mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet czasowniki nieregularne
język Angielski
292 słówka
wybrane czasowniki nieregularne
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • przynosić
   • bring, brought, brought
   • kraść
   • steal, stole, stolen
   • znaczyć, mieć na celu
   • mean, meant, meant
   • kłaść
   • lay, laid, laid
   • powiedzieć
   • tell, told, told
   • mówić
   • speak, spoke, spoken
   • rosnąć
   • grow, grew, grown
   • pisać
   • write, wrote, written
   • walczyć
   • fight, fought, fought
   • znaleźć
   • find, found, found
   • łamać, psuć
   • break, broke, broken
   • wiedzieć, znać
   • know, knew, known
   • ciąć
   • cut, cut, cut
   • latać
   • fly, flew, flown
   • zapominać
   • forget, forgot, forgotten
   • karmić, żywić
   • feed, fed, fed
   • pić
   • drink, drank, drunk
   • kosztować
   • cost, cost, cost
   • biegać
   • run, ran, run
   • iść, jechać
   • go, went, gone
   • zakładać się
   • bet, bet, bet (bet, betted, betted)
   • żądlić
   • sting, stung, stung
   • zrzucać
   • shed, shed, shed
   • siać
   • sow, sowed, sown (sowed)
   • budzić (się)
   • awake, awoke (awaked), awoken
   • szukać
   • seek, sought, sought
   • kroczyć
   • stride, strode, stridden
   • skradać się
   • sneak, sneaked (snuck), sneaked (snuck)
   • wieszać (kogoś)
   • hang, hanged, hanged
   • trząść (się)
   • shake, shook, shaken
   • kosztować (wyceniać, oszacować)
   • cost, costed, costed
   • pełzać, czołgać się, raczkować
   • creep, crept, crept
   • wisieć, powiesić coś
   • hang, hung, hung
   • obalić, przewrócić
   • overthrow, overthrew, overthrown
   • zamrozić, mrozić
   • freeze, froze, frozen
   • rozdzierać
   • tear, tore, torn
   • kłaść
   • put, put, put
   • przepowiadać, prognozować
   • forecast, forecast (forecasted), forecast (forecasted)
   • jechać (np. konno)
   • ride, rode, ridden
   • stać się
   • become, became, become
   • budzić (się)
   • wake, woke (waked), woken (waked)
   • szyć
   • sew, sewed, sewn (sewed)
   • spać
   • sleep, slept, slept
   • rzucać
   • cast, cast, cast
   • pożyczać (komuś)
   • lend, lent, lent
   • pluć
   • spit, spat (spit), spat (spit)
   • rozkładać, rozprzestrzeniać, smarować
   • spread, spread, spread
   • ciąć(piłować)
   • saw, sawed, sawn (sawed)
   • leżeć
   • lie, lay, lain
   • trzymać
   • hold, held, held
   • huśtać się, machać
   • swing, swung, swung
   • śpiewać
   • sing, sang, sung
   • płacić
   • pay, paid, paid
   • krwawić
   • bleed, bled, bled
   • wysyłać
   • send, sent, sent
   • przewidywać
   • foresee, foresaw, foreseen
   • opuszczać, zostawić
   • leave, left, left
   • nosić, rodzić
   • bear, bore, borne (born)
   • czuć (się)
   • feel, felt, felt
   • wyprzedzać
   • overtake, overtook, overtaken
   • wprowadzić w błąd
   • mislead, misled, misled
   • gryźć
   • bite, bit, bitten
   • umieszczać
   • set, set, set
   • śmierdzieć
   • stink, stank (stunk), stunk
   • denerwować się, przewracać, zakłócać
   • upset, upset, upset
   • przychodzić
   • come, came, come
   • kosić
   • mow, mowed, mown (mowed)
   • ranić
   • hurt, hurt, hurt
   • nurkować
   • dive, dived (dove), dived
   • pomylić
   • mistake, mistook, mistaken
