mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Matura rozszerzona
język Angielski
autor: justa2901
3596 słówek
Słówka przygotowujące do rozszerzonej matury z angielskiego ;)
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • .
   • .
 • Dzial Szkoła

   • pomocny
   • co-operative
   • ambitny
   • ambitious
   • aktywny
   • active
   • przedmioty ścisłe
   • science subjects
   • przedmioty szk. nieobowiązkowe
   • optional subjects
   • przedmioty szk. obowiązkowe
   • compulsory/mandatory subjects
   • znęcać się nad kimś
   • bully sb
   • przeglądać strony internetowe
   • browse websites
   • być na lekcji
   • be at a class/ a lesson
   • zadać wypracowanie (na temat)
   • assign an essay (on sth)
   • doktor (stopień naukowy)
   • doctor of philosophy (PhD)
   • zostać zawieszonym (w prawach ucznia)
   • be suspended
   • być obecnym
   • be present
   • zostać usuniętym ze szkoły
   • be expelled from school
   • być nieobecnym
   • be absent
   • sprawiedliwy
   • fair
   • twórczy
   • creative
   • skrupulatny, sumienny
   • conscientous
   • niepomocny
   • uncooperative
   • przemioty szk. artystyczne, związane ze sztuką
   • arts subjects
   • przedmioty szkolne
   • subjects
   • nauki społeczne
   • social sciences
   • religia
   • religious education (RE)
   • wychowanie fizyczne
   • physical education (PE)
   • muzyka
   • music
   • historia
   • history
   • matematyka
   • mathematics, maths
   • przedmioty humanistyczne
   • humanities
   • geografia
   • geography
   • języki obce
   • foreign languages
   • informatyka
   • computer studies, information technology (IT)
   • przedsiębiorczość
   • business studies
   • obecność
   • attendance
   • uczęszczać na kurs
   • attend a course
   • systematyczny
   • systematic
   • niedbały
   • sloppy
   • zrelaksowany, odprężony
   • relaxed
   • punktualny
   • punctual
   • niesprawiedliwy
   • unfair
   • profesjonalny
   • professional
   • pasywny, bierny
   • passive
   • nerwowy
   • nervous
   • zmotywowany
   • motivated
   • leniwy
   • lazy
   • pracowity
   • hard-working
   • utalentowany
   • gifted, talented
   • zdolność
   • ability
   • sprawdzać obecność
   • take the register
   • opuszczać lekcje, uciekać
   • skip classes
   • absolwent
   • school leaver
   • dziennik
   • register
   • wagarować
   • play truant
   • płacić czesne
   • pay a fee
   • magister nauk ścisłych
   • Master of Science (MSc)
   • magister nauk humanistycznych
   • Master of Arts (MA)
   • ukończyć szkołę
   • leave school
   • skończyć (uczelnię)
   • graduate from (a university)
   • absolwent (uniwersytetu)
   • graduate
   • dostać się na uczelnię
   • get into university
   • dyplom
   • a diploma
   • stopień (naukowy)
   • a degree
   • świadectwo
   • a certificate
   • uzyskać, otrzymać
   • get, obtain
   • przestać chodzić na kurs
   • drop out from a course
   • umiejętność
   • skill
   • wycieczka szkolna
   • set books
   • brzmieć znajomo
   • ring a bell
   • komitet rodzicielski
   • parent-teacher organization
   • dzień otwarty
   • open day
   • mnożenie
   • multiplification
   • robić błędy
   • make mistakes
   • robić notatki
   • take notes
   • wykonać prezentację
   • give a presentation
   • robić postępy
   • make progress
   • zapamiętywać daty
   • memorize dates
   • posługiwać się mapą
   • read a map
   • grać w piłkę ręczną
   • play handball
   • uczyć się czegoś na pamięć
   • learn sth by heart
   • wiedza
   • knowledge
   • kolega, koleżanka z klasy
   • classmate
   • kolega, koleżanka ze szkoły
   • schoolmate
   • zastępca dyrektora
   • deputy head, (US assistent principal)
   • wykładowca
   • lecturer
   • korepetytor
   • (personal) tutor
   • uczeń
   • schoolboy
   • uczennica
   • schoolgirl
   • uczeń
   • student, pupil
   • nauczyciel
   • teacher
   • grono pedagogiczne
   • teaching staff
   • bufet, stołówka
   • cafeteria, canteen
   • klasa
   • classroom
   • sala komputerowa
   • computer lab, IT suite, ICT unit
   • sala gimnastyczna
   • gym, gymnasium
   • korytarz, hol
   • hall
   • gabinet dyrektora
   • headmaster's office
   • laboratorium
   • laboratory, lab
   • biblioteka
   • library
   • szafka
   • locker
   • sekretariat
   • office
   • plac zabaw
   • playground
   • pracownia (fiz., biol. lub chem.)
   • science lab
   • boisko sportowe
   • sports field
   • pokój nauczycielski
   • staff room
   • przerwa
   • break
   • wolna lekcja, okienko
   • free period
   • wakacje
   • holiday (US vacation)
   • długa przerwa
   • lunch break
   • semestr
   • term
   • plan lekcji
   • timetable (US schedule)
   • przerwa zimowa
   • winter break
   • dzwonek dzwoni o (godzinie)
   • the bell goes at
   • zajęcia w szkole kończą się w dniu
   • school breaks up on
   • plastyka, sztuka
   • art, arts
   • przeprowadzać eksperyment
   • carry out an experiment
   • łączyć, wiązać tekst z grafiką
   • combine text and graphics
   • zeszyt
   • copybook, exercise-book, notebook, folder
   • liczyć
   • count
   • wkuwać
   • cram, swot
   • ostateczny termin
   • deadline
   • dzielenie
   • division
   • dyscyplina
   • discipline
   • wykonać projekt (na jakiś temat)
   • do a project (on sth)
   • wykonać ćwiczenie
   • do an exercise/ a task/ an activity
   • mocno się starać
   • do one's best
   • rysować szkic
   • draw a sketch
   • badać coś pod mikroskopem
   • examine sth under the microscope
   • brać dodatkowe lekcje
   • get extra lessons
   • dostawać ocenę
   • get a grade/ mark
   • stawiać ocenę
   • give a grade/ mark
   • mieć głowę do liczb
   • have a good head for figures
   • mieć coś na końcu języka
   • have sth on the tip of tongue
   • odrabiać pracę domową
   • do homework
   • otrzymywać pracę domową
   • get homework
   • oddawać pracę domową
   • hand in homework
   • zadawać pracę domową
   • set homework
   • tablica interaktywna
   • interactive whiteboard
   • rozwiązywać zadanie
   • solve a problem
   • ortografia
   • spelling
   • studiować prawa człowieka i politykę
   • study human rights and politics
   • zrobić sobie przerwę
   • take a break
   • podręcznik
   • textbook, coursebook
   • mundurek
   • uniform
   • napisać recenzję
   • write a review
   • ocenianie
   • assesment
   • oszukiwać, ściągać na egzaminie
   • cheat in an exam
   • przystąpić do egzaminu wstępnego
   • do an entrance exam
   • zdać dobrze egzamin
   • do well in an exam
   • zdać źle egzamin
   • do badly in an exam
   • oblewać egzamin
   • fail an exam
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • zdawać egzamin
   • pass an exam
   • powtarzać do egzaminu
   • revise for exam
   • przystępować po raz drugi do egzaminu
   • retake/ re-sit an exam
   • przystępować do egzaminu
   • take an exam
   • sprawdzać egzaminy
   • mark exam papers
   • poprawiać egzaminy
   • correct exam papers
   • przygotowywać się do czegoś
   • prepare for sth
   • zrobić test
   • do a test
   • otrzymywać wyniki testu
   • get the results of a test
   • zrobić, dać test
   • give a test
   • test z (czegoś, jakiegoś przedmiotu)
   • test in
   • uczyć się do (klasówki, egzaminu)
   • study for (a test/ an exam)
   • szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
   • college
   • państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
   • comprehensive school (UK)
   • zajęcia do wyboru
   • elective/ optional courses
   • szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
   • grammar school (UK)
   • szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
   • junior high school (US)
   • żłobek
   • nursery
   • świadectwo szkolne
   • report (US report-card)
   • stypendium
   • scholarship
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • szkoła prywatna
   • independent/ private/ public (UK) school
   • szkoła koedukacyjna
   • mixed/ co-educational (co-ed) school
   • szkoła policealna
   • post-secondary school
   • szkoła podstawowa
   • primary (US elementary) school
   • szkoła średnia
   • secondary (US high) school
   • szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
   • single-sex school
   • szkoła państwowa
   • state (US public) school
   • szkoła zawodowa
   • vocational school
   • kształcenie
   • schooling
   • szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
   • senior high school (US)
   • pożyczka studencka
   • student loan
   • program nauczania
   • syllabus, curriculum
   • uniwersytet, szkoła wyższa
   • university
   • zajęcia artystyczne
   • art club
   • lekcje baletu
   • ballet classes
   • stawiać sobie wyzwania
   • challenge oneself
   • chór
   • choir
   • grupa dyskusyjna
   • debating team
   • tear
   • drama
   • klub ochrony środowiska
   • environmental club
   • rozpoznawać swoje zdolności
   • explore one's abilities
   • być wysportowanym, w dobrej formie
   • get fit
   • gimnastyka
   • gymnastics
   • koło zainteresowań
   • interest club
   • przyłączyć się do (klubu, drużyny)
   • join (a club/ a team)
   • zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
   • learn leadership and management skills
   • uczyć się gry na trąbce
   • laern the trumpet
   • poznawać nowych ludzi
   • meet new people
   • uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
   • participate in extra-curricular activities
   • fotografowanie
   • photography
   • grać w zespole muzycznym
   • play in a band
   • uprawiać gry zespołowe
   • play in team sports
   • zespół rockowy
   • rock band
   • mieć podobne zainteresowania (jak)
   • share one's interests (which)
   • drużyna sportowa
   • sports team
   • unikać złych nawyków
   • stay away from bad habits
   • związek uczniowski
   • student union
   • radio
   • the radio
   • kronika szkolna
   • yearbook

  Dzial Zdrowie

   • boleć
   • ache
   • trądzik
   • acne
   • angina
   • angina
   • zapalenie wyrostka robaczkowego
   • appendicitis
   • astma
   • astma
   • być uczulonym na coś
   • be allergic to sth
   • być diabetykiem, cukrzykiem
   • be diabetic
   • zostać zranionym (zwykle w wypadku)
   • be injured
   • zostać ukąszonym (przez osę)
   • be stung (by a wasp)
   • pęcherz, bąbel
   • blister
   • złamana noga
   • broken leg
   • nowotwór
   • cancer
   • ospa wietrzna
   • chickenpox
   • zwykłe przeziębienie
   • common cold
   • kaszel
   • cough
   • depresja
   • depression
   • zaburzenie związane z odżywianiem
   • eating disorder
   • nadmierne pocenie się
   • excessive sweating
   • wada wzroku
   • eye condition
   • zemdleć
   • faint
   • zachorować
   • fall with an illness
   • czuć się niedobrze
   • feel a bit off-colour/ under the weather
   • czuć się obolałym
   • feel achy
   • czuć się strasznie
   • feel dreadful
   • czuć się sennym
   • feel drowsy
   • czuć się źle
   • feel unwell
   • czuć się niedobrze, mieć mdłości
   • feel sick
   • czuć się okropnie
   • feel terrible
   • mieć zawroty głowy
   • feel dizzy
   • grypa
   • flu
   • zachorować
   • get ill
   • mieć ból pleców
   • have a backache
   • mieć ból ucha
   • have an earache
   • mieć ból zęba
   • have a toothache
   • być przeziębionym
   • have a cold
   • katar sienny
   • hay fever
   • zawał serca
   • heart attack
   • (wysokie, niskie) ciśnienie krwi
   • (high/ low) blood pressure
   • (wysoka, niska) temperatura
   • (high/ low) temperature
   • boleć
   • hurt
   • chory na coś
   • ill with sth
   • poważnie chory
   • seriously ill
   • śmiertelnie chory
   • terminally ill
   • bezsenność
   • insomnia
   • stracić apetyt
   • lose appetite
   • stracić głos
   • lose one's voice
   • krwawienie z nosa
   • nose bleeding
   • ból brzucha
   • abdominal pain
   • ostry ból
   • sharp pain
   • ból w plecach, nodze
   • pain in the back/ leg
   • zapalenie płuc
   • pneumonia
   • wysypka
   • rash
   • katar
   • runny nose
   • ciężka choroba
   • serious disease
   • (ostra) gorączka
   • (severe) fever
   • choroba skóry
   • skin disease
   • kichać
   • sneeze
   • ból gardła
   • sore throat
   • rozdzierający ból głowy
   • splitting headache
   • zwichnięta kostka
   • sprained ankle
   • wylew krwi do mózgu
   • stroke
   • nagły spadek wagi ciała
   • sudden weight loss
   • cierpieć na coś
   • suffer from sth
   • powiększone migdałki
   • swollen tonsils
   • skręcona kostka
   • twisted ankle
   • roztrój żołądka
   • upset stomach
   • wirus
   • virus
   • wymiotować
   • vomit, throw up
   • rana
   • wound
   • antybiotyk
   • antibiotic
   • mieć postawioną diagnozę
   • be diagnosed with sth
   • zostać zbadanym
   • be examined
   • być w gipsie
   • be in plaster
   • przykuty do łóżka
   • bedridden
   • mosić ze sobą inhalator
   • carry an inhaler
   • wyleczyć
   • cure
   • przegląd dentystyczny
   • dental check-up
   • czuć się lepiej
   • get better
   • dojść do siebie po operacji
   • get over the operation
   • zrobić komuś zastrzyk
   • give sb an injection
   • położyć się do łóżka
   • go to bed
   • iść do lekarza
   • go to the doctor
   • mieć operację
   • have an operation
   • mieć zabieg chirurgiczny
   • have surgery
   • mieć badania
   • have tests
   • mieć zrobioną tomografię komputerową
   • have a CT scan
   • szybko wyzdrowieć
   • make a fast recovery
   • umawiać się na wizytę do lekarza
   • make an appointment to see the doctor
   • lekarstwo
   • medicine, drug
   • środki przeciwbólowe
   • painkillers
   • przeprowadzać operację
   • perform an operation
   • recepta
   • prescription
   • zapuszczać krople do oczu
   • put in eye drops
   • założyć bandaż, zabandażować
   • put on bandage
   • środki nasenne
   • sleeping pills
   • połykać
   • swallow
   • brać, przyjmować
   • take
   • syrop na kaszel
   • cough mixture
   • leki
   • medicine
   • preparaty ziołowe
   • herbal remedies
   • tabletki do ssania
   • lozenges
   • tabletki
   • tablets
   • pigułki
   • pills
   • chusteczka (do nosa)
   • tissue
   • leczenie
   • treatment
   • pogotowie ratunkowe
   • accident and emergency (US the ER)
   • być wypisanym (ze szpitala)
   • be discharged
   • izba przyjęć
   • casualty
   • stomatolog
   • dentist
   • zbadać, zrobić badania
   • do an examination
   • lekarz
   • doctor, physician
   • iść do szpitala
   • go into hospital
   • lekarz ogólny
   • general practitioner (GP)
   • mieć wykonane zdjęcie rentgenowskie
   • have an X-ray
   • ośrodek zdrowia
   • health care centre
   • klinika
   • health clinic
   • szpital
   • hospital
   • pielęgniarka
   • nurse
   • operować kogoś
   • operate on sb
   • pacjent
   • patient
   • fizjoterapeuta
   • physiotherapist
   • publiczna opieka medyczna
   • public health care
   • wyzdrowieć
   • recover from an ilness
   • lekarz specjalista
   • specialist
   • chirurg
   • surgeon
   • gabinet lekarski
   • surgery
   • mierzyć komuś temperaturę
   • take sb's temperature
   • mierzyć komuś ciśnienie krwi
   • take sb's blood pressure
   • brać leki
   • take medication
   • leczyć kogoś na coś
   • treat sb for sth
   • oddział
   • ward
   • akupunktura
   • acupuncture
   • specjalista wykonujący akupunkturę
   • acupuncturist
   • aromaterapia
   • aromatherapy
   • aromaterapeuta
   • aromatherapist
   • praktyka uzdrowicielska
   • faith healing
   • uzdrowiciel, znachor
   • faith healer
   • ziołolecznictwo
   • herbal medicine
   • zielarz
   • herbalist
   • homeopatia
   • homeopathy
   • homeopata
   • homeopath
   • irydologia
   • iridology
   • irydolog
   • iridologist
   • kręgarstwo
   • osteopathy
   • kręgarz
   • osteopath
   • refleksologia
   • reflexology
   • refleksolog
   • reflexologist
   • nałogowiec
   • addict
   • uzależnienie
   • addiction
   • być uzależnionym od czegoś
   • be addicted to sth, be depent on sth, be hooked on sth
   • sprawdza stan konta
   • check a bank account
   • zachorować na AIDS
   • come down with AIDS
   • odstawiać narkotyki
   • come off drugs
   • umrzeć z przedawkowania
   • die of an overdose
   • narkoman
   • drug addict
   • skutki
   • effects
   • długoterminowe
   • long-term
   • krótkoterminowe
   • short-term
   • stany lękowe
   • high anxiety
   • osłabiona pamięć
   • impaired memory
   • grać w gry komputerowe
   • play computer games
   • zakazać narkotyków
   • prohibit drugs
   • rzucać (palenie)
   • quit/ give up (smoking)
   • niepokój
   • restlessness
   • przedawkować
   • take an overdose
   • zakupoholizm
   • shopaholism
   • palić papierosy
   • smoke cigarettes
   • używać kosmetyków upiększających
   • use beauty products
   • wchodzić na portale społecznościowe
   • visit social networking websites
   • objawy związane z rzuceniem nałogu
   • withdrawal symptoms
   • być (fizycznie, psychicznie) niepełnosprawnym
   • be (physically/ mentally) disabled
   • poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego
   • be in a wheelchair
   • chodzić o kulach
   • be on crutches
   • niewidomy
   • blind
   • wchodzić po schodach
   • climb stairs
   • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
   • disabled parking
   • niepełnosprawność
   • disability
   • jeździć specjalnie przystosowanym samochodem
   • drive a specially adapted car
   • przedostać się przez wąskie drzwi
   • get through narrow doors
   • pies przewodnik
   • guide dog
   • zainstalować windę schodową (dla niepełnosprawnych)
   • install a stair lift
   • słabowidzący
   • partially-sighted
   • czytać w alfabecie Braille'a
   • read Braille
   • odczytywać mały druk
   • read small print
   • poruszać się za pomocą elektrycznego wózka inwalidzkiego
   • ride a mobility scooter
   • używać środków komunikacji publicznej
   • use public transport
   • używać podjazdów
   • use ramps
   • pokonywać duże odległości
   • walk long distances
   • nosić aparat słuchowy
   • wear a hearing aid
   • laska dla niewidomych
   • white cane
   • wysportowany
   • athletic
   • unikać stresu
   • avoid stress
   • być fanatykiem zdrowego stylu życia
   • be a fitness fanatic/ freak
   • być zdrowym jak ryba
   • be as fit as a fiddle
   • być na diecie
   • be on a diet
   • stracić formę
   • be out of shape (US)
   • mieć nadwagę
   • be overweight
   • ograniczyć spożywanie czegoś
   • cut down on sth
   • robić pompki
   • do push-ups
   • ćwiczyć (regularnie)
   • do (regular) exercise
   • jeść między posiłkami
   • eat between meals
   • zdrowo się odżywiać
   • eat healthy
   • tłuste jedzenie
   • fatty food
   • niezdrowe jedzienie
   • junk food
   • niskokaloryczne jedzenie
   • low-calorie food
   • jedzenie o niskej zawartości tłuszczu
   • low-fat food
   • odżywiać się rozsądnie
   • follow a sensible diet
   • wysypiać się
   • get enough sleep
   • rzucać coś
   • give up sth
   • uprawiać jogging, biegać
   • go jogging
   • być w dobrej formie
   • keep fit/ in shape
   • tracić na wadze, chudnąć
   • lose weight
   • tyć
   • put on weight
   • ograniczać kalorie
   • reduce calories
   • siedzący tryb życia
   • sedentary lifestyle
   • utrzymywać formę
   • stay fit/ in shape
   • zająć się (ćwiczeniami, sportem)
   • take up (exercise/ sport)
   • ćwiczyć na sali gimnastycznej, w siłowni
   • work out in the gym

