprowadzić wywiad
   • to conduct an interview
   • udzielić wywiadu
   • to give an interview
   • obwiniać kogoś o coś
   • to blame sb for sth
   • nadawać, rozpowszechniać
   • to boradcast
   • zwyczajni ludzie
   • ordinary people
   • Jesteśmy siebie warci.
   • We deserve each other.
   • brać udział
   • to take part / to participate
   • To nieuczciwe z jej strony.
   • It's unfair on her behalf.
   • rodzeństwo (l.p.)
   • siblings (sibling)
   • zakładać rodzinę
   • to start a family
   • w moim wieku
   • of my age
   • zachęta do czegoś
   • incentive to sth/ encouragement
   • urlop macierzyński
   • maternity leave
   • urlop tacierzyński
   • paternity leave
   • zatrudniać
   • to employ
   • być punktualnie
   • be on time
   • wybory samorządowe
   • local election
   • okazjonalnie
   • occasionally
   • biurokracja
   • red tape
   • odświeżyć czyjąś pamięć
   • to jog sb's memory
   • podsumowywać
   • to summarize/ to sum up
   • ściąć głowę
   • to behead
   • głaskać (kota)
   • to stroke
   • schlebiać
   • to flatter
   • wylew
   • stroke
   • państwo opiekuńcze
   • welfare state
   • mieć skłonność do czegoś
   • to be prone to sth
   • plomba
   • filling
   • kręgosłup
   • spine
   • chorować na
   • to suffer from
   • umrzeć na
   • to die of
   • zapalenie oskrzeli
   • bronchitis
   • cytować
   • to quote
   • cytat
   • quotation
   • przysłowie
   • proverb
   • streszczenie
   • summary
   • chrześcijaństwo
   • Christianity
   • chrześcijański
   • Christian
   • chrześcijanin
   • Christian
   • usprawiedliwiony
   • justified/ excused
   • uzasadniać coś czymś
   • justify sth with sth
   • zajęty, zaangażowany, zaręczony
   • engaged
   • mieć coś wspólnego
   • to have sth in common
   • odróżniać coś od czegoś
   • to distinguish sth from sth
   • różnić się
   • to vary/ to differ from sb/sth
   • różnica
   • difference/ distinction
   • różny (odmienny)
   • different/ distinct
   • wyróżniający sie
   • remarkable
   • zbliżać się, zwracać się
   • to approach
   • podejście
   • approach/ attitude to sth
   • jest to spowodowane faktem
   • it is due to the fact
   • zdobywać, nabywać
   • to acquire
   • nabyty
   • acquired
   • wrodzony
   • innate
   • dotyczyć czegoś, kogoś
   • to concern sth/sb
   • zrozumienie, pojmowanie
   • comprehension
   • pojmować, rozumieć
   • to comprehend
   • zdolność do czegoś
   • ability/ capacity for sth
   • w celu, aby
   • in order to
   • składać się z czegoś
   • to consist of sth
   • jest rozumiane jako
   • is understood as
   • wyjątek
   • exception
   • z wyjątkiem
   • except for
   • wyjątkowy
   • exceptional
   • mit
   • myth
   • mityczny
   • mythic(al)
   • zakładać, przypuszczać
   • to assume
   • założenie, przypuszczenie
   • assumption
   • wyrażać
   • to express
   • wyrażenie
   • expression
   • jedność
   • unity
   • wywoływać, wzbudzać
   • to evoke
   • odmówić
   • to refuse
   • stąd, odtąd, dlatego
   • hence
   • osobno, oddzielnie
   • separately
   • osobny, oddzielny
   • separate
   • więź
   • tie/ bond
   • wciągać, włączać
   • to involve
   • podkreślać
   • to underline
   • strata, brak
   • loss
   • dwuznaczny, niejasny
   • ambiguous
   • dwuznaczność
   • ambiguity
   • które stanowią podstawę dla
   • which provide a basis for
   • kłócić się, przedyskutować
   • to argue
   • występować, wydarzyć się
   • to occur
   • występowanie, zjawisko
   • occurrence
   • stwierdzić
   • to affirm/ to state
   • osobowość
   • personality
   • zmuszać
   • to force (sb to do sth)
   • nieprawny, bezprawny
   • illigitimate
   • ustanawiać
   • to establish
   • bliskość
   • closeness
   • utrzymywać, zachowywać
   • to maintain
   • znaczenie (ważność)
   • significance
   • znaczący
   • significant