   • pokonać, przezwyciężyć
   • overcome, overcame, overcome
   • pochylać (się), przechylać (się)
   • lean, leant (leaned), leant (leaned)
   • uciekać
   • flee, fled, fled
   • strzelać
   • shoot, shot, shot
   • przysięgać, przeklinać
   • swear, swore, sworn
   • wygrywać
   • win, won, won
   • zapalać, świecić
   • light, lit (lighted), lit (lighted)
   • przebaczać
   • forgive, forgave, forgiven
   • zajmować się, handlować, rozdawać
   • deal, dealt, dealt
   • świecić
   • shine, shone, shone
   • poślubić
   • wed, wedded (wed), wedded (wed)
   • przekarmić
   • overfeed, overfed, overfed
   • pozwalać
   • let, let, let
   • prosperować, dobrze się rozwijać
   • thrive, thrived (throve), thrived (thriven)
   • trzymać się (kogoś, czegoś)
   • cling, clung, clung
   • błędnie odczytać , zinterpretować
   • misread, misread, misread
   • pisać na maszynie , klawiaturze
   • typewrite, typewrote, typewritten
   • powtarzać (np. wyścig)
   • rerun, reran, rerun
   • uderzyć, trafić
   • hit, hit, hit
   • moczyć
   • wet, wet (wetted), wet (wetted)
   • doznać oparzenia słonecznego
   • sunburn, sunburnt (sunburned), sunburnt (sunburned)
   • zabraniać, zakazywać
   • forbid, forbade (forbad), forbidden
   • przebudowywać, odbudowywać
   • rebuild, rebuilt, rebuilt
   • pasować, odpowiadać, nadawać się, dopasowywać
   • fit, fitted (fit), fitted (fit)
   • kurczyć się
   • shrink, shrank, shrunk
   • udowodnić
   • prove, proved, proved (proven)
   • przechodzić (operację, test)
   • undergo, underwent, undergone
   • rozumieć
   • understand, understood, understood
   • ukrywać
   • hide, hid, hidden
   • jechać
   • drive, drove, driven
   • uczyć się, dowiedzieć się
   • learn, learnt (learned), learnt (learned)
   • powiedzieć, mówić
   • say, said, said
   • robić
   • do, did, done
   • prowadzić
   • lead, led, led
   • wybierać
   • choose, chose, chosen
   • literować
   • spell, spelt (spelled), spelt (spelled)
   • budować
   • build, built, built
   • pokazywać
   • show, showed, shown
   • zamiatać
   • sweep, swept, swept
   • kłamać
   • lie, lied, lied
   • mleć
   • grind, ground, ground
   • wąchać, pachnieć, śmierdzieć
   • smell, smelt (smelled), smelt (smelled)
   • uderzać, strajkować
   • strike, struck, struck (stricken)
   • dawać
   • give, gave, given
   • wprowadzać (dane)
   • input, inputted (input), inputted (input)
   • zabrać
   • take, took, taken
   • myśleć
   • think, thought, thought
   • palić
   • burn, burnt (burned), burnt (burned)
   • wiązać
   • bind, bound, bound
   • stać
   • stand, stood, stood
   • widzieć
   • see, saw, seen
   • skakać
   • leap, leapt (leaped), leapt (leaped)
   • dmuchać, wiać
   • blow, blew, blown
   • spędzać, wydawać
   • spend, spent, spent
   • słyszeć
   • hear, heard, heard
   • zrobić
   • make, made, made
   • wycofać, odwołać, wypłacać
   • withdraw, withdrew, withdrawn
   • zgubić
   • lose, lost, lost
   • przerabiać
   • redo, redid, redone
   • przepowiadać
   • foretell, foretold, foretold
   • wychodzić, porzucić
   • quit, quit (quitted), quit (quitted)
   • mieć
   • have, had, had
   • rozlewać (się)
   • spill, spilt (spilled), spilt (spilled)
   • kupować
   • buy, bought, bought