  Dzial Państwo i społeczeństwo

   • aresztować
   • arrest
   • podpalenie
   • arson
   • podpalacz
   • arsonist
   • napad
   • assault
   • zaatakować kogoś nożem
   • attack sb with a knife
   • szantażować, szantaż
   • blackmail
   • szantażysta
   • blackmailer
   • złamać prawo
   • break the law
   • włamywać się
   • burgle
   • kradzież z włamaniem
   • burglary
   • włamywacz
   • burglar
   • popełnić przestępstwo
   • commit a crime
   • handel narkotykami
   • drug dealing
   • handlarz narkotyków
   • drug dealer
   • pijany kierowca
   • drunk driver
   • dowody
   • evidence
   • pseudokibic
   • football hooligan
   • fałszować
   • forge
   • fałszerstwo
   • forgery
   • fałszerz
   • forger
   • oszustwo
   • fraud
   • oszust
   • fraudster
   • mieć alibi
   • have an alibi
   • porwać samolot
   • hijack
   • porywacz samolotu
   • hijacker
   • prowadzić dochodzenie
   • investigate
   • dochodzenie
   • investigation
   • trzymać kogoś w areszcie
   • keep sb in custody
   • porywać
   • kidnap
   • porwanie
   • kidnapping
   • porywacz
   • kidnaper
   • (mniejsze, poważne) wykroczenie
   • (minor/ serious) offence
   • napaść i obrabować
   • mug
   • napad uliczny
   • mugging
   • bandyta uliczny
   • mugger
   • mordować, morderstwo
   • murder
   • morderca
   • murderer
   • drobne wykroczenie
   • petty crime
   • kradzież kieszonkowa
   • pickpocketing
   • kieszonkowiec
   • pickpocket
   • posterunek policji
   • police station
   • zgwałcić
   • rape
   • gwałciciel
   • rapist
   • ukraść coś komuś
   • rob sb of sth
   • napad
   • robbery
   • złodziej
   • robber, thief
   • kraść w sklepie
   • shoplift
   • kradzież w sklepie
   • shoplifting
   • złodziej sklepowy
   • shoplifter
   • przemycać
   • smuggle
   • przemyt
   • smuggling
   • przemytnik
   • smuggler
   • kraść
   • steal
   • podejrzany
   • suspect
   • brać łapówkę
   • take a bribe
   • terroryzm
   • terrorism
   • terrorysta
   • terrorist
   • kradzież
   • theft
   • ofiara
   • victim
   • przemoc
   • violence
   • świadek
   • witness
   • ogłosić wyrok
   • announce the verdict
   • zostać oskarżonym o coś
   • be charged with sth
   • kara śmierci
   • capital punishment, death penalty
   • praca społeczna
   • community service
   • przyznawać się do czegoś
   • confess to sth
   • uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)
   • convict sb of (a crime)
   • kara cielesna
   • corporal punishment
   • sprawa w sądzie
   • court case
   • uznać kogoś winnym czegoś
   • find sb quilty of
   • dostać, płacić grzywnę, mandat
   • get/ pay a fine
   • uniknąć (np. kary), ujść na sucho
   • get away with sth
   • surowa kara
   • harsh punishment
   • niewinny
   • innocent
   • sędzia
   • judge
   • ława przysięgłych
   • jury
   • śmiertelny zastrzyk
   • lethal injection
   • kara dożywocia
   • life imprisonment
   • kara więzienia
   • prison sentence
   • ukarać
   • punish
   • kara (za coś)
   • punishment (for sth)
   • wyrok
   • sentence
   • skazać kogoś na coś
   • sentence sb to sth
   • wyrok w zawieszeniu
   • suspended sentence
   • podać kogoś do sądu
   • take sb to court
   • mandat
   • traffic ticket
   • proces
   • trial
   • mieć proces
   • go on trial
   • granica państwa
   • border, fontier
   • granica wewnątrz pańtwa
   • boundary
   • obywatel
   • citizen
   • obywatelstwo
   • citizenship
   • dyktatura
   • dictatorship
   • dyktator
   • dictator
   • obcokrajowiec
   • foreigner
   • ojczyzna
   • homeland, homecountry
   • imigracja
   • immigration
   • polityka imigracyjna
   • immigration policy
   • niezależność, niepodległość
   • independence
   • mieszkaniec
   • inhabitant
   • królestwo
   • kingdom
   • monarchia
   • monarchy
   • naród
   • nation
   • narodowość
   • nationality
   • hymn narodowy
   • national anthem
   • flaga narodowa
   • natinal flag
   • naród
   • (the) people
   • azyl polityczny
   • politicial asylum
   • liczba ludności
   • population
   • uchodźca
   • refugee
   • region
   • region
   • regionalny
   • regional
   • republika
   • republic
   • rodzina królewska
   • royal family
   • państwo, stan
   • state
   • aktywista
   • activisit
   • ambasador
   • ambassador
   • ustawa
   • bill
   • wprowadzać ustawę
   • bring in/ introducea law
   • pracownik służb publicznych
   • civil servant
   • Kongres
   • Congress (US)
   • członek Kongresu
   • Congressman (US)
   • członkini Kongresu
   • Congresswoman (US)
   • konserwatywny
   • conservative
   • okręg wyborczy
   • constituency
   • konstytucja
   • constitution
   • debata
   • debate
   • demokracja
   • democracy
   • demokratyczny
   • democratic
   • demokrata
   • democrat
   • demonstrować
   • demonstrate
   • demonstracja
   • demonstration
   • dyplomata
   • diplomat
   • ambasada
   • embassy
   • tworzyć rząd
   • form the government
   • wybory powszechne
   • general election
   • wybory lokalne
   • local election
   • głowa państwa
   • head of state
   • Izba Gmin
   • House of Commons (UK)
   • Izba Lordów
   • House of Lords
   • Izba Reprezentantów
   • House of Repesentatives
   • król
   • king
   • królowa
   • queen
   • lewicowy
   • left-wing
   • ustawodawstwo
   • legislation
   • liberalny
   • liberal
   • samorząd
   • local government
   • izba niższa
   • lower house
   • izba wyższa
   • upper house
   • Ministerstwo Obrony Narodowej
   • Ministry of Defence
   • Ministerstwo Finansów
   • Ministry of Finance
   • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   • Ministry of Foreign Affairs
   • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
   • Ministry of Home Affairs
   • członek parlamentu
   • MP = Member of Parliament (UK)
   • opozycja
   • opposition
   • parlament
   • parliament
   • członek partii
   • party member
   • polityka dotycząca czegoś
   • policy on sth
   • lider polityczny
   • politicial leader
   • partia polityczna
   • politicial party
   • system polityczny
   • politicial system
   • polityka
   • politics
   • prezydent
   • president
   • premier
   • Prime Minister (PM)
   • referendum
   • referendum
   • reforma
   • reform
   • zrezygnować ze stanowiska
   • resign from post
   • prawicowy
   • right-wing
   • rządzić krajem
   • rule the country
   • wywiad
   • (the) secret service, (the) intelligence service
   • Senat
   • Senate (US)
   • kadencja
   • term
   • rządny
   • town councillor
   • rada miejska
   • town/ city council
   • ratusz
   • town hall
   • głosować na kogoś
   • vote (for) sb
   • prowadzić kampanię na rzecz praw człowieka
   • campaign for human rights
   • dawać pieniądze na cele dobroczynne
   • donate money to charity
   • wystosować apel
   • launch an appeal
   • promować edukację
   • promote education
   • zbierać pieniądze na coś
   • raise money for sth
   • rozwiązywać konflikty
   • resolve conflict
   • wolontariusz
   • volunteer
   • zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
   • volunteer to do sth
   • szlachetny cel
   • worthy cause
   • odnieść sukces
   • be successful
   • czarny rynek
   • black market
   • budżet
   • budget
   • drobne pieniądze
   • change
   • kryzys
   • depression
   • spadek gospodarczy
   • economic decline
   • wzrost gospodarczy
   • economic growth
   • gospodarka wolnorynkowa
   • free-market economy
   • fundusz
   • fund
   • dostać kredyt
   • get credit
   • zbankrutować
   • go bankrupt, go out of business
   • rosnąca gospodarka
   • growing economy
   • słabnąca gospodarka
   • slowing economy
   • mieć długi
   • have debts
   • dochód
   • income
   • przemysł
   • industry
   • inflacja
   • inflation
   • inwestować w coś, inwestycja
   • investment
   • zrobić interes, dojść do porozumienia
   • make a deal
   • ponieść straty
   • make a loss
   • przynieść zysk
   • make a profit
   • rynek
   • market
   • płacić podatki
   • pay taxes
   • płatność
   • payment
   • stopa inflacji
   • rate of inflation
   • recesja
   • recession
   • zakładać firmę
   • set up a company
   • deficyt handlowy
   • trade deficit
   • tracić pieniądze
   • waste money
   • siła robocza
   • workforce
   • Biblia
   • (the) Bible
   • biskup
   • bishop
   • katedra
   • cathedral
   • katolik, katolicki
   • Catholic
   • chrześcijanin, chrześcijański
   • Christian
   • kościół
   • church
   • zakon żeński
   • convent
   • wiara
   • faith
   • Żyd
   • Jew
   • żydowski
   • Jewish
   • Koran
   • (the) Koran
   • zakon męski
   • monastery
   • zakonnik
   • monk
   • meczet
   • mosque
   • muzułmanin, muzułmański
   • Muslim
   • zakonnica
   • nun
   • prawosławny
   • orthodox
   • papież
   • pope
   • modlić się
   • pray
   • modlitwa
   • prayer
   • ksiądz
   • priest, vicar
   • synagoga
   • synagogue
   • siły zbrojne
   • (the) armed forces
   • zostać jeńcem wojennym
   • become a prosoner of war
   • popełnić ludobójstwo
   • commit genocide
   • zapewniać bezpieczeństwo narodowe
   • ensure national security
   • czystka etniczna
   • ethnic cleansing
   • wystrzelić z pistoletu maszynowego
   • fire the machine gun
   • siły partyzanckie
   • (the) guerilla forces
   • wprowadzić godzinę policyjną
   • impose a curfew
   • najechać
   • invade
   • inwazja, najazd
   • invasion
   • przeprowadzać ataki terrorystyczne
   • launch terrorist attacks
   • złożyć broń
   • lay down one's arms
   • nie trafić w cel
   • miss the target
   • ponieść duże straty
   • suffer heavy losses
   • zamachowiec samobójca
   • suicide bomber
   • nieuzbrojeni cywile
   • unarmed civilians
   • obniżyć się, spaść
   • decrease, fall, go down
   • spaść
   • drop
   • tendencja gospodarcza
   • ecenomic trend
   • wzrastać
   • go up, increase, rise
   • produkcja
   • production
   • pozostać na tym samym poziomie
   • remain stable
   • nieznacznie
   • slightly
   • gwałtownie spadać
   • slump, plunge
   • poszybować w górę
   • soar, rocket
   • stopniowo, równomiernie
   • steadily
   • gwałtownie
   • suddenly, sharply
   • stopa bezrobocia
   • unemployment rate
   • organizować zbiórkę pieniędzy
   • do fundraising

