mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet unit 6 i 10
język Angielski
autor: eedka9
193 słówka
zaliczenie
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • w razie
   • in the event of
   • transport
   • carriage
   • wejść w życie
   • to come into force
   • jedna z najlepszych firma prawnicza
   • a top law firm
   • usunąć
   • to delete
   • mający prawo do
   • entitled to
   • wygaśnięcie
   • expiration
   • wyjść z użycia
   • to fall out of use
   • zasięg
   • extent
   • potwierdzić odbiór
   • to ackonwledge receipt
   • natychmiast
   • fothwith
   • prowadzony
   • conducted
   • niniejszym
   • hereby
   • tu
   • herein
   • zachowanie tytułu
   • retention of title
   • posiadać własność towaru
   • to have property in goods
   • zachować coś
   • to retain sth
   • środek ostrożności
   • precaution
   • pułapki
   • pitfalls
   • odszkodowanie
   • indemnity
   • wynikać z
   • to arise from
   • wyżej wymieniony
   • the same
   • w zależności od
   • subject to
   • w ten sposób
   • thereby
   • poniżej
   • thereinafter
   • o tym
   • thereon
   • do tego
   • thereto
   • znak towarowy
   • trademark
   • handel
   • trading
   • zobowiązać się
   • undertake
   • dalej
   • hereinafter
   • najemca
   • hirer
   • mający moc prawną
   • in effect
   • bank, biblioteka wzorów umów
   • precedent bank/library
   • niedopuszczalny dowód
   • inadmissible evidence
   • wykonany
   • carried out
   • narażać się
   • incur
   • określony
   • set out
   • istotne ustawodawstwo
   • relevant legislation
   • pomimo czegoś
   • notwithstanding
   • najważniejsze zobowiązanie
   • operative provisions
   • wcześniej
   • prior to
   • zaopatrzyć się
   • procure
   • własność
   • property
   • część deklaratywna umowy
   • the recitals
   • nawiązujący do
   • reffered to
   • detalista
   • retailer
   • rozwiązanie umowy
   • termination of the contract
   • zawiadomić
   • to notify
   • towary nietrwałe
   • perishable goods
   • opóźnienie
   • delay
   • nieznaczne naruszenie
   • minor breach
   • magazynować
   • to store
   • przekraczać coś
   • to exceed sth
   • popełnić
   • to commit
   • zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej
   • to cease trading
   • naruszyć
   • to infringe
   • obciążenie
   • encumbrance
   • okres obowiązywania umowy
   • term of the contract
   • polisa ubezpieczeniowa
   • insurance policy
   • wygaśnięcie umowy
   • expiration of the contract
   • nie do przewidzenia
   • inforseeable
   • usprawiedliwiony
   • excused
   • autor
   • author
   • wypełnić zobowiązania umowne
   • to fulfil contractual obligations
   • poufny
   • confidential
   • tytuł
   • title
   • praca twórcza
   • creative work
   • siła wyższa
   • Act of God
   • ujawnić
   • to disclose
   • polegać na czymś
   • to rely on sth
   • prawo autorskie
   • copyright
   • strajk
   • strike
   • niezależny
   • freelance
   • własność intelektualna
   • intellectual property
   • dać zlecenie
   • to commission
   • klauzula zakazująca ujawniania informacji
   • non-disclosure clause
   • kontrola
   • control
   • towar przeznaczony na sprzedaż
   • merchandise
   • likwidacja
   • liquidation
   • magazyn
   • warehouse
   • budżet
   • budget
   • nieprzewidywalne wydarzenie
   • supervening event
   • być komuś winnym
   • to owe
   • teren
   • premises
   • płacić w ratach
   • to pay in instalments
   • likwidator
   • liquidator
   • niewypłacalny
   • insolvent
   • faktura
   • invoice
   • numer serii
   • serial number
   • zepsuć się
   • to go off
   • ostemplowany
   • stamped
   • wierzyciel
   • creditor