   • jeść
   • eat, ate, eaten
   • przepisać
   • rewrite, rewrote, rewritten
   • podjąć
   • undertake, undertook, undertaken
   • gnać, pędzić, przekraczać dozwoloną prędkość
   • speed, sped (speeded), sped (speeded)
   • przemyśleć, zastanowić się
   • rethink, rethought, rethought
   • bić, uderzać
   • beat, beat, beaten
   • kopać
   • dig, dug, dug
   • rosnąć, wznosić się
   • rise, rose, risen
   • psuć
   • spoil, spoiled (spoilt), spoiled (spoilt)
   • czytać
   • read, read, read
   • pękać, wybuchać
   • burst, burst, burst
   • tonąć
   • sink, sank (sunk), sunk (sunken)
   • nawijać, owijać, wić się
   • wind, wound, wound
   • płacić z góry, przedpłacać
   • prepay, prepaid, prepaid
   • przesuwać (się), poślizgnąć się, ślizgać się
   • slide, slid, slid
   • dzielić, rozłupać
   • split, split, split
   • resetować
   • reset, reset, reset
   • spłacać, zwracać, odpłacać się
   • repay, repaid, repaid
   • zaczynać
   • begin, began, begun
   • rysować
   • draw, drew, drawn
   • oświetlać, kierować uwagę
   • spotlight, spotlighted (spotlit), spotlighted (spotlit)
   • przemykać, skradać się
   • slink, slunk, slunk
   • deptać, kroczyć
   • tread, trod (treaded), trodden (trod)
   • przelicytować
   • overbid, overbid, overbid
   • wpychać
   • thrust, thrust, thrust
   • przeciąć
   • slit, slit, slit
   • błagać
   • plead, pleaded (pled), pleaded (pled)
   • przerabiać, przetapiać
   • recast, recast, recast
   • wiązać, rozwieszać
   • string, strung, strung
   • tkać
   • weave, wove (weaved), woven (weaved)
   • sprzedawać
   • sell, sold, sold
   • spadać, upadać
   • fall, fell, fallen
   • puchnąć
   • swell, swelled, swollen (swelled)
   • kleić, wkładać
   • stick, stuck, stuck
   • odprężać się, relaksować, odwijać (się)
   • unwind, unwound, unwound
   • krzyżować
   • crossbreed, crossbred, crossbred
   • nadpisać
   • overwrite, overwrote, overwritten
   • prześcignąć, przewyższyć
   • outdo, outdid, outdone
   • uczestniczyć
   • partake, partook, partaken
   • zapodziać, zawieruszyć
   • mislay, mislaid, mislaid
   • zaspać
   • oversleep, overslept, overslept
   • przeczyć, ukrywać
   • belie, belied, belied
   • przestrzegać, podtrzymywać
   • uphold, upheld, upheld
   • strzyc
   • shear, sheared, sheared (shorn)
   • rzucać
   • fling, flung, flung
   • trzymać
   • keep, kept, kept
   • prześcignąć
   • outrun, outran, outrun
   • rozdzierać
   • rend, rent (rended), rent (rended)
   • dokonać najazdu, przekraczać
   • overrun, overran, overrun
   • zgładzić
   • slay, slew (slayed), slain
   • ponownie wysłać
   • resend, resent, resent
   • trwonić, marnować
   • misspend, misspent, misspent
   • rozpinać, odwołać, unieważnić
   • undo, undid, undone
   • podsłuchać
   • overhear, overheard, overheard
   • odklejać
   • unstick, unstuck, unstuck
   • źle usłyszeć, przesłyszeć się
   • mishear, misheard, misheard
   • przekroczyć (budżet), wydać za dużo
   • overspend, overspent, overspent
   • przesadzać, rozgotować
   • overdo, overdid, overdone
   • płacić za mało
   • underpay, underpaid, underpaid
   • wstrzymać, ukrywać, zająć
   • withhold, withheld, withheld
   • płacić zbyt wysokie wynagrodzenie, przepłacić
   • overpay, overpaid, overpaid