  Dzial Świat przyrody

   • kwaśny deszcz
   • acid rain
   • zanieczyszczenie (powietrza, wody)
   • (air/ water) pollution
   • żywność ekologiczna
   • bio foods
   • produkty ulegające biodegradacji
   • biodegradable products
   • kontener na zużyte butelki
   • bottle bank
   • spaliny samochodowe
   • car exhaust fumes
   • dwutlenek węgla
   • carbon dioxide
   • niszczyć środowisko
   • damage the environment
   • wycinanie lasów
   • deforestation
   • niszczyć naturalne środowisko życia (zwierząt)
   • destroy natural habitat
   • wyginąć, wymrzeć
   • die out, become extincts
   • produkty jednorazowego użytku
   • disposable products
   • pozbywać się odpadów
   • dispose of waste
   • przyjazny dla środowiska
   • eco-friendly, environment-friendly
   • ekologiczny
   • ecological
   • energooszczędna żarówka
   • energy-saving light-bulb
   • wymieranie zagrożonych gatunków
   • extinction od endangered species
   • zużyty sprzęt elektroniczny
   • e-waste (electronic waste)
   • wysypisko śmieci
   • rubbish heap
   • globalne ocieplenie
   • global warming
   • efekt cieplarniany
   • greenhouse effect
   • topniejący lodowiec
   • melting glacier
   • wyciek ropy naftowej
   • oil spill
   • naturalne, uprawiane bez użycia nawozów owoce, warzywa
   • organic fruit/ vegetables
   • warstwa ozonowa
   • ozone layer
   • pestycydy, środki owadobójcze
   • pesticides
   • chronić środowisko naturalne
   • protect the environment
   • zanieczyszczać środowisko
   • pollute the environment
   • utylizować
   • recycle
   • utylizacja
   • recycling
   • papier makulaturowy
   • recycled paper
   • butelki zwrotne
   • returnable bottles
   • ponownie wykorzystywać
   • reuse
   • oszczędzać energię
   • save energy
   • niedobór wody pitnej
   • scarcity of fresh water
   • energia słoneczna
   • solar energy
   • segregować śmieci
   • sort out rubbish
   • zagęszczenie ruchu ulicznego
   • traffic congestion
   • benzyna bezołowiowa
   • unleade petrol
   • istota pozaziemska
   • alien, extraterrestial
   • asteroida
   • asteroid
   • astronauta
   • astronaut
   • kometa
   • comet
   • ziemia
   • earth
   • wylądować na księżycu
   • land on the moon
   • wystrzelić w kosmos
   • launch into space
   • meteor
   • meteor
   • meteoryt
   • meteorite
   • księżyc
   • moon
   • orbita
   • orbit
   • przestrzeń kosmiczna
   • (outer) space
   • planeta
   • planet
   • rakieta
   • rocket
   • satelita
   • satellite
   • spadająca gwiazda
   • shooting star
   • prom kosmiczny
   • space shuttle
   • stacja kosmiczna
   • space stadion
   • statek kosmiczny
   • spaceship, spacecraft
   • system słoneczny
   • (the) solar system
   • wszechświat
   • (the) universe
   • niezidentyfikowany obiekt latający
   • UFO (unidentified flying object)
   • podróż kosmiczna
   • voyage
   • powyżej, poniżej zera
   • above/ below zero
   • gołoledź
   • black ice
   • (bezchmurne) niebo
   • (blue/ clear) sky
   • przejaśniać się
   • clear up
   • chłodny klimat
   • cool climate
   • suchy klimat
   • dry climate
   • ostry klimat
   • harsh climate
   • łagodny klimat
   • mild climate
   • umiarkowany klimat
   • moderate climate
   • pochmurny
   • cloudy
   • stopnie Celsjusza, Fahrenheita
   • degrees centigrade (Celsius), Fahrenheit
   • babie lato
   • Indian summer
   • meteorologia
   • meteorology
   • meteorolog
   • meteorologist
   • zachmurzony (o niebie)
   • overcast
   • ciśnienie
   • pressure
   • temperatura
   • temperature
   • termometr
   • thermometer
   • cudowna pogoda
   • gorgeous weather
   • piękna pogoda
   • lovely weather
   • okropna pogoda
   • terrible/ horrible weather
   • prognoza pogody
   • weather forecast
   • mapa pogody
   • weather map
   • prezenter pogody
   • weather presenter
   • pory roku
   • seasons of the year
   • jesień
   • autumn (US fall)
   • wiosna
   • spring
   • lato
   • summer
   • zima
   • winter
   • chłodny
   • cool
   • jest zimno
   • it's cold
   • jest mroźno
   • it's freezing cold
   • jest ślisko
   • it's slippery
   • pada śnieg
   • it's snowy
   • zamarzać
   • freeze
   • mróz
   • frost
   • mroźny
   • frosty
   • lód
   • ice
   • lodowaty
   • icy
   • deszcz ze śniegiem
   • sweet
   • jest duszno
   • it's close
   • jest bardzo gorąco
   • it's boiling hot
   • jest słonecznie
   • it's sunny
   • jest ciepło
   • it's warm
   • fala upałów
   • heatwave
   • wilgotny
   • humid
   • wilgotność
   • humidity
   • być przemoczonym
   • be soaked, be soaking wet
   • bryza, łagodny wiatr
   • breeze
   • ulewa
   • downpour
   • mżawka
   • drizzle
   • mgła
   • fo
   • mgliście
   • foggy
   • (duży, mały) deszcz
   • (heavy/ light) rain
   • pada deszcz
   • it's rainy
   • mgiełka
   • mist
   • mgliście
   • foggy
   • kałuża
   • puddle
   • kropla deszczu
   • raindrop
   • opady deszczu
   • rainfall
   • przelotny deszcz
   • shower
   • mokry, wilgotny
   • wet
   • zamieć
   • blizzard
   • wiać
   • blow
   • huragan
   • gale
   • grad
   • hail
   • błyskawica
   • lightning
   • bezwietrzny
   • still
   • grzmot
   • thunder
   • burza z piorunami
   • thunderstorm
   • wietrzny
   • windy
   • popiół
   • ash
   • lawina
   • avalanche
   • być uwięzionym pod gruzami
   • be trapped under the rubble
   • zawalić się (o budynku)
   • collapse
   • susza
   • drought
   • trzęsienie ziemi
   • earthquake
   • epidemia
   • epidemics
   • ewakuować ludzi
   • evacuate people
   • ekstremalne warunki pogodowe
   • extreme weather
   • eksplozja
   • explosion
   • głód
   • famine
   • pożar
   • fire
   • powódź
   • flood
   • ulewny deszcz
   • torrential rain
   • uderzać (o tornadzie, trzęsieniu ziemi)
   • hit, strike
   • silny wiatr
   • high wind
   • ciskać (samochodami)
   • hurl (cars)
   • huragan
   • hurricane
   • ranić ludzi
   • injure people
   • obsunięcie ziemi
   • landslide
   • lawa wulkaniczna
   • lava
   • ekipa ratownicza
   • rescue team, rescue workers
   • zrywać dachy
   • rip off roofs
   • wysłać pomoc
   • send aid
   • zapas wody
   • supply of water
   • ocalony
   • survivor
   • tornado
   • tronado
   • tsunami
   • tsunami
   • wyrywać drzewa z korzeniami
   • uproot trees
   • ofiary
   • victims
   • wybuch wulkanu
   • volcanic eruption
   • udomowione, domowe zwierzę
   • domestic animal
   • wymarłe zwierzę
   • extinct animal
   • dzikie zwierzę
   • wild animal
   • nietoperz
   • bat
   • dziób
   • beak
   • ptak
   • bird
   • rozmnażać się
   • breed
   • mięsożerny
   • carnivore
   • szpon, pazur
   • claw
   • krowa
   • cow
   • dinozaur
   • dinosaur
   • pióra
   • feathers
   • odżywiać się czymś
   • feed on sth
   • fretka
   • ferret
   • futro
   • fur
   • niegroźny
   • harmless
   • roślinożerny
   • herbivore
   • stado (np. słoni, saren)
   • herd
   • polować
   • hunt
   • owad
   • insect
   • ssak (lądowy, morski)
   • (land/ sea) mammal
   • drapieżnik
   • predator
   • zdobycz
   • prey
   • gad
   • reptile
   • gatunek
   • species
   • pasy
   • stripes
   • ogon
   • tail
   • tarantula
   • tarantula
   • trąba (słonia)
   • trunk
   • szczekać
   • bark
   • miska
   • bowl
   • klatka
   • cage
   • kanarek
   • canary
   • klapka, wejście dla kota
   • cat flap
   • jedzenie dla (kota, psa)
   • (cat/ dog) food
   • sierść
   • coat
   • obroża
   • collar
   • czesać
   • comb
   • świnka morska
   • guinea pig
   • chomik
   • hamster
   • szczepić psa przeciw wściekliźnie
   • have a dog vaccinated against rabies
   • nieludzkie traktowanie
   • inhumane treatment
   • psia buda
   • kennel
   • kotek
   • kitten
   • opiekować się psem
   • look after a dog
   • miauczeć
   • meow
   • kundel, mieszaniec
   • mongrel
   • kaganiec
   • muzzle
   • właściciel
   • owner
   • łapa
   • paw
   • pies z rodowodem
   • pedigree dog
   • sklep ze zwierzętami
   • pet shop
   • szczeniak
   • puppy
   • mruczeć
   • purr
   • królik
   • rabbit
   • szczur
   • rat
   • wąż
   • snake
   • bezpański kot
   • stray cat
   • głaskać
   • stroke
   • terrarium
   • terrarium
   • żółw
   • tortoise
   • tresować
   • train
   • żółw wodny
   • turtle
   • weterynarz
   • vet
   • merdać ogonem
   • wag a tail
   • chodzić na smyczy
   • walk on a lead (US leash)
   • gałąź
   • branch
   • krzak
   • bush
   • kwiat
   • flower
   • trawa
   • grass
   • szklarnia
   • greenhouse
   • liść
   • leaf
   • liście
   • leaves
   • hodować rośliny
   • grow plants
   • podlewać rośliny
   • water plants
   • płatek
   • petal
   • kwiat doniczkowy
   • pot plant
   • korzeń
   • root
   • nasienie, ziarno
   • seed
   • łodyga
   • stem
   • cierń
   • thorn
   • chwast
   • weed
   • pleć ogród
   • weed the garden
   • zatoka
   • bay
   • plaża
   • beach
   • wybrzeże
   • coast
   • głęboki
   • deep
   • pustynia
   • desert
   • płynąć do morza
   • flow to the sea
   • przypływ
   • high tide
   • wzgórze
   • hill
   • wyspa
   • island
   • jezioro
   • lake
   • lawa
   • lava
   • odpływ
   • low tide
   • pasmo górskie
   • mountain range
   • wąski
   • narrow
   • ocean
   • ocean
   • las deszczowy
   • rainforest
   • rzeka
   • river
   • skała
   • rock
   • piaszczysty
   • sandy
   • płytki
   • shallow
   • (stromy) klif
   • (steep) cliff
   • strumień
   • stream
   • zorza polarna
   • the northern lights
   • dolina
   • valley
   • wulkan
   • volcano
   • wodospad
   • waterfall
   • fala
   • wave
   • szeroki
   • wide
   • pieskie życie
   • a dog's life
   • być ślepym jak kret
   • be as blind as a bat
   • być czyimś królikiem doświadczalnym
   • be sb's guinea pig
   • być czarną owcą w rodzinie
   • be the black sheep of the family
   • krokodyle łzy
   • crocodile tears
   • dać się wciągnąć w wyścig szczurów
   • get caught up in the rat race
   • uparciuch
   • pig - headed
   • bawić się z kimś w kotka i myszkę
   • play cat and mouse with sb
   • wysyłać coś zwykłą pocztą
   • send sth by snail mail
   • żmija (fałszywy przyjaciel)
   • snake in the grass

  Dzial Nauka i technika

   • analiza
   • analysis
   • analizy
   • analyses
   • analizować wyniki
   • analyze results
   • dziedzina badawcza
   • area of research
   • wzór (chemiczny, matematyczny)
   • (chemical/ mathematical) formula
   • przeprowadzać eksperymenty
   • conduct/ carry out experiments
   • definicja
   • definition
   • rozwinąć teorię
   • develop a theory
   • przeprowadzać badania dotyczące czegoś
   • do research into sth
   • pierwiastek
   • element
   • energia
   • energy
   • dowód
   • evidence
   • dowiadywać się o czymś
   • find out about sth
   • wnioski, wyniki
   • findings
   • sformułować
   • formulate
   • przyciąganie ziemskie, grawitacja
   • gravity
   • hipoteza
   • hypothesis
   • hipotezy
   • hypotheses
   • wskazywać
   • indicate
   • badać
   • investigate
   • interpretować dane
   • interpret data
   • zasady dynamiki
   • laws of motion
   • obserwować (przedmiot, działanie)
   • observe (an object/ an activity)
   • tlen
   • oxygen
   • dowieść czegoś drogą eksperymentalną
   • prove sth by experiments
   • laboratorium (badawcze), instytut (badawczy)
   • (research) laboratory/ institute
   • badacz, naukowiec
   • researcher
   • wyniki
   • results
   • próbka, przekład
   • sample
   • teoria (naukowa)
   • (scientific) theory
   • wskazywać
   • show
   • badanie czegoś
   • study of sth, survey of sth
   • badać wszechświat
   • study the universe
   • sugerować
   • suggest
   • probówka
   • test tube
   • antropologia
   • anthropology
   • antropolog
   • anthropologist
   • astrologia
   • astrology
   • astrolog
   • astrologist
   • astrofizyka
   • astrophysics
   • astrofizyk
   • astrophysicist
   • biologia
   • biology
   • biolog
   • biologist
   • biotechnologia
   • biotechnology
   • biotechnolog
   • biotechnologist
   • chemia
   • chemistry
   • chemik
   • chemist
   • informatyka
   • computer science
   • ekonomista
   • economist
   • ekonomia
   • economics
   • inżyniera
   • engineering
   • inżynier
   • engineer
   • genetyka
   • genetics
   • genetyk
   • geneticist
   • geologia
   • geology
   • geolog
   • geologist
   • przetwarzanie informacji
   • information processing
   • lingwistyka
   • linguistics
   • lingwista
   • linguist
   • matematyka
   • mathematics, maths
   • matematyk
   • mathematician
   • fizyka
   • physics
   • fizyk
   • physicist
   • politologia
   • political science
   • psychologia
   • psychology
   • psycholog
   • psychologist
   • robotyka
   • robotics
   • robotyk
   • roboticist
   • zabezpieczenie antywirusowe
   • anti-virus protection
   • być odłączonym do sieci
   • be offline
   • być podłączonym do sieci
   • be online
   • łącze szerokopasmowe
   • broadband
   • wirus, błąd
   • bug
   • kliknąć w link
   • click on the link
   • program (komputerowy)
   • (computer) programme (US program)
   • kursor
   • cursor
   • baza danych
   • database
   • ściągać (informacje, plik) na swój komputer
   • download (information/ a file) onto your computer
   • (darmowe) oprogramowanie
   • (free) software/ freeware
   • wyszukać w przeglądarce (słowo, wyrażenie)
   • google (a word/ a phrase)
   • włamywać się do czyjegoś komputera
   • hack into sb's computer
   • twardy dysk
   • hard disk
   • włożyć płytę CD-ROM
   • insert a CD-ROM
   • klawiatura
   • keyboard
   • wylogować się
   • log off
   • zalogować się
   • log on
   • zrobić wydruk komputerowy
   • make a computer printout
   • monitor
   • monitor
   • myszka
   • mouse
   • komputer osobisty
   • PC (personal computer)
   • drukarka
   • printer
   • zapisać dokument na nośniku pamięci pendrive
   • save work onto a memory stick
   • przeglądać internet
   • search the internet
   • serwisy społecznościowe
   • social networking site
   • surfować w internecie, sieci
   • surf the internet/ the net
   • załadować plik wideo z komputera
   • upload videos from your computer
   • korzystać z wyszukiwarki internetowej
   • use a search engine
   • konstruktor
   • constructor
   • konstrukcja
   • construction
   • skonstruować maszynę
   • construct a machine
   • odkrywca
   • discoverer
   • odkrycie
   • discovery
   • odkryć lekarstwo na coś
   • discover a cure for sth
   • sporządzić projekt (maszyny, urządzenia)
   • design plans of (a machine/ a device)
   • wykonać eksperyment na czymś
   • do/ perform an experiment on sth
   • wykonać eksperyment z czymś
   • do/ perform an experiment with sth
   • znaleźć inspirację do czegoś
   • find inspiration for sth
   • zainspirować
   • inspire
   • wynalazca
   • inventor
   • wynalazek
   • invention
   • wynaleźć jakieś urządzenie
   • invent a machine
   • patent
   • patent
   • opatentować produkt
   • patent a product
   • antena
   • aerial
   • ikona aplikacji
   • application icon
   • naładować baterię, akumulator
   • charge a battery
   • nowiutki
   • brand new
   • zepsuć się
   • break down
   • ładowarka
   • charger
   • zmieniać bieg
   • change gear
   • podłączyć kabel
   • connect the wire
   • awaria, zepsuć się
   • crash
   • krztusić się (o silniku)
   • cough
   • obudowa (np. komórki)
   • cover
   • elektryczne urządzenie
   • electrical device
   • technologicznie zaawansowane urządzenie
   • high-tech device
   • urządzenie przenośne
   • portable device
   • aparat cyfrowy
   • digital camera
   • przenośny odtwarzacz CD
   • Discman
   • urządzenie domowe
   • domestic appliance
   • odtwarzacz DVD
   • DVD
   • źródło prądu
   • electricity supply
   • lampa błyskowa
   • flash
   • przerwać się (o połączeniu)
   • go dead
   • wyczerpać się (o baterii)
   • go flat
   • (przydatny, najnowszy) gadżet
   • (handy/ latest) gadget
   • zestaw głośnomówiący
   • headset
   • wyświetlacz LCD
   • LCD screen
   • mechaniczne wskazówki (zegara)
   • mechanical hands
   • telefon komórkowy
   • mobile phone
   • odtwarzacz MP4
   • MP4 player
   • pasek (na szyję), smycz
   • (neck) strap
   • przycisk ("następny", "ostatni")
   • (next/ last) button
   • zepsuty (np. o windzie)
   • out of order
   • przeczytać instrukcję obsługi
   • read the manual
   • przycisk "start"
   • play button
   • wtyczka
   • plug
   • włączyć coś do kontaktu
   • plug sth in
   • wcisnąć przycisk
   • press the button
   • wkładać baterie
   • put in batteries
   • włożyć słuchawki
   • put on the headphones
   • używany
   • second-hand
   • karta SIM
   • SIM card
   • kontakt, gniazdko
   • socket
   • zasilany bateriami słonecznymi
   • solar-powered
   • uruchamiać silnik
   • start up the engire
   • ekran dotykowy, sensoryczny
   • touch screen
   • obiektyw
   • zoom lens
   • włączyć
   • switch on, turn on
   • wyłączyć
   • switch off, turn off
   • przodek
   • ancestor
   • atronom
   • astronomer
   • program hodowlany
   • breeding programme
   • wymyślić
   • come up with
   • wniosek
   • conclusion
   • przewodzić prąd
   • conduct electricity
   • przekonujący
   • convincing
   • liczyć
   • count
   • ewolucja
   • evolution
   • liczba
   • figure
   • energia kinetyczna
   • kinetic energy
   • warstwa
   • layer
   • poziom
   • level
   • forma życia
   • life form
   • drobnoustrój
   • microbe
   • wzorzec
   • pattern
   • planeta
   • planet
   • prymitywny
   • primitive
   • prawdopodobieństwo
   • probability
   • promieniowanie
   • radiation
   • odtworzyć
   • recreate
   • badania naukowy
   • research
   • badacz, badaczka
   • researcher
   • eksperyment naukowy
   • scientiffic experiment
   • organizm jednokomórkowy
   • single-celled organism
   • socjolog, socjolożka
   • sociologist
   • kula
   • sphere
   • trylobit
   • trilobite
   • wszechświat
   • universe
   • mieć dostęp do internetu
   • access the Internet
   • program, aplikacja
   • application
   • załączyć
   • attach
   • blog
   • blog
   • zawiesić się, "paść"
   • crash
   • prześladowanie w internecie, cyberprzemoc
   • cyberbullying
   • skasować
   • delete
   • (zewnętrzny) twardy dysk
   • (external) hard drive
   • gigabajt
   • gigabyte
   • skrzynka odbiorcza
   • inbox
   • wiadomość w komunikatorze internetowym
   • instant message
   • internetowa grupa dyskusyjna
   • Internet discussion group
   • forum internetowe
   • Internet forum/ message board
   • wkleić
   • paste
   • zamieścić, wysłać
   • post
   • wyszukiwarka
   • search engine
   • zapisać się, zarejestrować się
   • sign up
   • portal społecznościowy
   • social networking site
   • program szpiegujący
   • spyware
   • pasek narzędzi
   • toolbar
   • cofnąć
   • undo
   • nieprzeczytany
   • unread
   • zaktualizować
   • update
   • wrzucić do internetu
   • upload
   • pamięć USB
   • USB memory stick
   • wejście USB
   • USB port
   • odebrać telefon
   • answer a call
   • komunikacja, porozumiewanie się
   • communications
   • funkcja
   • function
   • na wyczerpaniu
   • low
   • telefonować
   • make a call
   • książka telefoniczna
   • phonebook
   • przyjąć połączenie
   • receive a call
   • odbiornik
   • receiver
   • ładować
   • recharge
   • dzwonek (w telefonie)
   • ring tone
   • sygnał, zasięg
   • signal
   • siła sygnału
   • signal strength
   • przechowywać
   • store
   • alarm wibracyjny
   • vibrating alert
   • poczta głosowa
   • voice mail
   • głośność
   • volume
   • sztuczny
   • artificial
   • pojawić się na rynku
   • come out
   • artykuły elektryczne
   • electrical appliance
   • cecha
   • feature
   • naprawić
   • fix
   • elastyczny
   • flexible
   • głośnik
   • loudspeaker
   • marka
   • make
   • mikrofon
   • microphone
   • podnosić
   • pick up/ lift
   • podłączyć do prądu
   • plug in
   • energia
   • power
   • produkować, wytwarzać
   • produce
   • przełączyć (połączenie)
   • transfer (a call)
   • wodoodporny
   • waterproof
   • koło
   • wheel