   • znaczyć
   • to signify
   • mieć znaczenie
   • to be of importnace
   • przypisywać coś komuś
   • to attribute sth to sb
   • niemniej jednak
   • nevertheless
   • pomimo czegoś
   • despite of sth/ in spite of
   • tożsamość
   • identity
   • utożsamiać coś z czymś
   • to identify sth with sth
   • pojęcie, wyobrażenie
   • notion of
   • określać (warunkować)
   • to determine
   • określony, sprecyzowany
   • specific
   • typowe dla
   • specific to
   • określać (precyzować)
   • to specify
   • zróżnicowany
   • diverse
   • układ, porządek
   • order, arrangement
   • całkowicie
   • completely
   • przeciwnie
   • on the contrary
   • dominujący
   • dominant
   • dominować
   • to dominate (over sth)
   • zawierać
   • to contain
   • dystans
   • distance
   • dostosowanie się do
   • adaptation to
   • pasować do
   • to match sth
   • pasujący
   • matching the style
   • druga tura wyborów
   • second round
   • kadencja
   • turn
   • pośmiewisko
   • laughing stock
   • być poświęconym czemuś
   • to be committed to/ to be devoted to
   • podatny
   • prone
   • mieć skłonność do czegoś
   • to be prone to sth
   • dawać się zmanipulować
   • to be easy to manipulate
   • ratusz
   • town hall
   • umowa
   • contract
   • urzędnik państwowy
   • civil servant
   • odwdzięczać się komuś pięknym za nadobne
   • to give sb back in kind
   • zatrudniać się
   • to take a job
   • czasami
   • at times
   • biurokratyczne przepisy
   • red tape rules
   • różnica polega na tym, że...
   • the difference lies in the fact that...
   • to nie robi mi różnicy
   • that makes no difference to me
   • robić rózróżnienie między czymś a czymś
   • to make a distinction between sth and sth
   • różny (rozmaity)
   • different/ various
   • w założeniu
   • orginally
   • ścisły
   • strict
   • wyraźny (zrozumiały)
   • clear
   • wyraźny (widoczny)
   • distinct
   • na głowę
   • per capita
   • atrakcyjność
   • appeal
   • gościć
   • to host
   • połączyć
   • to combine
   • przezwyciężyć
   • to overcome
   • jednolity
   • uniform
   • ilość
   • quantity
   • jakość
   • quality
   • wiarygodność
   • credibility
   • wpływ na
   • the impact of
   • dziesięciolecie
   • decade
   • składnik, kulinarny
   • component/ ingredient
   • pogląd, perspektywa czegoś
   • outlook for sth
   • gospodarczy
   • economic
   • dobrobyt, zdrowie
   • wellness
   • otrzymać cios
   • to take a hit
   • rozszerzać się
   • to widen
   • gospodarka
   • economy
   • przegląd, ankieta
   • survey
   • jako całość
   • as a whole
   • w sumie
   • in total
   • zapewniać
   • to provide
   • wzrost
   • growth
   • nowiuteńki
   • brand new
   • w gruncie rzeczy
   • in fact
   • dokładny
   • accurate
   • stołować się
   • to dine
   • ponadto
   • furthermore
   • brać coś pod uwagę
   • to take sth into consideration
   • prawdopodobnie
   • likely
   • najprawdopodobniej będzie temu przeciwny
   • he is likely to be against it
   • prowadzić do czegoś
   • to result in sth
   • wynikać z czegoś
   • to result from sth
   • niepokój, troska
   • concern
   • ścieżka rowerowa
   • bike lane
   • rozsądność
   • sensibility
   • odkryć, dowiedzieć się
   • to find out
   • rocznie
   • annually
   • widoczny, wyraźny
   • visible
   • dojeżdżać do pracy, szkoły
   • to commute
   • przekształcać coś na
   • to convert something to
   • chodnik
   • pavement/ sidewalk
   • pieszy
   • pedestrian
   • ścieżka
   • path
   • spokój ducha
   • peace of mind
   • zmniejszać
   • to lessen
   • przykładać wagę do
   • to put importance on
   • nieruchomość
   • property
   • właściwy, odpowiedni
   • proper
   • rzecznik
   • spokesperson
   • w pewnym sensie, poniekąd
   • in a way
   • postrzegać
   • to perceive
   • Nie nabijam się z ciebie.