   • fabryka
   • factory
   • sprzedawca detaliczny
   • retailer
   • klauzula dot. rozwiązywania umowy
   • termination clause
   • chronić
   • to protect
   • wypowiedzieć
   • to give notice
   • stracić pieniądze
   • to lose money
   • poważne naruszenie
   • material breach
   • aktywa
   • assets
   • cedent
   • assignor
   • cesjonariusz
   • assignee
   • dokonać cesji
   • to assign
   • przyznać coś
   • to grant sth
   • licencja
   • licence
   • odoba udzielająca licencji
   • licensor
   • osoba otrzymująca licencję
   • licensee
   • będący własnością publiczną
   • in the public domain
   • naruszenie
   • infringement
   • prawa do własnoći intelektualnej
   • intellectual property right
   • personel
   • staff
   • władze celne
   • customs authorities
   • dotychczas
   • heretofore
   • właściciel
   • owner
   • poniżej
   • hereunder
   • sieć hoteli
   • a hotel chain
   • rezerwować coś
   • to book something
   • cło przewozowe
   • import duty
   • lista kontrolna
   • a checklist
   • całkowicie
   • in full
   • w drodze
   • in transit
   • sporządzić od początku
   • to draft from scratch
   • o tyle o ile
   • inasmuch as
   • pusta strona
   • a blank page
   • obejmujący
   • inclusive of
   • obecny
   • current
   • strony umowy
   • parties to a contract
   • faktura
   • invoice
   • włączony w
   • incorporated in
   • wytwarzać
   • manufacture
   • nie podlegający zmianom
   • non-negotiable
   • kluczowe zobowiązania
   • key obligations
   • zobowiązanie
   • obligation
   • na statku
   • on board
   • alternatywa
   • option
   • punkt sprzedaży
   • outlet
   • strony umowy
   • parties
   • patent
   • patent
   • wzór umowy
   • precedent
   • lokal
   • premises
   • zaopatrywanie
   • procurement
   • nieruchomosć
   • real property
   • zwrot pieniędzy za zakupiony towar
   • refund
   • zadośćuczynienie za naruszenie
   • remedy for breach
   • wyżej wymieniony
   • said
   • suma
   • sum
   • dostawca
   • supplier
   • dostawy
   • supplies
   • mieć miejsce
   • take place
   • wzór umowy
   • template
   • termin
   • term
   • określenie
   • term
   • rozwiązanie
   • termination
   • terytorium
   • territory
   • tu
   • therin
   • w ciągu 30 dni
   • within 30 days
   • rękojmia
   • warranty
   • siła wyższa
   • force majeure
   • rekompensować
   • to compensate
   • wykupić ubezpieczenie
   • to take out insurance
   • wyżej wymieniony
   • aforementioned
   • interpunkcja
   • punctuation
   • wyżej wspomniany
   • aforesaid
   • budowa zdania
   • sentence structure
   • całość
   • aggregate
   • szyk wyrazów
   • word order
   • arbitraż
   • arbitration
   • synonim
   • synonym
   • archaizm
   • archaic term
   • strona bierna
   • the passive
   • możność otrzymania
   • availability
   • sposób robienia czegoś
   • manner
   • wykonawca
   • contractor
   • prawo autorskei
   • copyright
   • sprzeciw wobec czegośc
   • opposition to something
   • wadliwy
   • defevtive
   • legenda umowy
   • defined terms section
   • brak doświadczenia
   • lack of experience
   • definicja
   • definition
   • inwestować
   • to invest
   • dostawa
   • delivery
   • kontynuować
   • to go ahead
   • dystrybutor
   • distributor
   • instalować
   • to install
   • sporządzić
   • draft
   • w powszechnym użyciu
   • in common use
   • jedna z najważniejszych firm prawniczych
   • a leading law firm
   • od początku
   • from scratch
   • uwagi
   • comments
   • złożyć wypowiedzenie
   • give notice
   • wyjątek
   • exception
   • zapakowany
   • packaged
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2018