  Dzial Sport

   • łucznictwo
   • archery
   • baseball
   • baseball
   • boks
   • boxing
   • wyścigi (samochowe)
   • (car/ motor) racing
   • uprawiać aerobik
   • do aerobics
   • uprawiać lekkoatletykę
   • do athletics
   • uprawiać sztuki walki
   • do martial arts
   • uprawiać jogę
   • do yoga
   • rzut dyskiem
   • discus
   • robić pompki, przysiady
   • do push-ups/ sit-ups
   • szermierka
   • fencing
   • piłka nożna
   • football (US soccer)
   • grać w kręgle
   • go bowling
   • uprawiać (dyscyplinę sportową, której nazwa kończy się na -ing)
   • go
   • kolarstwo
   • cycling
   • kolarstwo górskie
   • mountain biking
   • skoki narciarskie
   • ski jumping
   • jazda na nartach
   • skiing
   • podnoszenie ciężarów
   • weightlifting
   • golf
   • golf
   • gimnastyka
   • gymnastics
   • rzut młotkiem
   • hammer throwing
   • skok (wzwyż, w dal)
   • (high/ long) jump
   • hokej
   • hockey
   • wyścigi konne, hippika
   • horse racing
   • płotek
   • hurdle
   • oszczep, rzut oszczepem
   • javelin
   • judo
   • judo
   • maraton
   • marathon
   • grać w brydża
   • play bridge
   • strzelać do rzutków
   • play darts
   • skok o tyczce
   • pole vault
   • uprawiać (jakiś) sport
   • practise/ do a sport
   • jazda na wrotkach
   • rollerskating
   • biegać, bieg
   • run
   • żeglarstwo
   • sailing
   • łyżwiarstwo figurowe
   • figure/ ice skating
   • łyżwiarstwo szybkie
   • speed skating
   • jazda na deskorolce
   • skateboarding
   • sporty indywidualne
   • individual sports
   • sporty halowe
   • indoor sports
   • sporty uprawiane na wolnym powietrzu
   • outdoor sports
   • sporty zespołowe
   • team sports
   • tenis stołowy
   • table tennis
   • rzucać (młotkiem, oszczepem)
   • throw (the hammer, the javelin)
   • trójskok
   • triple jump
   • chód sportowy
   • walking
   • szermierka na wózkach (przez osoby niepełnosprawne)
   • wheelchair fencing
   • windsurfing
   • windsurfing
   • zapasy
   • wrestling
   • skoki z dużych wysokości
   • BASE jumping
   • skoki na linie z dużych wysokości
   • bungee jamping
   • nurkowanie jaskiniowe
   • cave diving
   • narciarstwo ekstremalne
   • extreme skiing
   • wsinaczka górska bez zabezpieczenia
   • free climbing
   • paralotnictwo
   • hang-gliding
   • surfowanie w przestrzeni
   • sky surfing
   • szybka jazda po ulicy na specjalnych sankach
   • street luge
   • spływ górski
   • white water rafting
   • łucznik
   • archer
   • sportowiec, lekkoatleta
   • athlete
   • bokser
   • boxer
   • mistrz
   • champion
   • trener
   • coach
   • nurek
   • diver
   • szermierz
   • fencer
   • piłkarz
   • football player
   • bramkarz
   • goalkeeper
   • gracz w golfa, golfista
   • golfer
   • gimnastyk
   • gymnast
   • biegacz przez płotki, płotkarz, płotkarka
   • hurdler
   • instruktor
   • instructor
   • maratończyk
   • marathon runner
   • skoczek o tyczce
   • pole-vaulter
   • zawodowiec
   • professional
   • sędzia sportowy
   • referee
   • biegacz
   • runner
   • zdobywca drugiego miejsca
   • runner-up
   • narciarz
   • skier
   • skoczek narciarski
   • ski-jumper
   • widz
   • spectator
   • sportowiec
   • sportsman, sportswoman
   • sprinter
   • sprinter
   • kibic
   • supporter, fan
   • pływak
   • swimmer
   • tenisista
   • tenis player
   • sędzia (w tenisie, krykiecie)
   • umpire
   • ciężarowiec
   • weightlifter
   • windsurfer
   • windsurfer
   • ring (bokserski)
   • (boxing) ring
   • tor wyścigów konnych, pole golfowe
   • course
   • kort (tenisowy, do squasha, badmintonowy)
   • court
   • kręgielnia
   • bowling alley
   • bpisko, plac
   • field
   • sala gimnastyczna, siłownia
   • gym, gymnasium
   • lodowisko
   • ice rink, skating rink
   • boisko (do piłki nożnej, rugby, hokeja)
   • pitch
   • stok narciarski
   • ski slope
   • urządzenia, obiekty sportowe
   • sports facilities
   • basen
   • swimming pool
   • stadion
   • stadium
   • bieżnia, tor
   • track
   • rakietka (do tenisa stołowego), kij (baseballowy)
   • bat
   • wiązania
   • bindings
   • kask (rowerowy)
   • (cycling) helmet
   • hantle
   • dumbbell
   • opaska na głowę
   • headband
   • łyżwy
   • ice skates
   • siatka
   • net
   • mata (do pilates, do yogi)
   • (pilates/ yoga) mat
   • łyżworolki
   • rollerblades
   • deskorolka
   • skateboard
   • gogle (narciarskie)
   • (skiing) goggles
   • kijki (narciarskie)
   • (skiing) poles
   • deska snowboardowa
   • snowboard
   • stepper
   • stepper
   • kij (hokejowy)
   • stick
   • czepek
   • (swimming) cap
   • kosium (kąpielowy)
   • (swimming) costume
   • kąpielówki
   • (swimming) trunks
   • rakieta do tenisa
   • tennis racket
   • dres
   • tracksuit
   • zrealizować marzenia
   • achieve one's dreams
   • gibkość, giętkość
   • agility
   • amator, amatorka
   • amateur sportsman, sportswoman
   • odbywać się
   • be held, take place
   • być pod presją
   • be under pressure
   • pokonać (jakąś drużynę) cztery do zera
   • beat (a team) four nil
   • pokonać przeciwnika
   • beat one's opponent
   • współzawodniczyć z kimś
   • compete with sb
   • konkurencja, zawody
   • competition
   • sporty oparte na współzawodnictwie
   • competitive sports
   • zawodnik
   • competitor
   • pewność siebie
   • confidence
   • odwaga
   • courage
   • pokonywać
   • defeat
   • determinacja
   • determination
   • doping
   • doping
   • remis
   • draw
   • zremisować z kimś
   • draw with sb
   • testy antydopingowe
   • drug tests
   • bardzo dobrze się spisać
   • give an extraordinary performance
   • być na specjalnej diecie
   • go on a special diet
   • dobry nastrój
   • good-humour
   • przegrać
   • lose
   • mecz na własnym boisku
   • match at home
   • złoty medal
   • gold medal
   • srebrny medal
   • silver medal
   • brązowy medal
   • bronze medal
   • osiągać dobre wyniki
   • obtain good results
   • zagrać partię (w tenisa)
   • play a game of (tennis)
   • podejście psychologiczne
   • psychological approach
   • wyścigg, bieg
   • race
   • pobić rekord
   • break a record
   • ustanowić rekord
   • set a record
   • zakwalifikować się do czegoś
   • qualify for sth
   • wynik
   • score
   • zdobyć bramkę
   • score a goal
   • zdobyć punkt
   • score a point
   • samodyscyplina
   • self-discipline
   • siła
   • strength
   • odnieść w czymś sukces
   • succeed in sth
   • brać w czymś udział
   • take part in sth
   • turniej
   • tournament
   • trenować
   • train
   • przejść na zawodowstwo
   • turn professional
   • miejsce (np. zawodów)
   • venue
   • zwycięstwo
   • victory
   • wygrać trzy do jednego
   • win by three goals to one
   • wygrać grę
   • win a game
   • wygrać mecz
   • win a match
   • mistrzostwa
   • championships
   • Wielki Szlem ( w tenisie)
   • Grand Slam
   • Paraolimpiada
   • Paralympic Games
   • turniej golfowy
   • Ryder Cup Tournament
   • wydarzenie sportowe
   • sporting event
   • letnie igrzyska olimpijskie
   • Summer Olympics
   • mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim, superpuchar
   • Super Bowl
   • zimowe igrzyska olimpijskie
   • Winter Olympics
   • mistrostwo świata
   • World Championship
   • Puchar Świata
   • World Cup
   • mistrzostwa baseballowe
   • World Series

