mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet PZ USA
język Polski xD
autor: przemekk90
118 słówek
Poliyka zagraniczna USA i Kandad
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
 • Dzial PARTIE, THINK-TANKI, GR NACISKU

   • 1 Wymień najważniejsze ogniwa procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej USA.
   • 1. partie polityczne, 2. grupy nacisku, 3. think tanki, 4. media, 5. opinia publiczna
   • 2 Wymień 3 najważniejsze think tanki w USA
   • - 1. RAND Corporation, 2. Heritage Foundation, 3. Brookings Institution, 4. Human Rights Watch
   • 3 Które stowarzyszenie jest najbardziej znanym i wpływowym konserwatywnym think tankiem na świecie?
   • Heritage Foundation
   • 4 Co to RAND Corporation
   • amerykański think tank i organizacja badawcza non-profit, znana z dużego wkładu w naukę, zwłaszcza w metody ilościowe, na polu m.in. badań operacyjnych, rozwoju badań nad sztuczną inteligencją czy Int
   • 5 Jakie idee są reprezentowane przez wiodące partie amerykańskie?
   • amerykański liberalizm (centrolewica) i konserwatyzm (prawica)
   • 6 Od którego roku u steru władzy w USA jest rządząca Partia Demokratyczna
   • od zaprzysiężenia Obamy, czyli 2009 roku
   • 7 Z jakiego środowiska wywodzi się najwięcej grup nacisku, grup lobbingowych w USA? -
   • z istniejących już wcześniej związków zawodowych (80% takich grup)
   • 8 Kto może prowadzić działalność lobbingową?
   • - korporacje międzynarodowe, rząd i jego agendy, profesjonalne agencje i agencje PR, grupy interesu (np. związki zawodowe, NGOs, grupy biznesowe), massmedia, niezależni loggyści (najczęściej byli pol
   • 9 Jakie metody działania mogę być wykorzystywane przez lobbystów?
   • - manifestacje, petycje, mailingi, kampanie informacyjne, bojkoty, konferencje, cyberlobbing
   • 10 Jakiego obowiązku formalnego musi dopełnić grupa lobbingowa w USA, aby rozpocząć działalność?
   • rejestracji w Parlamencie i wypełnienia szczegółowego formularza informacyjnego

  Dzial USA - Afryka

   • 1 Na czym polegałą operacja “Infinite Reach
   • bombardowanie przez USA celów w Sudanie i Afganistanie podejrzanych o bycie bazami szkoleniowymi i kryjówkami terrorystów
   • 2 Czym jest Monterey Millennium Challenge Account ?
   • Ogłoszony przez Busha w 03.2002r. fundusz pomocowy dla najbiedniejszych krajów świata
   • 3 Kiedy fundusz MMCA rozpoczał działalność ?
   • W 2004r.
   • 4 Wymień państwa tworzące tzw. “Róg Afryki”
   • Somalia, Etiopia, Dżibuti, Erytrea
   • 5 Czym jest AFRICOM?
   • Dowództwo USA ds. Afryki. Jest jednym z 9 dowództw amerykańskich sił zbrojnych na świecie. Odpowiedzialne za Amerykańskie operacja militarne i stosunki wojskowe z 53 krajami Afryki z wyjątkiem Egiptu
   • 6 Gdzie miała miejsce pierwsza operacja bojowa pod dowództwem AFRICOM ?
   • W Libii
   • 7 Gdzie ma siedzibę AFRICOM
   • Stuttgart, Niemcy.
   • 8 Bush przeznaczył 15 mld dolarów w 2003r. na walkę z jaką chorobą w Afryce?
   • AIDS
   • 9 Ostateczny układ pokojowy za sprawą USA podpisano w Sudanie w roku …?
   • 2005
   • 10 W 2008r. oskarżono prezydenta Sudanu Omara Hassana …... o ludobójstwo
   • Bashira