   • I'm not making fun of you.
   • z wyprzedzeniem
   • in advance
   • przekonywać kogoś o czymś
   • to convince sb of sth
   • przekonywać kogoś do czegoś
   • to talk sb round to sth
   • To nie moja sprawa.
   • It's none of my business.
   • O co tu u licha chodziło?
   • What was that all about?
   • odpowiadać na coś
   • to respond to sth, to reply, to answer
   • odpowiedź na coś (działanie)
   • response to sth
   • satyra polityczna
   • political satire
   • odzyskiwać
   • to regain
   • szczegół
   • detail/ particular
   • próbować, usiłować
   • to attempt
   • próba zrobienia czegoś
   • attempt at doing sth
   • wina (przewinienie)
   • fault
   • wina (poczucie)
   • guilt
   • wina (odpowiedzialność)
   • blame
   • zrzucać winę na kogoś
   • to put the blame on sb
   • To nie twoja wina.
   • It's not your fault.
   • konina
   • horsemaet
   • dotknąć, uderzyć w kogoś
   • to hit
   • kontrowersja
   • controversy
   • konsument
   • consumer
   • okazja
   • opportunity
   • nabyć
   • to purchase
   • świadomie
   • knowingly
   • ślad
   • trace
   • dodatkowy
   • additional
   • śledzić
   • to track
   • wewnętrzny
   • internal
   • śledztwo
   • investigation
   • etykieta
   • label
   • całkowity
   • entire
   • odkryć
   • to uncover
   • ciąć koszty
   • to cut costs
   • surowy
   • raw
   • być świadomym
   • to be aware of
   • atykietować
   • to label
   • przeoczenie, nieuwaga
   • oversight
   • odnowić
   • to renew
   • zmusić
   • to compel
   • cel
   • purpose
   • rzeźnia
   • slaughterhouse
   • spożycie
   • consumption
   • obecny (aktualny)
   • current
   • rozpocząć ponownie
   • to restart
   • kilka
   • several
   • zwrócić się z prośbą
   • to request
   • rosnący
   • mounting
   • zakaz
   • ban
   • szef
   • head
   • gabinet (rząd)
   • cabinet
   • według
   • according to
   • bydło
   • cattle
   • przedłużenie
   • extension
   • przedłużać
   • to extand
   • warunkowo
   • conditionally
   • ludzki
   • human
   • humanitarny
   • humane
   • zatrudnić
   • to hire
   • zamierzać
   • to intend to
   • pozornie
   • seemingly
   • prowadzić (nadzorować przebieg)
   • to conduct
   • próbując
   • in attempt to
   • opóźniać
   • to delay
   • zgoda
   • approval
   • nie zgadzać się z czymś
   • to take issue with sth
   • nalegać na coś
   • to push for sth
   • zmniejszyć
   • to decrease
   • zaufanie
   • confidence
   • hodowla bydła
   • cattle-ranching
   • dyrektor zarządzający
   • Chief Executive
   • humanitaryzm
   • humaneness
   • pozbywać się czegoś, wyrzucać
   • to dispose sth
   • zakazać
   • to prohibit
   • punkt widzenia
   • standpoint
   • pod tym względem
   • in this regard
   • wytwarzać
   • to generate
   • przychylać się do pomysłu
   • to warm to the idea of sth
   • smakosz
   • foodie
   • wyznaczać nowe granice
   • to push the envelope
   • konwencjonalny
   • conventional
   • współwłaściciel
   • co-onwer
   • obsłużyć
   • to serve
   • wskazywać
   • to indicate
   • wcześniej
   • previously
   • ćwiczyć, robić próbę
   • rehearse
   • znakomity
   • outstanding
   • kłaniać się
   • to bow, to take a bow
   • wystawa
   • display
   • bisowanie, na bis
   • encore, as an encore
   • zakres
   • range
   • cel
   • purpose
   • nieświeży, czerstwy
   • stale
   • coś do przekąszenia
   • a bite to eat
   • być pochłoniętym
   • be absorbed in sth
   • narzekać na coś komuś
   • to complain about sth to sb
   • być w świetle reflektorów
   • be in the limelight
   • przeistaczać się w
   • turn into
   • okazać się
   • turn out
   • równy, rozliczony
   • even
   • deser
   • dess'ert
   • pustyna
   • d'esert
   • skreślać
   • to cross out
   • dużo wcześniej
   • long before
   • zdrowe odżywianie
   • nutririon
   • niezorganizowany
   • disorganised
   • rząd (w teatrze)
   • row
   • gromadzić
   • to gather
   • rozkładać (koc), wyjawiać (plany)
   • to unfold
   • marsz
   • parade
   • niechlujny
   • scruffy
   • dramaturg
   • playwright
   • lot krajowy
   • domestic flight
   • stacja kolejowa
   • railway station
   • zakończenie
   • completion
   • przygotowania
   • preparation
   • odpowiedni, istotny
   • relevant
   • mieć związek z czymś
   • to be relevant to sth
   • przytakiwać, skinąć głową
   • to nod
   • Nikt nie jest idealny.