  Dzial Kultura

   • telewizja (kablowa, satelitarna)
   • (cable/ satellite) TV
   • kreskówka, film animowany
   • cartoon
   • talk show
   • chat show
   • program kulinarny
   • cookery programme
   • ciasteczka (informacje tesktowe zapisywane po stronie użytkownika internetu)
   • cookies
   • usunąć pliki tymczasowe
   • delete temporary files
   • ściągnąć podcast ze strony internetowej
   • download a podcast from a website
   • gospodarz programu
   • host
   • wchodzić na stronę (internetową)
   • launch a website
   • słuchacz
   • listener
   • transmisja na żywo
   • live broadcast
   • program, w którym jego uczestnicy zmieniają swój wygląd, styl ubierania itd.
   • makeover
   • wiadomości
   • news
   • lektor, prezenter
   • newsreader
   • brać udział w forum internetowym
   • participate in an internet forum
   • program telewizyjny lub radiowy, którego element stanowią telefony od widzów lub słuchaczy
   • phone-in
   • zamieścić komentarz, skomentować
   • post a comment
   • prezenter
   • presenter
   • quiz, teleturniej
   • quiz show
   • reality show
   • reality show
   • pilot (od telewizora)
   • remote control
   • reporter
   • reporter
   • serial (ta sama fabuła w wielu odcinkach)
   • serial
   • serial (ci sami bohaterowie, ale w każdym odcinku jest inna fabuła)
   • series
   • komedia sytuacyjna
   • sitcom, situation comedy
   • opera mydlana
   • soap opera
   • przełączyć na inny kanał
   • switch over to another channel
   • program telewizyjny, w którym uczestnicy prezentują swój talent
   • talent show
   • telewizja
   • television, telly, TV
   • program telewizyjny (wykaz)
   • TV programme
   • kanał (telewizyjny, radiowy)
   • (TV/ radio) channel
   • uaktualniać blog
   • update one's blog
   • telewidz
   • viewer
   • artykuł
   • article
   • (drobne) ogłoszenia
   • (classified) advertisements, ads
   • rubryka, kolumna
   • column
   • wydawca, redaktor
   • editor
   • artykuł wstępny
   • editorial
   • pierwsza strona gazety
   • front page
   • prasa kolorowa
   • glossy magazine
   • nagłówek
   • headline
   • numer, wydanie (gazety)
   • issue
   • repertuar (kin, teatrów, koncertów itp.)
   • listings
   • prasa (lokalna, krajowa)
   • (local/ national) press
   • czasopismo
   • magazine
   • miesięcznik
   • monthly magazine
   • wielkoformatowa gazeta
   • broadsheet newspaper,paper
   • codzienna gazeta
   • daily newspaper, paper
   • popularna gazeta, brukowiec
   • tabloid newspaper, paper
   • poważna gazeta
   • serious newspaper, paper
   • niedzielna gazeta
   • Sunday newspaper, paper
   • nekrolog
   • obituary
   • periodyk
   • periodical
   • prenumerować (jakąś gazetę)
   • subscribe to (a paper)
   • wydanie (specjalne)
   • (special) edition
   • tygodnik
   • weekly magazine
   • galeria sztuki
   • art gallery
   • pracownia artysty
   • art studio
   • artysta
   • artist
   • płótno
   • canvas
   • stworzyć dzieło sztuki
   • create a work of art
   • rysować, rysunek
   • draw, drawing
   • sztaluga
   • easel
   • złożony, szczeółowy
   • elaborate
   • eksponat
   • exhibit
   • wystawa
   • exhibition
   • rama
   • frame
   • grafika
   • graphics
   • na pierwszym planie
   • in the foreground
   • w tle
   • in the background
   • w (lewym, prawym) rogu
   • in the (left-hand/ right-hand) corner
   • w (górnym, dolnym) rogu
   • in (top/ bottom) corner
   • w środku
   • in the centre
   • w dali
   • in the distance
   • instalacja
   • installation
   • intrygujący
   • intriguing
   • pejzaż
   • landscape
   • arcydzieło
   • masterpiece
   • minimalistyczny
   • minimalist
   • obraz olejny
   • oil painting
   • po lewej, prawej stronie
   • on the left-hand/ right-hand side
   • malarstwo, malować, malarz
   • painting, paint, painter
   • perspektywa
   • perspective
   • fotografować
   • photograph
   • fotografia
   • photography
   • fotograf
   • photographer
   • portret
   • portrait
   • realistyczny
   • realistic
   • rzeźbić
   • sculpt
   • rzeźba
   • sculpture
   • rzeźbiarz
   • sculptor
   • szkic
   • sketch
   • martwa natura
   • still life
   • surrealistyczny
   • surreal
   • żywy, intensywny
   • vibrant
   • akwarela
   • watercolour
   • występować, grać, brać udział w filmie
   • act/ play/ star in a film
   • aktor
   • actor
   • aktorka
   • actress
   • być opartym na (książce, prawdziwej historii)
   • be based on (a book, a true story)
   • przebój (filmowy)
   • blockbuster
   • kasa biletowa
   • box office
   • obsada
   • cast
   • kino
   • cinema (US movie theater)
   • reżyserować
   • direct
   • reżyser
   • director
   • film dokumentalny
   • documentary
   • dubbingować
   • dub
   • dubbing
   • dubbing
   • statyści
   • extras
   • film akcji
   • action film (US movie)
   • film przygodowy
   • adventure film (US movie)
   • film katastroficzny
   • disaster film (US movie)
   • film fabularny
   • feature film (US movie)
   • horror
   • horror film (US movie)
   • film science-fiction
   • sci-fi (science-fiction) film (US movie)
   • krytyk (filmowy)
   • (film) critic
   • niewypał, klapa
   • flop
   • (główny) bohater
   • (main) character
   • fabuła
   • plot
   • wprowadzić film na ekrany
   • release a film
   • główna rola
   • main/ leading role
   • drugoplanowa rola
   • supporting role
   • komedia romantyczna
   • romantic comedy
   • scena
   • scene
   • scenariusz, scenopis
   • screenplay
   • dalszy ciąg, następna część (filmu, książki)
   • sequel
   • przemysł rozrywkowy
   • show business, showbiz
   • ścieżka dźwiękowa
   • soundtrack
   • efekty specjalne
   • special effects
   • gwiazda filmowa
   • star
   • kaskader
   • struntman
   • tłumaczone napisy z dialogami
   • subtitles
   • dreszczowiec
   • thriller
   • zwiastun (filmu)
   • trailer
   • wersja z lektorem
   • voice-over
   • aplauz
   • applause
   • atmosfera
   • atmosphere
   • publiczność, widownia
   • audience
   • balet
   • ballet
   • zespół, grupa
   • band, group
   • cieszyć się dużym uznaniem
   • be highly acclaimed
   • rozgrywać się w
   • be set in
   • lista przebojów
   • (the ) charts
   • skomponować
   • compose
   • kompozytor
   • composer
   • sala koncertowa
   • concert hall
   • koncert
   • concert
   • dyrygować
   • conduct
   • dyrygent
   • conductor
   • taniec współczesny
   • contemporary dance
   • kostiumy
   • costumes
   • nagrodzić owacjami na stojąco
   • give a standing ovation
   • dać wspaniałe przedstawienie, spektakl
   • give an outstanding performance
   • przerwa (w sztuce)
   • interval (in a play)
   • jazz
   • jazz
   • miejscowa grupa teatralna
   • local theatre company
   • słowa, tekst piosenki
   • lyrics
   • współczesna wersja
   • modern production
   • muzyka klasyczna
   • classical music
   • folk
   • folk music
   • muzyka współczesna
   • modern music
   • pop
   • pop music
   • reggae
   • reggae music
   • rock
   • rock music
   • musical
   • musical
   • opera
   • opera
   • orkiestra
   • orchestra
   • utwór muzyczny
   • (a) piece of music
   • grać na żywo
   • play live
   • sztuka, grać
   • play
   • rekwizyty
   • props
   • płyta, nagranie, nagrać
   • record
   • osoba (regularnie) chodząca do teatru
   • (regular) theater-goer
   • wydać (singiel, album)
   • release (a single/ an album)
   • wstać z miejsc
   • rise to sb's feet
   • festiwal muzyki rockowej
   • rock festival
   • scenografia
   • scenery
   • przedstawienie
   • show
   • śpiewać
   • sing
   • piosenkarz
   • singer
   • autor piosenek
   • songwriter
   • widz
   • spectator
   • scena, wystawiać na scenie
   • stage
   • grupa występująca przed głównym wykonawcą
   • support
   • technik
   • technician
   • autobiografia
   • autobiography
   • bestseler
   • bestseller
   • komedia
   • comedy
   • literatura detektywistyczna
   • detective fiction
   • kryminał
   • detective story, crime story
   • świetna literatura
   • excellent read
   • literatura piękna, beletrystyka
   • fiction,, literatura
   • gatunek (literaki)
   • genre
   • powieść gotycka
   • gothic fiction
   • krytyka literacka
   • literary criticism
   • romans, historia miłosna
   • love story
   • literatura faktu
   • non-fiction
   • powieść
   • novel
   • powieściopisarz
   • novelist
   • sztuka
   • play
   • dramaturg
   • playwright
   • wiersz
   • poem
   • poeta
   • poet
   • poezja
   • poetry
   • polecać coś komuś
   • recommend sth to sb
   • literatura źródłowa
   • reference book
   • opowiadać, relacjonować
   • relate
   • recenzować
   • review
   • recenzent
   • reviewer
   • scenariusz
   • script
   • lektura
   • set book
   • miejsce akcji
   • setting
   • opowiadanie
   • short story
   • opowieść
   • tale
   • niespodziewany zwrot akcji
   • unexpected twist