  Dzial Administracja amerykańska

   • W którym miejscu w Konstytucji jest zapis, że Senat musi się zgodzić na wypowiedzenie traktatu przez Prezydenta?
   • Nie ma takiego zapisu
   • 2.Kiedy Senat może zaingerować w treść traktatu?
   • Kiedy prezydent już go wynegocjował
   • . Jaka większość głosów jest potrzebna w Senacie do przyjęcia traktatu
   • 2/3
   • Czego udziela Senat prezydentowi przed mianowaniem ambasadorów?
   • rady i zgody
   • Jakiej zgody Senatu dla odwołania ambasadorów, przedstawicieli dyplomatycznych potrzebuje prezydent?
   • nie potrzebuje zgody Senatu
   • W hierarchii prawa USA na którym miejscu są ratyfikowane przez Kongres umowy międzynarodowe
   • drugim
   • Wymień trzy funkcje prezydenta USA dotyczące polityki zagranicznej:
   • np. formułuje, moderuje, decyduje o uznaniu innego kraju/rządu, negocjuje traktaty, przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów, nominuje sekretarza stanu oraz ambasadorów USA
   • Na czym polega zasada podziału władz oparta na systemie hamulców i równowagi (checks and balances)?
   • )? władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza nawzajem się ograniczają i uzupełniają.
   • Jakie było hasło prezydentury Johnsona?
   • Wielkie Społeczeństwo ;D
   • Jaka agencja rządowa zajmowała się realizacją projektu MK-Ultra, który polegał na dokonywaniu serii eksperymentów psychiatrycznych dotyczących możliwości kontrolowania umysłu ludzkiego?
   • CIA centralna agencja wywiadowcza
   • .Kto był doradcą prezydenta J. Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego?
   • Brzezinski
   • 2.Co to jest Deklaracja Praw (The Bill of Rights)?
   • Pierwsze 10 poprawek do konstytucji, w których zawarto podstawowe prawa obywateli USA
   • Kto nominuje w USA sędziów?
   • Prezydent
   • Jaka instytucja rozważa najważniejsze kwestie dot. polityki zagranicznej USA i wypracowuje decyzje w sytuacjach kryzysowych?
   • - Rada Bezpieczeństwa Narodowego
   • . Z kim i w którym roku kongres wypowiedział pierwszą wojną? -
   • wojna z Wielką Brytanią w 1812
   • Zgodnie z konstytucją ile gabinetów (departamentów) i w jakiej procedurze może utworzyć prezydent
   • nie jest określona ilość, w drodze ustawy
   • Kto odchodzi ze stanowiska razem ze zmianą prezydenta
   • członkowie gabinetu prezydenta, ambasadorowie i inni z placówki
   • Czego najczęściej dot. prezydenckie executive agreements?
   • różnych kwestii, najczęściej militarnych i dyplomatycznych
   • Który prezydent zrobił z executive agreements najważniejsze narzędzie do prowadzenia polityki zagranicznej?
   • Franklin D. Roosevelt
   • Z czyjej inicjatywy następuje zawieszenie broni?
   • egzekutywy

  Dzial Kanada

   • Jakie państwa oprócz Kanady wchodzą w skład tzw. Arktycznej piątki?
   • USA, Rosja, Dania, Norwegia
   • W którym roku podpisano amerykańsko-kanadyjską umowę o wolnym handlu?
   • 1988 r.
   • Kto oprócz Kanady tworzy jednostkę zajmująca się kontrolą przestrzeni powietrznej i kosmicznej NORAD?
   • USA
   • Jak nazywa się kanadyjski minister spraw zagranicznych?
   • John Baird
   • Jak nazywają się szefowie misji dyplomatycznych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów reprezentujący interesy swoich państw przed innymi państwami tej organizacji?
   • wysocy komisarze
   • . Jaki dokument uznał równość Wielkiej Brytanii i jej ówczesnych dominiów, w tym Kanady, a jego podpisanie uważane jest za moment uzyskania przez dominia niepodległości?
   • Statut Westminsterski (1931)
   • Z kim Kanada toczyła tzw. wojnę halibutową?
   • z Hiszpanią
   • Kto w Kanadzie przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów obcych krajów oraz wita głowy obcych państw?
   • gubernator generalny
   • Czy Polacy potrzebują wizy, aby wjechać na terytorium Kanady?
   • Nie
   • . Czy Kanada należy do G8?
   • TAK

  Dzial Doktryny w polityce zagranicznej USA

   • Która doktryna Stanów Zjednoczonych mówi o utrzymaniu strefy wpływów USA na półkuli zachodniej oraz o polityce izolacjonizmu, czyli niezaangażowania w sprawy europejskie?
   • Doktryna z 1823r. – doktryna Monroe’a
   • O czym mówi doktryna Busha?
   • 2. O czym mówi doktryna Busha? - USA mają prawo do prewencyjnego ataku militarnego na każde państwo, które stanowi lub może stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych
   • . Kto wprowadził doktrynę dobrego sąsiedztwa
   • Franklin D. Roosevelt
   • . W którym roku została sformułowana doktryna Kennedy’ego
   • w 1961
   • Wymień trzy doktryny, które mówią o polityce USA względem Ameryki Łacińskiej
   • np. doktryna Johnsona, doktryna dobrego sąsiedztwa, doktryna grubej pałki, doktryna Monroe, doktryna Kennedy’ego
   • Jak inaczej nazywana była doktryna Trumana z 1947r
   • powstrzymywania ang.containment
   • Jaka teoria zakładająca, że każde wydarzenie społeczno-polityczne prowokuje następne tłumaczyła aktywność Stany Zjednoczonych w Wietnamie?
   • teoria Domina
   • Na czym była skupiona doktryna Reagana
   • Walka z komunizmem
   • W którym roku został ogłoszony program Gwiezdnych wojen
   • w 1983
   • Kto w 1845 roku sformował Manifest Destiny?
   • O'sullivan
   • Jaki prezydent-ekspansjonista realizował koncepcję ''Boskiego Przeznaczenia"?
   • James Polk
   • Dla jakich państw, wg aktu Trumana z 1947roku, została udzielona pomoc ekonomiczna i wojskowa ?
   • Turcja i Grecja
   • Która doktryna rozwinęła doktrynę Eisenhowera z 1957roku
   • Doktryna Cartera
   • Która doktryna skoncentrowała się na sojuszu z Japonią i rozwijaniu współpracy z Chińską Republiką Ludową?
   • Doktryna Forda z 1975r.