   • Even Homer nods.
   • uścisk
   • grip
   • Wielki Piątek
   • Good Friday
   • przedział w pociągu
   • compartment
   • stała cena
   • fixed price
   • kaganiec
   • muzzle
   • być podobnym
   • to look alike
   • kłócić się o coś
   • to argue about [over] sth
   • przerwa
   • interval
   • piegi
   • freckles
   • ziarna maku
   • poppy seeds
   • częsty
   • fequent
   • uliczka, pas ruchu
   • lane
   • kiepski, kulawy
   • lame
   • podejrzany
   • fishy
   • uwagi
   • comments
   • żartować z
   • to make fun of sth
   • strasznie
   • dreadfully
   • kontynuować coś, udawać się
   • to proceed with sth
   • wybaczać, usprawiedliwiać
   • excuse
   • troskliwy, uważny
   • attentive
   • przystępny
   • approachable
   • zapytanie, dochodzenie
   • inquiry
   • w żadnym razie
   • by no means
   • uprawniać
   • entitle
   • przypuszczać
   • presume
   • pościg
   • chase
   • potem
   • afterwards
   • podejrzany
   • suspect
   • podejrzenie
   • suspicion
   • obawa
   • apprehension
   • nabywać
   • acquire
   • zadłużony
   • in debt
   • mieć długi
   • to be in debt
   • niepokój
   • anxiety
   • nakłaniać
   • to persuade sb to sth
   • nakłaniać
   • induce
   • znajomy, znajomość
   • acquitance
   • ograniczać wydatki
   • retrench
   • próżność
   • vanity
   • schodzić, zjeżdżać, opadać
   • descend
   • plotka
   • rumour
   • niespokojnie
   • anxiously
   • wylobrzymiać, przesadzać
   • to exaggerate
   • zatoki
   • sinus
   • na masową skalę
   • on mass scale
   • mieć powodzenie, odnieść sukces
   • to succeed in
   • sukces
   • success
   • udany, pomyślny
   • successfull
   • zakładać się
   • to bet
   • zakładać się z kimś o coś
   • to bet sb sth
   • zakładać się, że...
   • to bet that
   • konkurować, rywlizować o coś
   • to compete for sth
   • uwaga, komentarz
   • comment
   • komentować coś
   • to comment on sth, to make a comment about sth
   • pod względem czegoś
   • in terms of
   • niewzruszony, nieugięty
   • adamant
   • wędrowiec, tułacz
   • wanderer
   • opóźniać, odwlekać
   • to delay sth
   • opóźnienie, zwłoka
   • delay
   • obalać, obniżać, przygnębiać
   • bring down
   • niewystarczający, niezadawalający
   • inadequate
   • burda
   • brawl
   • zawieszać coś, wstrzymywać się
   • to suspend sb
   • rana
   • wound
   • ranić kogoś w coś
   • to wound sb in sth
   • pielgrzym
   • piligrim
   • wyraźnie
   • visibly
   • święto, uczta
   • feast
   • żałobnik
   • mourner
   • natychmiast, bezpośrednio
   • immadiately
   • utrata, strata
   • loss
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2017