  Dzial Człowiek

   • cichy, spokojny
   • quiet
   • żądny przygód, śmiały, odważny
   • adventurous
   • agresywny
   • aggressive
   • ambitny
   • ambitious
   • arogancki
   • arrogant
   • łatwo wpadający w gniew
   • bad-tempered, short-tempered
   • dominujący
   • bossy
   • dzielny, odważny
   • brave
   • bystry
   • bright
   • inteligentny
   • intelligent
   • broad-minded
   • tolerancyjny
   • beztroski
   • carefree
   • czarujący
   • charming
   • gadatliwy
   • chatty
   • pogodny
   • cheerful
   • sprytny
   • clever
   • zarozumiały
   • conceited
   • okrutny
   • cruel
   • nieciekawy
   • dull
   • nudny
   • boring
   • wyluzowany, swobodny
   • easy-going
   • zrównoważony
   • even-tempered
   • bojaźliwy
   • fearful
   • szczery
   • frank
   • przyjazny
   • friendly
   • nieprzyjazny
   • unfriendly
   • śmieszny
   • funny
   • zabawny
   • amusing
   • hojny
   • generous
   • marudny
   • grumpy
   • łatwowierny
   • gullible
   • pracowity
   • hard-working
   • mieć poczucie humoru
   • have a sense of humour
   • uczicwy
   • honest
   • nieucziwy
   • dishonest
   • porywczy
   • hot-headed
   • dwulicowy
   • hypocritical, two-faced
   • niezależny
   • independent
   • sprawiedliwy, bezstronny
   • just, impartial
   • uprzejmy
   • kind
   • nieuprzejmy
   • unkind
   • leniwy
   • lazy
   • pełen życia
   • lively
   • lojalny
   • loyal
   • nielojalny
   • disloyal
   • dojrzały
   • mature
   • niedojrzały
   • inmature
   • skąpy
   • mean
   • nieporządny, bałaganiarski
   • messy
   • skromny
   • modest
   • ograniczony, nietolerancyjny
   • narrow-minded
   • miły
   • nice
   • posłuszny
   • obedient
   • nieposłuszny
   • disobedient
   • szczery, otwarty
   • open-minded
   • bezpośredni, towarzyski
   • outgoing
   • cierpliwy
   • patient
   • niecierpliwy
   • impatient
   • osobowość
   • personality
   • typ osobowości
   • personality type
   • sympatyczny
   • pleasant
   • niesympatyczny
   • unpleasant
   • grzeczny
   • polite
   • niegrzeczny
   • impolite
   • punktualny
   • punctual
   • niepunktualny
   • unpunctual
   • realistyczny
   • realistic
   • nierealistyczny, nieżyciowy
   • unrealistic
   • buntowniczy
   • rebellious
   • solidny, wiarygodny
   • reliable
   • powściągliwy, zamknięty w sobie
   • reserved
   • odpowiedzialny
   • responsible
   • nieodpowiedzialny
   • irresponsible
   • nieuprzejmy
   • rude
   • bewzględny, bezlitosny
   • ruthless
   • pewny siebie
   • secure, self-confident
   • niepewny siebie
   • insecure
   • egocentryczny
   • self-centred
   • przewrażliwiony, skrępowany
   • self-conscious
   • samolubny
   • selfish
   • altruistyczny
   • unselfish
   • rozsądny
   • sensible
   • nieśmiały
   • shy
   • niemądry
   • silly
   • towarzyski
   • sociable
   • surowy, zasadniczy
   • strict
   • zdecydowany
   • strong-willed
   • uparty
   • stubborn, obstinate
   • współczujący
   • sympathetic
   • rozmowny
   • talkative
   • schludny
   • tidy
   • nieporządny
   • untidy
   • tolerancyjny
   • tolerant
   • nietolerancyjny
   • intolerant
   • godny zaufania
   • trustworthy
   • niegodny zaufania
   • untrustworthy
   • odważny
   • unafraid
   • nierozsądny
   • unreasonable
   • próżny
   • vain
   • podziwiać
   • admire
   • uwielbiać
   • adore
   • zdziwiony
   • amazed
   • zaskoczony
   • astonished
   • zły na kogoś
   • angry with/ at sb
   • rozdrażniony, zirytowany
   • annoyed
   • zaniepokojony
   • anxious
   • bać się czegoś
   • be afraid of sth
   • być, czuć się przygnębionym
   • be/ feel down
   • być w (dobrym, złym) nastroju
   • be in (a good/ a bad) mood
   • zgorzkniały
   • bitter
   • znudzony
   • bored
   • zachwycony
   • delighted
   • przygnębiony
   • depressed
   • pogardzać
   • despise
   • rozczarowany
   • disappointed
   • zrozpaczony, nieszczęśliwy
   • distressed
   • zazdrosny
   • envious
   • podekscytowany czymś
   • excited sth, thrilled with sth
   • wykończony
   • exhausted
   • sfrustrowany
   • frustrated
   • winny
   • guilty
   • nienawidzić
   • hate, loathe
   • ukrywać swoje emocje
   • hide one's emotions
   • wrogi
   • hostile
   • niewrażliwy, bezduszny
   • insensitive
   • zazdrosny
   • jealous
   • samotny
   • lonely
   • stracić panowanie nad sobą
   • lose one's temper
   • przygnębiony
   • miserable
   • humorzasty, kapryśny
   • moody
   • poruszony
   • moved
   • wzruszony
   • touched
   • zdenerwowany
   • nervous
   • przytłoczony, przygnębiony
   • overwhelmed
   • szanować
   • respect
   • niespokojny
   • restless
   • smutny
   • sad
   • przestraszony, przerażony czymś
   • scared of sth, frightened of sth, terrified of sth
   • wrażliwy
   • sensitive
   • sentymentalny
   • sentimental
   • zszokowany
   • shocked
   • zdziwiony
   • surprised
   • zmęczony
   • tired, weary
   • przygnębiony
   • upset
   • zmartwiony
   • worried
   • być zapalonym do czegoś
   • be enthusiastic about sth
   • mieć czegoś dość
   • be fed up with sth
   • bardzo coś lubić
   • be fond of sth
   • interesować się czymś
   • be interested in sth, be into sth
   • przepadać za czymś
   • be keen on sth
   • szaleć na punkcie czegoś
   • be mad about sth
   • nie móc żyć bez czegoś
   • can't live without sth
   • nie znosić czegoś
   • cant; stand sth
   • nie znosić
   • detest
   • nie lubić, zniechęcić się
   • dislike
   • uważać coś za interesujące, relaksujące
   • find sth interesting/ relaxing
   • czas wolny
   • spare time
   • wyjątkowo lubić
   • particularly like
   • spędzać dużo czasu na robieniu czegoś
   • spend a lot of time doing sth
   • wiek
   • age
   • obywatel
   • citizen
   • obywatelstwo
   • citizenship
   • data urodzenia
   • date of birth
   • pochodzenie etnicze
   • ethnic origin
   • płci żeńskiej
   • female
   • imię
   • first name
   • zawód
   • job, profession, occupation
   • płci męskiej
   • male
   • mężczyzna
   • man
   • mężczyźni
   • men
   • narodowość
   • nationality
   • człowiek
   • person
   • ludzie
   • people
   • miejsce urodzenia
   • place of birth
   • płeć
   • sex, gender
   • nazwisko
   • surname, last name
   • kobieta
   • woman
   • kobiety
   • women
   • stan cywilny
   • Marital status
   • rozwiedziony
   • divorced
   • żonaty, zamężna
   • married
   • w separacji
   • separated
   • wolny
   • single
   • nieżonaty, niezamężna
   • unmarried
   • wdowa
   • widow
   • wdowiec
   • widower
   • ogólny wygląd
   • overall look
   • atrakcyjny
   • attractive
   • piękny
   • beautiful
   • zwyczajny
   • casual
   • atrakcyjny, przystojny
   • good-looking
   • przystojny
   • handsome
   • ładny
   • pretty
   • niechlujny
   • scruffy
   • elegancki
   • smart, elegant
   • brzydki
   • ugly
   • nieatrakcyjny
   • unattractive
   • starsza pani
   • elderly lady
   • trochę ponad 20 lat
   • in his/ her early twenties
   • przed 50-tką
   • in his/ her late forties
   • około 35 lat
   • in his/ her mid-thirties
   • w średnim wieku
   • middle-aged
   • stary
   • old
   • nastolatek, nastolatka
   • teenage boy/ girl
   • dziecko raczkujące
   • toddler
   • młody
   • young
   • azjatycki
   • Asian
   • czarnoskóry
   • black
   • kaukaski
   • Caucasian
   • biały
   • white
   • wzrost
   • height
   • średniego wzrostu
   • average/ medium height
   • niski
   • short
   • wysoki
   • tall
   • budowa ciała
   • general build
   • wysportowany
   • athletic
   • pucołowaty
   • chubby
   • przysadzisty
   • chunky
   • gruby
   • fat
   • mieć dobrą figurę
   • have a good figure
   • otyły
   • obese
   • z nadwagą
   • overweight
   • z niedowagą
   • underweight
   • pulchny
   • plump
   • bardzo chudy
   • skinny
   • szczupły
   • slim
   • krępy, przysadzisty
   • stocky
   • chudy
   • thin
   • dobrze zbudowany
   • well-built
   • włosy
   • hair
   • kok
   • bun
   • grzywka
   • fringe
   • łysieć
   • go bald
   • jasne włosy
   • blonde/ fair (US blond) hair
   • kręcone włosy
   • curly hair
   • ciemne włosy
   • dark hair
   • farbowane włosy
   • dyed hiar
   • rude włosy
   • ginger/ red hair
   • włosy średniej długości
   • medium length hair
   • włosy do ramion
   • shoulder length hair
   • proste włosy
   • straight hair
   • grube włosy
   • thick/ coarse hair
   • cienkie włosy
   • thin/ fine hair
   • falujące włosy
   • wavy hair
   • siwe włosy
   • white/ grey hair
   • ostrzyc się
   • have a haircut
   • przedziałek
   • parting
   • nosić warkocze
   • wear one's hair in plaits
   • nosić kucyk
   • wear one's hair in a pony-tail
   • twarz
   • face
   • broda
   • beard
   • znamię
   • birthmark
   • krzaczaste brwi
   • bushy eyebrows
   • kości policzkowe
   • cheekbones
   • gładko ogolony
   • clean-shaven
   • karnacja, cera
   • complexion
   • ciemna cera
   • dark complexion
   • jasna cera
   • fair complexion
   • blada cera
   • pale complexion
   • opalona cera
   • tanned complexion
   • cechy szczególne
   • distinguishing features
   • niebieskie oczy
   • blue eyes
   • błyszczące oczy
   • bright eyes
   • ciemne oczy
   • dark eyes
   • oczy pełne wyrazu
   • expressive eyes
   • piegi
   • freckles
   • wąsy
   • moustache
   • duży nos
   • big nose
   • spłaszczony nos
   • flat nose
   • spiczasty nos
   • pointed nose
   • zadarty nos
   • snub nose
   • blizna, szrama
   • scar
   • tatuaż
   • tattoo
   • zmarszczki
   • wrinkles
   • bluzka
   • blouse
   • bokserki
   • boxer shorts
   • biustonosz
   • bra
   • guzik
   • button
   • sweter rozpinany
   • cardigan
   • płaszcz
   • coat
   • kołnierz
   • collar
   • mankiet
   • cuff
   • sukienka
   • dress
   • szlafrok
   • dressing-gown
   • marynarka, kurtka
   • jacket
   • dżinsy
   • jeans
   • sweter
   • jumper, pullover, (US sweater)
   • majtki (damskie)
   • knickers, (US panties)
   • płaszcz nieprzemakalny
   • mackintosh, mack
   • koszula nocna
   • nightdress, nightie
   • kieszeń
   • pocket
   • golf
   • polo-neck (US turtleneck)
   • piżama
   • pyjamas
   • koszula
   • shirt
   • szorty
   • shorts
   • rękaw
   • sleeve
   • bez rękawów
   • sleeveless
   • skarpety
   • socks
   • garnitur
   • suit
   • bluza
   • sweat-shirt
   • bluzka damska, bezrękawnik
   • top
   • dres
   • tracksuit
   • spodnie
   • trousers (US pants)
   • koszula
   • T-shirt
   • majtki (męskie)
   • underpants, pants
   • bielizna
   • underwear
   • podkoszulek
   • vest
   • dekolt, wycięcie w serek
   • V-neck
   • kamizelka
   • waistcoat (US vest)
   • suwak
   • zip (US zipper)
   • akcesoria i biżuteria
   • accesories and jewellery
   • torba
   • bag
   • pasek
   • belt
   • bransoletka
   • bracelet
   • aktówka, teczka
   • briefcase
   • czapka
   • cap
   • rękawiczki
   • gloves
   • torebka
   • handbag (US purse)
   • kapelusz
   • hat
   • naszyjnik
   • necklace
   • szalik
   • scarf
   • pończochy
   • stockings
   • krawat
   • tie
   • rajstopy
   • tights
   • parasol
   • umbrella
   • buty
   • shoes
   • buty (ciężkie, zimowe)
   • boots
   • buty na płaskim obcasie
   • flat shoes
   • klapki
   • flip-flops
   • wysokie obcasy
   • high heels
   • sandały
   • sandals
   • but
   • shoe
   • kapcie
   • slippers
   • tenisówki
   • trainers
   • materiały
   • materials
   • sztruks
   • corduroy (cord)
   • bawełna
   • cotton
   • materiał dżinsowy
   • denim
   • skóra
   • leather
   • len
   • linen
   • jedwab
   • silk
   • zamsz
   • suede
   • wełniany
   • woollen
   • wełna
   • wool
   • wzory
   • patterns
   • kratka
   • check
   • w kratkę
   • checked
   • wzorzysty
   • patterned
   • gładki, bez wzoru
   • plain
   • w kropki
   • spotted
   • pasek (wzór)
   • stripe
   • w paski
   • striped
   • styl i rozmiar
   • style and size
   • być znowu w modzie
   • be back in vogue
   • być modnym
   • be in, be in style
   • wyjść z mody
   • be out
   • być ostatnim krzykiem mody
   • be the latest craze
   • sportowa, codzienna odzież
   • casual clothes
   • szykowny
   • chic
   • ubrania od projektantów mody
   • designer clothes
   • niemodny, niegustowny
   • dowdy
   • ubrać się elegancko, wyjściowo
   • dress up
   • (elegancka) odzież
   • (elegant/ smart) clothes
   • tymczasowa moda, przejściowy trend
   • fad
   • modny
   • fashionable, trendy
   • pasować (rozmiarem)
   • fit
   • podążać za najnowszą modą
   • follow the latest fashion
   • ubrać się
   • get dressed
   • pasować do czegoś (kolorem, fasonem)
   • match
   • niemodny
   • out of fashion
   • wkładać coś na siebie
   • put sth on
   • kurczyć się, zbiegać się
   • shrink
   • pasować, być do twarzy
   • suit
   • zdejmować coś z siebie
   • take sth off
   • włożyć coś na lewą stronę, tył na przód
   • wear sth inside-out/ back-to-front
   • nosić, mieć na sobie
   • wear
   • ręka (do ramienia)
   • arm
   • plecy
   • back
   • tyłek
   • bottom
   • pierś
   • breast
   • łydka
   • calf
   • policzek
   • cheek
   • klatka piersiowa
   • chest
   • broda (część ciała)
   • chin
   • ucho
   • ear
   • łokieć
   • elbow
   • oko
   • eye
   • brew
   • eyebrow
   • rzęsa
   • eyelash
   • palec (u ręki)
   • finger
   • paznokieć
   • fingernail
   • pięść
   • fist
   • stopa
   • foot
   • stopy
   • feet
   • czoło
   • forehead
   • ręka (do nadgarstka)
   • hand
   • głowa
   • head
   • pięta
   • heel
   • biodro
   • hip
   • szczęka
   • jaw
   • kolano
   • knee
   • noga
   • leg
   • wargi
   • lips
   • usta
   • mouth
   • szyja, kark
   • neck
   • nos
   • nose
   • dłoń
   • palm
   • ramię
   • shoulder
   • skóra
   • skin
   • brzuch
   • stomach, tummy
   • udo
   • thigh
   • gardło
   • throat
   • kciuk
   • thumb
   • palec (u nogi)
   • toe
   • język
   • tongue
   • ząb
   • tooth
   • zęby
   • teeth
   • korpus, tors
   • trunk
   • talia
   • waist
   • nadgarstek
   • wrist
   • arteria, tętnica
   • artery
   • kręgosłup
   • backbone, spine
   • kość
   • bone
   • obojczyk
   • collarbone
   • serce
   • heart
   • nerka
   • kidney
   • wątroba
   • liver
   • płuco
   • lung
   • mięsień, muskuł
   • muscle
   • żebro
   • rib
   • łopatka
   • shoulder blade
   • szkielet
   • skeleton
   • czaszka
   • skull
   • ścięgno
   • tendon
   • żyła
   • vein
   • być kompletnie bezużytecznym
   • be a dead loss
   • wybić się, zrobić karierę
   • come up in the world
   • być z góry skazanym na klęskę
   • fight a losing battle
   • faworyt
   • (the) front runner
   • staczać się
   • go downhill
   • wyrobić sobie pozycję w jakieś dziedzinie
   • make one's mark in sth
   • (zdawać egzaminy) śpiewająco
   • (pass exams) with flying colours
   • ściągnąć na siebie całą uwagę
   • steal the show
   • roztargniony
   • absent-minded
   • nie szukający przygód
   • unadventurous
   • czuły
   • affectionate
   • aspołeczny, nietowarzyski
   • antisocial
   • źle wychowany
   • badly-behaved
   • apodyktyczny
   • bossy
   • zmienny
   • changeable
   • pewność siebie
   • confidence
   • pewny siebie
   • confident
   • sumienny, skrupulatny
   • conscientious
   • taktowny
   • considerate
   • nietaktowny
   • inconsiderate
   • twórczy
   • creative
   • okrutny
   • cruel
   • uroczy
   • cute
   • cyniczny
   • cynical
   • stanowczy, zdecydowany
   • decisive
   • niezdecydowany
   • indecisive
   • deikatny
   • delicate
   • rzeczowy, konkretny
   • down-to-earth
   • skuteczny
   • efficient
   • zły
   • evil
   • kobiecy
   • feminine
   • zapominalski
   • forgetful
   • lubiący zabawę
   • fun-loving
   • wesoły, dowcipny
   • funny
   • hojny, wspaniałomyślny
   • generous
   • ponury, posępny
   • gloomy
   • dobry w czymś
   • good at sth
   • chciwy
   • greedy
   • pracowity
   • hard-working
   • natura ludzka
   • human nature
   • pomysłowy
   • imaginative
   • niemoralny
   • immoral
   • indywidualista, indywidualistka
   • individual
   • miły
   • kind
   • niemiły
   • unkind
   • lenistwo
   • laziness
   • leniwy
   • lazy
   • rozkoszny, uroczy
   • loveable
   • lojalny
   • loyal
   • męski
   • masculine
   • dojrzały
   • mature
   • niedojrzały
   • inmature
   • podły
   • mean
   • skromny
   • modest
   • moralność
   • morality
   • naiwny
   • naive
   • paskudny
   • nasty
   • niegrzeczny, nieposłuszny
   • naughty
   • posłuszny
   • obiedient
   • optymistyczny
   • optimistic
   • otwarty, kontaktowy
   • outgoing
   • cierpliwość
   • patience
   • cierpliwy
   • patient
   • osobowość
   • personality
   • uprzejmy
   • polite
   • nieuprzejmy
   • impolite
   • praktyczny
   • practical
   • niepraktyczny
   • impractical
   • przewidywalny
   • predictable
   • nieprzewidywalny
   • unpredictable
   • dumny
   • proud
   • lekkomyślny, nieostrożny
   • reckless
   • rzetelny, solidny
   • reliable
   • nierzetelny, niesolidny
   • unreliable
   • odpowiedzialny
   • responsible
   • nieodpowiedzialny
   • irresponsible
   • niegrzeczny, nieuprzejmy
   • rude
   • sarkastyczny
   • sarcastic
   • pewny
   • secure
   • niepewny
   • insecure
   • egocentryczny
   • self-centred
   • pewny siebie
   • self-confident
   • charakteryzujący się samodyscypliną
   • self-disciplined
   • poczucie humoru
   • sense of humour
   • rozsądny
   • sensible
   • wrażliwy
   • sensitive
   • sentymentalny
   • sentimental
   • przenikliwy, sprytny
   • shrewd
   • nieśmiały
   • shy
   • niemądry
   • silly
   • nietowarzyski
   • unsociable
   • uparty
   • stubborn
   • głupi
   • stupid
   • z temperamentem
   • temperamental
   • troskliwy
   • thoughtful
   • bojaźliwy, nieśmiały
   • timid
   • tolerancyjny
   • tolerant
   • nietolerancyjny
   • intolerant
   • przemądrzały
   • too clever by half
   • niekonwencjonalny, oryginalny
   • unconventional
   • próżny
   • vain
   • uwielbiać
   • adore
   • zdumiewać
   • amaze
   • zdumiony
   • amazed
   • zdumienie
   • amazement
   • złość
   • anger
   • denerwować kogoś
   • anger sb
   • zły
   • angry
   • drażnić, denerwować
   • annoy
   • niepokój
   • anxiety
   • zaniepokojony
   • anxious
   • zawstydzony
   • ashamed
   • być w kłopocie, nie wiedzieć, co zrobić
   • be at a loss/ be at one's wits' end
   • mieć złamane serce
   • be broken-hearted
   • być entuzjastycznie nastawionym do czegoś
   • be enthusiastic about sth
   • mieć czegoś dojść
   • be fed up with sth
   • odczuwać ulgę
   • be relieved
   • wierzyć własnym uszom
   • believe one's ears
   • wybuchnąć płaczem
   • burst into tears
   • spokojny
   • calm
   • uspokoić się
   • care about sth
   • uradowany
   • chuffed
   • współczucie
   • compassion
   • zdezorientowany
   • confused
   • wypłakiwać oczy
   • cry one's eyes out
   • zachwycony
   • delighted
   • przygnębiony
   • depressed
   • zdesperowany
   • desperate
   • desperacja
   • desperation
   • zdruzgowany
   • devastated
   • rozczarować
   • disappoint
   • rozczarowany
   • disappointed
   • rozczarowanie
   • disappointment
   • zażenowany
   • embarrassed
   • zażenowanie
   • embarrassment
   • emocja
   • emotion
   • przepełniony emocjami
   • emotional
   • wyczerpany, wykończony
   • exhausted
   • strach
   • fear
   • bać się
   • fear
   • nudzić się
   • feel bored
   • być bliskim płaczu
   • feel like crying
   • uczucie
   • feeling
   • wściekły
   • furious
   • zadwolony
   • glad
   • zszokowany, zdziwiony
   • gobsmacked
   • nienawidzić
   • hate
   • mieć tremę
   • have butterlies in one's stomach
   • wahać się
   • hesitate
   • dobrej myśli, pełen nadziei
   • hopeful
   • zahipnotyzowany
   • hypnotised
   • niecierpliwy
   • impatient
   • zirytowany
   • irritated/ irritable
   • śmiech
   • laughter
   • samotny
   • lonely
   • doprowadzać kogoś do pasji
   • make sb's blood boil
   • urażony
   • miffed
   • tęsknić za
   • miss
   • nastrój
   • mood
   • zdenerwowany
   • nervous
   • obrażony
   • offended
   • uszczęśliwiony
   • over the moon
   • rozradowany
   • overjoyed
   • panikować
   • panic
   • zadowolony
   • pleased
   • duma
   • pride
   • zdziwiony
   • puzzled
   • żal, żałować
   • regret
   • odprężony
   • relaxed
   • ulga
   • relief
   • śmieszny, absurdalny
   • ridiculous
   • smutny
   • sad
   • zasmucać
   • sadden
   • smutek
   • sadness
   • satysfakcja
   • satisfaction
   • komuś zamarło serce (z emocji)
   • sb's heart missed a beat
   • ktoś się załamał
   • sb's heart sank
   • czyjeś nowe wcielenie
   • sb's new self
   • przestraszony
   • scared
   • szok, szokować
   • shock
   • zszokowany
   • shocked
   • zaskoczony
   • surprised
   • brać coś do siebie
   • take sth personally
   • łza
   • tear
   • napięty
   • tense
   • przerażony
   • terrified
   • przerażać
   • terrify
   • strach
   • terror
   • podekscytowany
   • thrilled
   • zmęczony czymś
   • tired of sth
   • smutny, zmartwiony
   • upset
   • spięty, skryty
   • uptight
   • zdenerwowany
   • worried
   • martwić się
   • worry
   • uroda, piękność
   • beauty
   • przystojny
   • handsome
   • wyglądać jak, jakby
   • look like/ as if
   • przemiana
   • makeover
   • porządny, zadbany
   • neat
   • ładny
   • pretty
   • niezadbany, niechujny
   • scruffy
   • uderzające cechy
   • striking features
   • łysy
   • bald
   • dredy
   • dreadlocks
   • kręcony
   • curly
   • farbować
   • dye
   • grzywka
   • fringe
   • utrata włosów
   • hair loss
   • fryzura
   • hairstyle
   • pasemka
   • highlights
   • trwała ondulacja
   • perm
   • warkocze
   • plaits
   • zaczesany do tyłu
   • pulled back
   • do ramion
   • shoulder-length
   • bokobrody
   • sideburns
   • sterczący
   • spiky
   • prosty
   • straight
   • przycinać
   • trim
   • peruka
   • wig
   • cera
   • complexion
   • dołeczki
   • dimples
   • podwójny podbródek
   • double chin
   • kozia bródka
   • goatee beard
   • blady
   • pale
   • czerwony na twarzy
   • red-faced
   • okrągły
   • round
   • nieogolony
   • unshaven
   • golenie
   • shaving
   • gładki
   • smooth
   • skrzące się oczy
   • sparkling eyes
   • kilkudniowy zarost
   • stubble
   • średniego wzrostu
   • average height
   • obwisły
   • flabby
   • muskularny
   • muscular
   • budowa ciała
   • physique
   • chudy
   • skinny
   • szczupły
   • slim
   • górna połowa ciała
   • upper body
   • waga
   • weight
   • tipsy
   • nail extensions
   • przekłuć
   • pierce
   • opalenizna
   • suntan
   • opalony
   • tanned
   • wybielać
   • whiten
   • pierścionek z diamentem
   • diamond ring
   • torebka
   • handbag
   • portmonetka
   • purse
   • bluza dresowa
   • sweatshirt
   • luźny, workowaty
   • baggy
   • fabrycznie nowy
   • brand new
   • wyblakły
   • faded
   • niemodny
   • unfashionable, old-fashioned
   • podarty
   • ripped
   • z krótkim rękawem
   • short-sleeved
   • stylowy
   • stylish
   • przebrać się w
   • change into
   • wyjść z mody
   • fall/ go out of fashion
   • gust
   • taste