   • powtarzać, ponownie przystąpić (do egzaminu)
   • retake, retook, retaken
   • źle zrozumieć
   • misunderstand, misunderstood, misunderstood
   • wytrzymywać, stawić opór
   • withstand, withstood, withstood
   • nadawać, transmitować
   • broadcast, broadcast (broadcasted), broadcast (broadcasted)
   • błędnie napisać, zrobić błąd ortograficzny
   • misspell, misspelt (misspelled), misspelt (misspelled)
   • powstawać, wstawać
   • arise, arose, arisen
   • wirować
   • spin, spun, spun
   • pozbywać się
   • rid, rid, rid
   • remontować
   • refit, refit (refitted), refit (refitted)
   • pokrywać
   • overlay, overlaid, overlaid
   • podnieść, pociągnąć
   • heave, heaved (hove), heaved (hove)
   • rzucać
   • sling, slung, slung
   • kwestionować
   • gainsay, gainsaid, gainsaid
   • podnajmować (mieszkanie)
   • sublet, sublet, sublet
   • zwisać, wisieć
   • overhang, overhung, overhung
   • rezygnować, zrzekać się
   • forgo, forwent, forgone
   • rozłupać
   • cleave, clove (cleft, cleaved), cloven (cleft, cleaved)
   • zginać
   • bend, bent, bent
   • skakać
   • spring, sprang, sprung
   • nadzorować
   • oversee, oversaw, overseen
   • nastawiać, programować
   • preset, preset, preset
   • rozmnażać, odmrażać, odblokować
   • unfreeze, unfroze, unfrozen
   • równoważyć
   • offset, offset, offset
   • oglądać, ujrzeć
   • behold, beheld, beheld
   • modernizować
   • retrofit, retrofitted (retrofit), retrofitted (retrofit)
   • walnąć, uderzyć
   • smite, smote, smitten
   • ubierać
   • clothe, clothed (clad), clothed (clad)
   • rozkazać, oferować, licytować
   • bid, bid (bade), bid (bidden)
   • krzyżować
   • interbreed, interbred, interbred
   • przydarzać się
   • befall, befell, befallen
   • przykryć
   • overlie, overlay, overlain
   • wyrosnąć, przerosnąć
   • outgrow, outgrew, outgrown
   • obalić (teorię)
   • disprove, disproved, disproved (disproven)
   • błagać
   • beseech, beseeched (besought) beseeched (besought)
   • pozbawić tchu, zaprzeć dech w piersi
   • wind, winded, winded
   • nasladować, przedrzeźniać
   • mimic, mimicked, mimicked
   • hodować, płodzić, rodzić
   • breed, bred, bred
   • przyćmić, zaćmić
   • outshine, outshone, outshone
   • odsprzedać
   • resell, resold, resold
   • zwyciężyć, pokonać
   • outfight, outfought, outfought
   • usiłować, zmagać się, walczyć
   • strive, strove (strived), striven (strived)
   • przepasać, otoczyć
   • gird, girded (girt), girded (girt)
   • splatać
   • interweave, interwove, interwoven
   • wypić za dużo
   • overdrink, overdrank, overdrunk
   • rąbać
   • hew, hewed, hewed (hewn)
   • marzyć, fantazjować
   • daydream, daydreamt (daydreamed), daydreamt (daydreamed)
   • uchylić, unieważnić
   • override, overrode, overridden
   • odmrozić (palce, nos)
   • frostbite, frostbit, frostbitten
   • ozdabiać, osadzać
   • inlay, inlaid, inlaid
   • porzucać, opuszczać
   • forsake, forsook, forsaken
   • zniszczyć, zepsuć
   • bust, bust (busted), bust (busted)
   • prostować, rozluźniać
   • unbend, unbent, unbent
   • zastraszać
   • browbeat, browbeat, browbeaten
   • przelewać się
   • overspill, overspilt (overspilled), overspilt (overspilled)
   • wywrzeć, wyładować