  Dzial Ameryka Łacińska

   • . Jakie wydarzenie historyczne ukazało, że polityka izolacjonistyczna USA wobec Ameryki Łacińskiej się nie powiedzie?
   • wojna z Hiszpanią 1898
   • . Jak nazywała się ideologia wg. której Stany Zjednoczone miały opanować kontynent?
   • Manifest Destiny
   • Który z prezydentów Stanów Zjednoczonych uzależniał działania pomocowe dla państw Ameryki Łacińskiej od przestrzegania przez nie praw człowieka?
   • Jimmy Carter
   • Która z doktryn politycznych USA wobec Ameryki Łacińskiej zakładała popieranie każdego rządu, który odpowiadałby interesom USA bez względu na sposób ich wyłonienia?
   • doktryna Johnsona-Manna
   • Który z prezydentów posługiwał się przy ustalaniu celów PZ wobec Ameryki Łacińskiej raportem gubernatora Rockefellera?
   • - Richard Nixon
   • Jak nazywał się program stworzony przez Kennedy’ego mający na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się komunizmu na obszarze Ameryki Łacińskiej?
   • - Sojusz dla Postępu
   • Które z zagrożeń transnarodowych występujących w Ameryce Łacińskiej zostało przez Reagana na początku 1986 r. określone jako “zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA”?
   • - Handel narkotykami
   • Które państwa latynoamerykańskie mają największe znaczenie w kontekście zapewnienia Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwa energetycznego? -
   • Meksyk, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador i Brazylia
   • Który prezydent i kiedy wystąpił z inicjatywą “Przedsięwzięcie dla Ameryk” (Enterprise for the Americas Initiative)?
   • - George Bush w 1990 r.
   • którym państwem latynoamerykańskim USA utworzyły strefę wolnego handlu od 1 stycznia 2004 r.?
   • Chile
   • Czego dotyczył plan Brady’ego z 1989 r.?
   • rozwiązania problemu zadłużenia Ameryki Łacińskiej
   • Jaki instrument stosowany przez USA uzależnia pomoc gospodarczą udzielaną państwom Ameryki Łacińskiej od ich skutecznej walki z handlem narkotykami?
   • certyfikacja
   • Jak Stany Zjednoczone zareagowały na przewrót dokonany przez Pedro Carmona w Wenezueli w kwietniu 2002 r.?
   • udzieliły poparcia autorowi przedmiotu wydając oświadczenie w tej sprawie
   • Który amerykański prezydent i kiedy ogłosił Plan Kolumbia?
   • - Clinton w 2000 r.
   • Którego państwa latynoamerykańskiego dotyczyła tzw. Poprawka Platta?
   • Kuby

  Dzial Azja

   • “Dyplomacja pingpongowa” została zastosowana w czasie prezydentury
   • Nixona
   • Początek wojny w Afganistanie miało miejsce w...
   • 2001 roku
   • . Jak nazywa się dowództwo sił koalicji w Afganistanie
   • ISAF
   • Do jakiego kraju Barak Obama udał się ze swoją pierwszą wizytą po reelekcji
   • do Birmy
   • Główne przyczyny ochłodzenia w relacjach USA Pakistan.
   • Akcja zabicia Osamy bin Ladena, operacje z użyciem dronów. Ofiary wśród cywilów. Naruszanie suwerenności pakistańskiej przez sił USA (przeprowadzanie operacji bez wiedzy i zgody władz w Islamabadzie)
   • . Gdzie mieści się największa baza wojskowa USA na Dalekim Wschodzie
   • ? Na Okinawie
   • . Na szczycie jakiego ugrupowania regionalnego, w listopadzie ubiegłego roku, gościem był Barack Obama
   • ASEAN
   • W którym roku administracja amerykańska zamierza wycofać oddziały bojowe z Afganistanu?
   • 2014
   • Teoria domina”, dotycząca rozprzestrzeniania się komunizmu pośród państw azjatyckich została po raz pierwszy sformułowana przez...
   • Eisenhovera
   • Po której z wojen i w którym roku Stany Zjednoczone opanowały Filipiny?
   • ? Wojna z Hiszpanią z 1898 roku
   • Podaj dzienną datę ataku na Pearl Harbour.
   • 7 XII 1941