  Dzial Zakupy i usługi

   • piekarnia
   • baker's
   • księgarnia
   • bookshop
   • butik
   • boutique
   • sklep mięsny
   • butcher's
   • sklep należący do sieci sklepów
   • chain store
   • drogeria, apteka
   • chemist's (US drugstore)
   • delikatesy
   • delicatessen, deli
   • dom towarowy
   • department store
   • sklep z artykułami do wykonywania prac, remontów w domu
   • DIY store
   • sklep rybny
   • fishmonger's
   • sklep owocowo-warzywny
   • greengrocer's
   • sklep spożywczy
   • grocer's
   • rynek, targ
   • market
   • kiosk z gazetami
   • newsagent's
   • sklep monopolowy
   • off-licence
   • sklep z odzieżą
   • clothes shop
   • sklep meblowy
   • furniture shop
   • sklep internetowy
   • online shop
   • sklep muzyczny
   • record shop
   • sklep obuwniczy
   • shoe shop
   • sklep z artykułami papierniczy
   • stationery shop
   • supermarket
   • supermarket
   • centrum handlowe
   • shopping centre (US shopping mall)
   • okazja
   • bargain
   • osoba polująca na okazje
   • bargain hunter
   • być w promocji
   • be on special offer
   • być wyprzedanym
   • be out of stock
   • osoba rozrzutna
   • big spender
   • przymierzalnia
   • changing room, fitting room
   • kasa w supermarkecie
   • checkout
   • klient
   • customer
   • obniżka
   • discount
   • z pustymi rękami
   • empty-handed
   • za darmo, bezpłatny
   • free
   • mieć coś w sklepie, magazynie
   • have sth in stock
   • robić zakupy
   • hit the shops
   • faktura
   • invoice
   • szukać czegoś
   • look for sth
   • płacić kartą kredytową
   • pay by credit
   • płacić gotówką
   • pay (in) cash
   • przystępna cena
   • affordable price
   • rozsądna cena
   • reasonable price
   • obniżona cena
   • reduced price
   • metka
   • (price) tag
   • stać w kolejce
   • queue
   • wyprzedaż
   • sale
   • na wyprzedaży
   • in the sale
   • osoba rozważnie wydająca pieniądze
   • sensible shopper
   • sprzedawca
   • shop assistant
   • wózek na zakupy
   • supermarket trolley
   • przymierzyć coś
   • try sth on
   • zakupy w internecie
   • virtual shopping
   • slogan (reklamowy)
   • (advertising) slogan
   • reklama (w prasie, telewizji, radio)
   • advertisement, advert, ad
   • agencja reklamowa
   • advertising agency
   • przemawiać do kogoś
   • appeal to sb
   • duże ogłoszenie planszowe na ulicy
   • billboard, hoarding
   • promocja, reklama marki
   • brand advertising
   • broszura
   • brochure
   • ogłoszenie drobne
   • classified ads
   • uwidoczniać logo
   • display a logo
   • efektywny, skuteczny
   • effective
   • rozpocząć kampanię promocyjną czegoś
   • launch a campaign for sth
   • ulotka
   • leaflet
   • badanie rynku
   • market research
   • nowe środki masowego przekazu
   • new media
   • namawiać odbiorców do zrobienia czegoś
   • persuade an audience to do sth
   • umieszczać ogłoszenie
   • place/ put an advertisement in a (magazine/ newspaper)
   • plakat
   • poster
   • produkt
   • product
   • promować
   • promote
   • rozgłos, reklama
   • publicity
   • sponsorować (jakieś) wydarzenie
   • sponsor an event
   • klient docelowy
   • target consumer
   • reklama telewizyjna
   • TV commercial
   • fryzjer męski
   • barber
   • kosmetyczka
   • beautician
   • dostawca usług cateringowych
   • caterer
   • krawiec (damski)
   • dress maker
   • firma energetyczna
   • electricial company
   • doradca finansowy
   • financial adviser
   • fryzjer damski
   • hairdresser
   • projektant wnętrz
   • interior designer
   • dostawca usług internetowych
   • internet service provider
   • hydraulik
   • plumber
   • listonosz
   • postman
   • listonoszka
   • postwoman
   • szwaczka, krawcowa
   • seamstress
   • usługi finansowe
   • financial services
   • usługi pocztowe
   • postal services
   • szewc
   • shoe repairer
   • krawiec (męski)
   • tailor
   • rachunek, konto
   • account
   • bieżący rachunek
   • current/ cheque account
   • konto oszczędnościowe
   • deposit/ savings account
   • mieć debet na koncie
   • be overdrawn
   • bankomat
   • cash machine, cashpoint (US ATM automatic teller machine)
   • reszta
   • change
   • karta (kredytowa, debetowa)
   • (credit/ debit) card
   • moneta
   • coin
   • kurs wymiany waluty
   • exchange rate
   • (obca) waluta
   • (foreign) currency
   • ubezpieczenie
   • insurance
   • inwestować w (obligacje, akcje)
   • invest in (stocks/ shares)
   • ubiegać się pożyczkę
   • apply for a loan
   • spłacać pożyczkę
   • pay off loan
   • zarabiać pieniądze
   • earn money
   • wymieniać pieniądze
   • exchange money
   • odziedziczyć pieniądze
   • inherit money
   • oszczędzać pieniądze
   • save money
   • wydawać na coś pieniądze
   • spend money on sth
   • pobrać z (banku) pieniądze
   • withdraw money from
   • zdeponować
   • make a deposit
   • przelew pieniężny
   • money transfer
   • otworzyć konto bankowe
   • open a bank account
   • wplacać na konto
   • pay into the account
   • zapłacić za coś
   • pay for sth
   • płacić odsetki
   • pay interest
   • bezpieczny, pewny
   • secure
   • drobne
   • small change
   • inwestor giełdowy
   • stock market investor
   • być zepsutym
   • be broken
   • być wadliwym, zepsutym
   • be faulty
   • brakuje (czegoś)
   • be missing
   • zwracać coś (do sklepu)
   • bring sth back/ take sth back
   • rekompensata
   • compensation
   • składać reklamację
   • complain about sth
   • skarga, reklamacja
   • complaint
   • przestać działać (o komputerze)
   • crash
   • kupon rabatowy
   • discount coupon
   • wymieniać coś na coś
   • exchange sth for sth
   • otrzymać zwrot całej sumy
   • get a full refund
   • mieć plamę (na czymś)
   • have a stain (on sth)
   • odczytywać dane z dysku
   • read the disc
   • paragon
   • receipt
   • wymiana
   • replacement
   • zbyt (mały, ciasny, luźny)
   • too (small/ tight/ loose)

  Dzial Żywienie

   • mięso
   • meat
   • bekon
   • bacon
   • wołowina
   • beef
   • kurczak
   • chicken
   • dziczyzna
   • game
   • szynka
   • ham
   • jagnięcina
   • lamb
   • wątróbka
   • liver
   • mielone mięso
   • mince/ minced meat
   • wieprzowina
   • pork
   • drób
   • poultry
   • kiełbasa
   • sausage
   • lekko podsmażony stek
   • rare steak
   • średnio wysmażony stek
   • medium steak
   • dobrze wysmażony stek
   • well done steak
   • indyk
   • turkey
   • cielęcina
   • veal
   • ryby
   • fish
   • karp
   • carp
   • dorsz
   • cod
   • śledź
   • herring
   • łosoś
   • salmon
   • sardynki
   • sardines
   • owoce morza
   • seafood
   • skorupiaki
   • shelfish
   • pstrąg
   • trout
   • tuńczyk
   • tuna
   • produkty nabiałowe
   • dairy products
   • masło
   • butter
   • (ostry, łagodny) ser
   • (mature/ mild) cheese
   • serek do smarowania
   • cheese spread
   • twarożek
   • cottage cheese
   • śmietana
   • cream
   • lody
   • ice cream
   • margaryna
   • margarine
   • tłuste mleko
   • full milk
   • półtłuste mleko
   • semi-skimmed milk
   • chude mleko
   • skimmed milk
   • kwaśne mleko
   • sour milk
   • jogurt
   • yogurt
   • produkty zbożowe
   • cereal products
   • (ciemny, biały) chleb
   • (brown/ white) bread
   • płatki zbożowe
   • cereals
   • rogalik
   • croissant
   • świeży
   • fresh
   • makaron
   • pasta
   • ryż
   • rice
   • bułka
   • roll
   • czerstwy
   • stale
   • tost
   • toast
   • słodycze
   • sweets
   • ciasto z jabłkami, szarlotka
   • apple pie
   • tort urodzinowy
   • birthday cake
   • ciasto, ciastko
   • cake
   • sernik
   • cheesecake
   • ciasto z owocami
   • fruitcase
   • makowiec
   • poppy-seed cake
   • napoje
   • drinks
   • napój
   • beverage
   • kawa
   • coffee
   • cola
   • coke
   • sok
   • juice
   • herbata
   • tea
   • woda (gazowana, niegazowana)
   • (sparking/ still) water
   • owoce
   • fruit
   • jabłko
   • apple
   • morela
   • apricot
   • banan
   • banana
   • czarna porzeczka
   • blackberry
   • czarna jagoda
   • blueberry
   • kokos
   • coconut
   • winogrono
   • grape
   • grejpfrut
   • grapefruit
   • cytryna
   • lemon
   • limonka
   • lime
   • melon
   • melon
   • pomarańcz
   • orange
   • brzoskwinia
   • peach
   • gruszka
   • pear
   • ananas
   • pineapple
   • śliwka
   • plum
   • malina
   • raspberry
   • truskawka
   • strawberry
   • arbuz
   • watermelon
   • warzywa
   • vegetables
   • szparagi
   • asparagus
   • bakłażan
   • aubergine
   • burak
   • beetroot
   • brokuły
   • broccoli
   • kapusta
   • cabbage
   • marchew
   • carrot
   • kalafior
   • cauliflower
   • seler (korzeniowy)
   • celeriac
   • cukinia
   • courgette
   • ogórek
   • cucumber
   • koper
   • dill
   • czosnek (ząbek)
   • garlic (clove)
   • groszek
   • green beans
   • por
   • leek
   • sałata
   • lettuce
   • grzyby
   • mushrooms
   • cebula
   • onion
   • papryka
   • pepper
   • ziemniak
   • potato
   • rzodkiewka
   • radish
   • szpinak
   • spinach
   • kukurydza
   • sweetcorn
   • pomidor
   • tomato
   • kalarepa
   • turnip
   • dodatki do żywności
   • things added to food
   • keczup
   • ketchup, tomato sauce
   • majonez
   • mayonnaise
   • musztarda
   • mustard
   • pieprz
   • pepper
   • sos do sałatek
   • salad dressing
   • sól
   • salt
   • przyprawy
   • spices
   • cukier
   • sugar
   • ocet
   • vinegar
   • zioła
   • herbs
   • bazylia
   • basil
   • mięta
   • mint
   • natka pietruszki
   • parsley
   • rozmaryn
   • rosemary
   • tymianek
   • thyme
   • porcje żywności
   • quantities of food
   • torebka (mąki)
   • bag of (flour)
   • butelka (soku)
   • bottle of (juice)
   • pudełko (czekoladek)
   • box of (chocolates)
   • puszka (lemoniady)
   • can of (lemonade)
   • torba na zakupy
   • carrier bag
   • karton (soku pomarańczowego)
   • carton of (orange juice)
   • słoik (dżemu, miodu)
   • jar of (jam/ honey)
   • bochenek chleba
   • loaf of bread
   • paczka (herbatników, chipsów)
   • packet of (biscuits/ crisps)
   • łyżeczka (cukru)
   • spoonful (of sugar)
   • puszka (sardynek)
   • tin of (sardines)
   • kostka (margaryny)
   • tub of (margarine)
   • zastawa stołowa i sprzęt do gotowania
   • tableware and cookware
   • miska
   • bowl
   • pałeczki
   • chopsticks
   • garnek uniwersalny
   • cooking pot
   • filiżanka
   • cup
   • widelec
   • fork
   • patelnia
   • frying pan
   • szklanka, kieliszek
   • glass
   • nóż
   • knife
   • pokrywka
   • lid
   • rondel
   • pan
   • talerz
   • plate
   • łyżka
   • spoon
   • obrus
   • tablecloth
   • dodawać
   • add
   • piec (ciasto)
   • bake (a cake)
   • piec coś na grillu (na zewnątrz)
   • barbecue
   • być najedzonym
   • be full
   • być głodnym
   • be hungry
   • ubijać (jaja)
   • beat (eggs)
   • barszcz
   • beetroot soup
   • zagotować, wrzeć
   • boil
   • pokroić
   • carve
   • wywar, rosół z kurczaka, bulion
   • chicken stock
   • siekać (mięso)
   • chop (meat)
   • przykrywać
   • cover
   • miażdżyć, łupać, rozbijać (orzechy)
   • crush (nuts)
   • potrawa
   • dish
   • pierogi
   • dumplings
   • jeść poza domem
   • eat out
   • smażyć
   • fry
   • trzeć na tarce
   • grate
   • piec na grillu
   • grill
   • zagrzać, rozgrzać
   • heat
   • domowy makaron z mięsem i sosem
   • home-made pasta with meat and sauce
   • składnik
   • ingredient
   • topić masło
   • melt (butter)
   • mieszać
   • mix, blend
   • drugie śniadanie
   • packed lunch
   • paella z patelni z owocami morza
   • pan-cooked paella with seafood
   • obierać (ziemniaki)
   • peel (potatoes)
   • marynować
   • pickle
   • nalewać
   • pour
   • przepis
   • recipe
   • pieczona jagnięcina z warzywami
   • roast lamb with vegetables
   • pieczone mięso
   • roast meat
   • piec (mięso) w piekarniku
   • roast
   • bigos
   • sauerkraut stew
   • jajecznica
   • scrambled eggs
   • solić, pieprzyć
   • season with (salt/ pepper)
   • dokładka
   • second helping
   • gotować na małym ogniu
   • simmer
   • kroić na plasterki, kromki (chleb)
   • slice (break)
   • przekąska
   • snack
   • omlet po hiszpańsku
   • Spanish omelette
   • mieszać
   • stir
   • smażone warzywa
   • stir-fried vegetables
   • gołąbki
   • stuffed cabbage rolls
   • podwieczorek
   • tea
   • rachunek
   • bill (US check)
   • herbatnik, ciasto
   • biscuit (US cookie)
   • wata cukrowa
   • candy floss (US cotton candy)
   • chipsy
   • crisps (US chips)
   • frytki
   • chips (US fries)
   • lód na patyku
   • ice lolly (US Popsicle)
   • koktajl mleczny
   • milkshake (US shake)
   • przystawka
   • starter (US appetizer)
   • cukierek
   • sweet (US candy)
   • restauracja sprzedająca jedzenie na wynos
   • take-away (US take-out)
   • dodatki do żywności
   • additives
   • sztuczny słodzik
   • artificial sweetener
   • unikać (napojów gazowanych)
   • avoid (fizzy drinks)
   • być na diecie
   • be/ go on a diet
   • kalorie
   • calories
   • węglowodany
   • carbohydrates
   • środki konserwujące, konserwanty
   • chemical preservatives
   • zawierać
   • contain
   • zrównoważona dieta
   • balanced diet
   • niskotłuszczowa dieta
   • low-fat diet
   • śródziemnomorska dieta
   • Mediterranean diet
   • surowa dieta
   • restricted diet
   • wegańska dieta
   • vegan diet
   • wegetariańska dieta
   • vegetarian diet
   • chemiczne dodatki do żywności
   • e-numbers
   • żywić kogoś czymś
   • feed sb on sth
   • błonnik
   • fibre
   • smak, zapach
   • flavour
   • być łakomczuchem
   • have a sweet tooth
   • wysoko-, niskokaloryczny
   • high/ low in calories
   • (chude, tłuste) mięso
   • (lean/ fatty) meat
   • mikroelementy
   • minerals
   • oliwa z oliwek
   • olive oil
   • żywnośc naturalna, bez konserwantów, żywność ekologiczna
   • organic food
   • białko
   • protein
   • bogaty w coś
   • rich in sth
   • trzymać się diety
   • stick to a diet
   • żywność o wysokiej zawartości cukru
   • sugary foods
   • gorzki smak
   • bitter taste
   • orzeźwiający smak
   • refreshing taste
   • słony smak
   • salty taste
   • ostry smak
   • spicy taste
   • kwaśny smak
   • sour taste
   • kubki smakowe
   • taste buds
   • witaminy
   • vitamins
   • chleb pełnoziarnisty
   • wholemeal bread
   • dania gotowe, mrożonki, półprodukty
   • convenience food
   • żywność smażona
   • fried food
   • niezdrowa żywność
   • junk food
   • ekologiczna żywność
   • organic food
   • surowa żywność
   • raw food
   • żywność wyprodukowana i spożywana w tradycyjny sposób, żywność naturaln
   • slow food
   • żywność w puszkach
   • tinned food
   • specjalność (np. jakiegoś regionu)
   • specialty food
   • zarezerwować stolik
   • book a table
   • wagon restauracyjny w pociągu
   • buffet car
   • kawiarnia
   • café
   • bar szybkiej obsługi
   • fast food restaurant
   • danie główne
   • main course
   • karta dań
   • menu
   • zamawiać coś
   • order sth
   • deser
   • pudding, dessert
   • pub
   • pub
   • restauracja samoobsługowa
   • self-service restaurant
   • obsługa
   • service
   • podawać
   • serve
   • dodatek do dania głównego
   • side dish
   • bar
   • snack bar
   • napiwek, dawać napiwek
   • tip
   • kelner
   • waiter
   • kelnerka
   • waitress
   • karta win
   • wine list