   • wreak, wreaked (wrought), wreaked (wrought)
   • tandetnie budować
   • jerry-build, jerry-built, jerry-built
   • robić na drutach
   • knit, knitted (knit), knitted (knit)
   • przestrzelić, chybić, minąć, przejechać
   • overshoot, overshot, overshot
   • niewłaściwie, obsadzić (rolę, aktora)
   • miscast, miscast, miscast
   • wystrzelić, być lepszym w strzelaniu(od kogoś)
   • outshoot, outshot, outshot
   • wykręcać, wyżymać, wyciskać
   • wring, wrung, wrung
   • wyrzekać się, wypierać się
   • forswear, forswore, forsworn
   • prześcignąć w locie
   • outfly, outflew, outflown
   • przewijać (do tyłu)
   • rewind, rewound, rewound
   • podcinać, sprzedawać po niższej cenie
   • undercut, undercut, undercut
   • przerabiać
   • remake, remade, remade
   • złożyć korzystniejszą ofertę
   • underbid, underbid, underbid
   • obuwać, podkuwać
   • shoe, shod (shoed), shod (shoed)
   • obsadzać(w typowej roli), zaszufladkować
   • typecast, typecast, typecast
   • źle rozdać
   • misdeal, misdealt, misdealt
   • rozwiązywać (węzeł)
   • unbind, unbound, unbound
   • spłodzić, zrodzić
   • beget, begot, begotten
   • sprzedać taniej, zaniżyć cenę
   • undersell, undersold, undersold
   • wyprzedzić, pozostawić z tyłu
   • outride, outrode, outridden
   • przyciągnąć więcej widzów
   • outdraw, outdrew, outdrawn
   • poręczać, popierać
   • underwrite, underwrote, underwritten
   • posypywać, rozrzucać
   • strew, strewed, strewn (strewed)
   • przelicytować
   • outbid, outbid, outbid (outbidden)
   • lezeć u podstaw, leżeć pod (czymś)
   • underlie, underlay, underlain
   • składać (tekst do druku)
   • typeset, typeset, typeset
   • czytać z ruchu warg
   • lip-read, lip-read, lip-read
   • przekroczyć (budżet), wydać więcej (on kogoś)
   • overspend, overspent, overspent
   • wrócić na złą drogę, powrócić do nałogu
   • backslide, backslid, backslid
   • błogosławić
   • bless, blessed (blest), blessed (blest)
   • przekraczać stan konta, przesadzać
   • overdraw, overdrew, overdrawn
   • przeskoczyć, skoczyc dalej (od kogoś)
   • outleap, outleapt (outleaped), outleapt (outleaped)
   • zasypać, rozsypać
   • bestrew, bestrewed, bestrewed (bestrewn)
   • wstępnie opracować
   • roughcast, roughcast, roughcast
   • sprzedać więcej niż się miało, zachwalać ponad miarę
   • oversell, oversold, oversold
   • sprzedać więcej niż konkurencja
   • outsell, outsold, outsold
   • siadać, stawać okrakiem
   • bestride,bestrode, bestridden
   • karmić łyżeczką, łyżką
   • spoon-feed, spoon-fed, spoon-fed
   • robić korektę
   • proofread, proofread, proofread
   • niedostatecznie odżywiać
   • underfeed, underfed, underfed
   • nadbudować, wybudować za dużo
   • overbuild, overbuilt, overbuilt
   • klękać
   • kneel, knelt (kneeled), knelt (kneeled)
   • zatrzymać, zastąpić drogę, napaść, czatować, czychać
   • waylay, waylaid, waylaid
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
Komentarze użytkowników
 • 29 10 2011

  pakiet prawie 300 czasowników nieregularnych. Najlepiej uczyć się po 5/dzień. Mało, ale dokładnie i bez przemęczenia.

 • autor: kosma
  10 11 2011

  kawał pakietu! dzięki :)

masz jakies uwagi? dodaj komentarz
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2021