  Dzial RELACJE USA-EUROPA

   • 1 Prezydent, którego europejskiego państwa jako pierwszy odwiedził USA po ataku na WTC?
   • FRANCJI
   • 2 USA poparła ,,kwiatową” rewolucji w Gruzji w 2003 roku. Jak nazywała się ta rewolucja?
   • Rewolucja róż
   • 3 Czym był tzw. list ośmiu?
   • Wyrazem poparcia dla USA przez ośmiu przywódców europejskich dla interwencji w Iraku
   • 4 Jakie państwa zostały wymienione z nazwy w Strategii Bezpieczeństwa USA z 2010 jako ich najbliżsi sojusznicy?
   • Francja, Niemcy i Wielka Brytania
   • 5 W którym roku Polska przystąpiła do NATO?
   • 1999
   • 6 Jak nazywał się amerykański plan pomocy odbudowy Europy po II WŚ?
   • Plan Marshalla
   • 7 Jak nazywali się przywódcy państw, którzy podejmowali decyzje podczas konferencji w Jałcie?
   • F.D. Roosevelt, Józef Stalin i Winston Churchill
   • 8 Kim byli pierwsi Europejczycy, którzy prawdopodobnie dotarli do Ameryki?
   • Wikingami
   • 9 Doktryna nieingerowania w sprawy Europy i niedopuszczenia Europy do ingerencji w obszarze obu Ameryk to doktryna?
   • Monroe’a
   • Kto dokonał pierwszych odkryć na rzecz Francji w Ameryce?
   • Jacques Cartier
   • 11 Komu Indianie sprzedali w 1625 roku Manhattan za 25 $?
   • Holendrom
   • 12 Pokój gandawski z 1814 kończył wojnę między kim a kim?
   • USA i Wielką Brytanią
   • 13 Traktat Hay-Pauncefote z 1901 r. pomiędzy USA a WB regulował status którego kanału?
   • Panamskiego
   • 14 Za prezydentury Williama McKinleya (1897-1901) USA stoczyły spór kolonialny, z którym mocarstwem europejskim?
   • Z Hiszpanią
   • 15 Gdzie podpisano układ SALT II
   • w Wiedniu

  Dzial 1

   • 1 Kto udziela Prezydentowi „rady i zgody” przy zawi1 Kto udziela Prezydentowi „rady i zgody” przy zawieraniu traktatu?eraniu traktatu?
   • Senat
   • 2 Jaka kompetencja prezydenta została potwierdzona wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Goldwater vs Carter
   • Prawo Prezydenta do wypowiadania traktatu
   • 3 Z czego składa się deklaracja wojny?
   • Wspólna rezolucja obu Izb + podpis Prezydenta
   • 4 Kto sprawuje władzę nad wodami, kontroluje świat – czyja to doktryna?
   • Doktryna Mahana
   • 5 „Polityką Stanów Zjednoczonych musi być popieranie wolnych narodów, które przeciwstawiają się próbom podporządkowania przez zbrojne mniejszości lub siły
   • Doktryna Trumana
   • 6 Wymień państwa należące wg G.W. Busha (przesłanie o stanie państwa z 2002 r.) do „osi zła”
   • Irak Iran Korea N
   • 7 W jednym zdaniu scharakteryzuj doktrynę Busha
   • USA ma prawo samodzielnego działania w sytuacji gdy uzna, że bezpieczeństwo świata jest zagrożone
   • 8 Kto był Sekretarzem Stanu w gabinecie Nixona?
   • H. Kissinger
   • 9 Wyjaśnij czym jest pojęcie „Pentagon Papers
   • ” Tajny dokument sporządzony przez rząd USA, który opisuje amerykańskie zaangażowanie w Wietnamie. Opublikowany w NY Times
   • 10 Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt w Zatoce Perskiej było zgodne z jaką doktryną?
   • Doktryną Cartera
   • 11 Co prezydent musi zrobić po przeprowadzeniu akcji zbrojnej z użyciem marines?
   • poinformować o tym Kongres
   • 12 Co przysługuje poszczególnym stanom w sferze zewnętrznej?
   • Immunitet – stan musi wyrazić zgodę, by być np. stroną w sporze
   • 13 Kto wypowiada wojnę w USA?
   • Kongres
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023