  Dzial Podróżowanie i turystyka

   • być na wakacjach, na urlopie
   • be on holiday
   • wspominać
   • bring back memories
   • podróż służbowa
   • business trip
   • obóz, biwak
   • camp
   • biwakowanie
   • camping
   • pole namiotowe
   • campsite
   • krótkie wakacje w mieście
   • city break
   • rejs wycieczkowy
   • cruise
   • przepyszne jedzenie
   • delicious food
   • ekscytujące przygody
   • exciting adventures
   • świetna pogoda
   • fabulous weather
   • pojechać w podróż
   • go on a journey
   • wycieczka
   • tour/ trip
   • wyruszyć w rejs
   • go on a cruise
   • gość
   • guest
   • historyczne budowle
   • historic buildings
   • wakacje, urlop
   • holidays
   • z przygodą
   • adventure
   • z wliczonymi wszystkimi opłatami
   • all-inclusive
   • dla aktywnych
   • active
   • w przyczepie kempingowej
   • caravan
   • w uzdrowisku
   • spa
   • z wyżywieniem we własnym zakresie
   • self-catering
   • miejscowość wczasowa
   • holiday resort
   • wczasowicz
   • holidaymaker
   • przyłączyć się do wyprawy
   • join an expedition
   • podróż
   • journey
   • zorganizowane wczasy
   • package holiday
   • pasażer
   • passenger
   • pamiątka
   • souvenir
   • wycieczka objazdowa
   • tour
   • organizator wycieczek
   • tour operator
   • turysta
   • tourist
   • wziąć urlop
   • take a holiday
   • biuro podróży
   • travel agent
   • podróż, podróżować
   • travel
   • wycieczka
   • trip, exursion
   • zwiedzający
   • visitor
   • podróżowania z plecakiem
   • backpacking
   • badać, eksplorować, zwiedzać
   • explore
   • pojechać pod namiot, na kemping
   • go camping
   • zwiedzać
   • go sightseeing
   • pójść na spacer
   • go walking
   • pojechać na wycieczkę pieszą, rowerową
   • go hiking/ cycling
   • pływanie kajakiem
   • kayaking
   • leżeć na plaży
   • lie on the beach
   • postawić, zwinąć namiot
   • put up/ take down a tent
   • jazda na quadzie
   • quad biking
   • nurkowanie
   • scuba diving
   • rozbić obóz
   • set up camp
   • opalanie się
   • sunbathing
   • surfowanie
   • surfing
   • robić zdjęcia
   • take photos/ pictures
   • podróżować dookoła świata
   • travel around the world
   • wędrówka, piesza wycieczka
   • trekking
   • zwiedzać atrakcje turystyczne
   • visit tourist attractions
   • obserwować dzikie zwierzęta
   • watch wildlife
   • pokoje gościnne (ze śniadaniem)
   • B&B (bed and breakfast)
   • zarezerwować pokój
   • book/ reserve a room
   • pokojówka
   • chambermaid
   • godzina, do której należy się zameldować, wymeldować
   • check-in/ check-out time
   • śniadanie wliczone w cenę
   • complimentary/including breakfast
   • pokój z łazienką
   • en suite bathroom
   • (pełne, niepełne) wyżywienie
   • (full/ half) board
   • całkowicie zarezerwowany
   • fully booked, booked up
   • pensjonat
   • guest house
   • suszarka do włosów
   • hair dryer
   • rozrywka na żywo
   • live entertainment
   • bar hotelowy
   • lounge bar
   • zrobić rezerwację
   • make a reservation
   • recepcja
   • reception
   • obsługa hotelowa
   • room service
   • telewizja satelitarna
   • satellite TV
   • pokój (jednoosobowy, dwuosobowy)
   • (single/ double) room
   • zatrzymać się w hotelu
   • stay at a hotel
   • apartament hotelowy
   • suite
   • hotel trzygwiazdkowy
   • three-star hotel
   • pokój dwuosobowy (z dwoma łóżkami)
   • twin room
   • wolny pokój
   • vacancy
   • automat do sprzedaży
   • vending machine
   • budzenie
   • wake-up call
   • internet bezprzewodowy
   • Wi-Fi internet
   • schronisko młodzieżowe
   • youth hostel
   • przekraczać granicę
   • cross the border
   • cło
   • customs
   • celnik
   • customs officer
   • strefa wolnocłowa
   • duty-free zone
   • kantor wymiany walut
   • exchange office
   • obca waluta
   • foreign currency
   • przejść przez kontrolę paszportową
   • go through passport control
   • jechać, podróżować za granicę
   • go/ travel abroad
   • urzędnik imigracyjny
   • immigration officer
   • zezwolenie na pobyt
   • permission to stay
   • wiza (turystyczna, stałego pobytu)
   • (tourist/ permanent) visa
   • (ważny, nieważny) paszport
   • (vallid/ invalid) passport
   • samolot
   • aeroplane, plane (US airplane)
   • przybyć do
   • arrive in/ at
   • rower
   • bike, bicycle
   • łódź
   • boat
   • autobus
   • bus
   • zdążyć na samolot
   • catch a flight
   • autokar
   • coach
   • odjechać, wyruszyć z
   • depart from
   • autobus piętrowy
   • double decker bus
   • prom
   • ferry
   • podróżować koleją
   • travel by rail
   • podróżować samolotem
   • travel by plane
   • podróżować droga morską
   • travekl by sea
   • podróżować drogą powietrzną
   • travel by air
   • podwozić kogoś
   • give sb a lift
   • mieć dobrą podróż
   • have a good trip/ journey
   • podróżować autostopem
   • hitchhike
   • ciężarówka
   • lorry (US truck)
   • mikrobus
   • minibus
   • motocykl
   • motorbike, motorcycle
   • jechać rowerem. motocyklem
   • ride a bike/ a motorbike
   • jechać konno, na wielbłądzie
   • ride a hourse/ camel
   • odprowadzać kogoś
   • see sb off
   • wyruszać (do jakiegoś miejsca)
   • set off, set out
   • pojechać na przejażdżkę
   • take/ go for a ride
   • taksówka
   • taxi (US cab)
   • metro
   • tube, underground (US subway)
   • furgonetka
   • van
   • iść piechotą
   • walk/ go on foot
   • żaglówka
   • yacht
   • przybyć z opóźnieniem
   • arrive late
   • poważnie uszkodzony
   • badly damaged
   • zostać potrąconym przez (rozpędzony) samochód
   • be hit by (a speeding) car
   • stać w korku
   • be in a traffic jam
   • zostać potrąconym
   • be knocked down
   • mieć chorobę morską
   • be seasick
   • zepsuć się (np. o samochodzie)
   • break down
   • wzywać karetkę
   • call an ambulance
   • odwołanie (lotu)
   • cancellation
   • wywracać się do góry dnem ( o łodzi)
   • capsize
   • ofiara (wypadku)
   • casualty
   • zderzać się z czymś
   • collide with sth
   • wypadek samochodowy, samolotowy, kolejowy
   • car/ plane/ train crash
   • opóźnienie
   • delay
   • podwójna rezerwacja
   • double-booking
   • awaria, krytyczna sytuacja
   • emergency
   • służby ratownicze
   • emergency services
   • ewakuować (budynek)
   • evacuate (a building)
   • popsuć się (o hamulcu)
   • fail
   • spaść ( z roweru)
   • fall off (a bike)
   • ofiara smiertelna
   • fatality
   • zatrucie pokarmowe
   • food poisoning
   • zgubić się
   • get lost
   • duży ruch
   • heavy traffic
   • złapać gumę
   • have a flat tyre
   • mieć problemy techniczne
   • have technical problems
   • łódź ratunkowa
   • lifeboat
   • kamizelka ratunkowa
   • lifejacket
   • stracić kontrolę nad pojazdem
   • lose control of a vehicle
   • wykonać lądowanie awaryjne
   • make a crash landing
   • spóźniać się na (pociąg, samolot)
   • miss (a train/ a plane)
   • (komuś) skończyła się benzyna
   • run out of of petrol
   • przejechac kogoś
   • run sb over, run sb down
   • wjechać w coś
   • run, bump into sth
   • wrak
   • shipwreck
   • zatonąć
   • sink
   • zjechać z drogi
   • swerve across the road
   • linia lotnicza
   • airline
   • przyjazd, przylot
   • arrival
   • wchodzić na pokład samolotu
   • board a plane
   • karta pokładowa
   • boarding card
   • zarezerwować (bilet, miejsce)
   • book ( a ticket/ a seat)
   • klasa biznesowa
   • class business
   • klasa ekonomiczna
   • class economy
   • personel pokładowy
   • cabin crew
   • przesiadać się z pociągu na pociąg
   • change trains
   • lot czarterowy
   • charter flight
   • zglaszać się do odprawy
   • check in
   • stanowisko odprawy
   • check-in-desk
   • odjazd, odlot
   • departure
   • poczekalnia, hala odlotów
   • departure lounge
   • ekspres
   • fast train
   • opłata za przejazd
   • fare
   • lot
   • flight
   • bramka (wyjście do samolotu)
   • gate
   • wysiadać z (pociągu, autobusu)
   • get off (the train/ the bus)
   • wsiadać do (pociągu, autobusu)
   • get on (the train/ the bus)
   • bagaż podręczny
   • hand luggage (US carry-on baggage)
   • wylądować
   • land
   • biuro rzeczy znalezionych
   • left-luggage office
   • bagaż
   • luggage (US baggage)
   • wózek bagażowy
   • luggage trolley
   • pasażer
   • passenger
   • peron kolejowy
   • railway platform
   • pas startowy
   • runway
   • wagon (sypialny)
   • (sleeping) carriage/ car
   • walizka
   • suitcase
   • wystartować (o samolocie)
   • take off
   • terminal
   • terminal
   • pociag bezpośredni
   • through train
   • bilet miesięczny
   • monthly ticket
   • bilet okresowy
   • period ticket
   • bilet na samolot, pociąg
   • plane/ train ticket
   • bilet powrotny
   • return (US round trip) ticket
   • bilet sezonowy
   • season ticket
   • bilet w jedną stronę
   • single (US one-way) ticket
   • kasa biletowa
   • ticket office
   • rozkład jazdy, lotów
   • timetable
   • przedzial w pociągu
   • train compartment
   • przyspieszać
   • accelerate
   • hamować
   • brake
   • jazda po pijanemu
   • dink-driving
   • prowadzić samochód
   • drive a car
   • zatankować (benzynę, paliwo)
   • fill up (with petrol)
   • mrugać świetłami
   • flash
   • wyprzedzać
   • overtake
   • benzyna
   • petrol (US gasoline)
   • stacja benzynowa, stacja paliw
   • petrol station
   • zjechać na bok
   • pull over
   • zatrzymywać się
   • pull up
   • przyspieszać
   • speed up

  Dzial Praca

   • pracownik naukowy
   • academic
   • księgowy
   • accountant
   • aktor
   • actor
   • aktor
   • actress
   • kontroler ruchu lotniczego
   • air traffic controller
   • artysta
   • artist
   • opiekunka do dzieci (praca stała)
   • au pair
   • opiekunka do dzieci (praca dorywcza)
   • babysitter
   • fryzjer męski
   • barber
   • adwokat
   • barrister (US attorney)
   • taksówkarz
   • taxi driver
   • biznesmen
   • businessman
   • bizneswomen
   • businesswoman
   • mechani samochodowy
   • car mechanic
   • kasjer
   • cashier
   • szef kuchni
   • chef
   • programista komputerowy
   • computer programmer
   • dyrygent
   • conductor
   • kucharz
   • cook, chef
   • instruktor jazdy
   • driving instructor
   • elektryk
   • electrician
   • inżynier
   • engineer
   • pracownik fabryczny
   • factory worker
   • rolnik
   • farmer
   • strażak
   • firefighter
   • steward
   • flight attendant
   • gospodyni domowa
   • housewife
   • dekorator wnętrz
   • interior decorator
   • tłumacz symultaniczny
   • interpreter
   • informatyk
   • IT specialist
   • dziennikarz
   • journalist
   • prawnik
   • lawyer
   • wykładowca
   • lecturer
   • bibliotekarz
   • librarian
   • górnik
   • miner
   • muzyk
   • musician
   • pielęgniarka
   • nurse
   • aptekarz, aptekarka
   • pharmacist, chemist
   • pilot
   • pilot
   • policjant
   • police officer
   • listonosz, listonoszka
   • postman, postwoman
   • psycholog
   • psychologist
   • recepcjonista, recepcjonistka
   • receptionist
   • pracownik służb oczyszczania miasta
   • road sweeper
   • przedstawiciel handlowy
   • sales representative (rep)
   • naukowiec
   • scientist
   • rzeźbiarz
   • sculptor
   • sekretarz, sekretarka
   • secretary
   • pracownik ochrony
   • security guard
   • właściciel sklepu
   • shopkeeper
   • pracownik społeczny
   • social worker
   • makler giełdowy
   • stockbroker
   • kontroler biletów
   • ticket inspector
   • tłumacz, tłumaczka
   • translator
   • opiekować się dzieckiem
   • babysit
   • mieć dyżur (o lekarzu, o policjancie)
   • be on call
   • być na dyżurze, po dyżurze
   • be on duty/ off duty
   • być odpowiedzialnym za coś
   • be responsible for sth
   • przynosić rachunek
   • bring the bill
   • zajęty, zapracowany
   • busy
   • sprawdzać zapasy (w magazynie)
   • check stock
   • rejestrować godzinę przyjścia do pracy, wyjścia z pracy
   • clock on/ off
   • sprzątać ze stołów
   • clear tables
   • mieć nowe pomysły
   • come up with new ideas
   • koncentrować się na czymś
   • concentrate on sth
   • mieć do czynienia z klientami
   • deal with customers
   • wykonywać jakąś pracę
   • do a job
   • obowiązek
   • duty
   • zarabiać na życie jako
   • earn one's living as
   • karmić zwierzęta
   • feed animals
   • zastępować kogoś
   • fill in for sb, stand in for sb
   • kończyć pracę
   • knock off
   • zarządzać
   • manage, run
   • zarząd
   • management
   • dotrzymywać terminów
   • meet deadlines
   • przepracowywać się
   • overwork
   • zbierać owoce
   • pick fruit
   • grać w gry
   • play games
   • umieszczać ceny na towarach
   • price foods
   • układać do snu
   • put to bed
   • obsługiwać klientów
   • serve customers
   • podawać posiłki
   • serve meals
   • zatrudniać (pracowników)
   • take on workers
   • przyjmować zamówienia
   • take orders
   • przejmować od kogoś obowiązki
   • take over from sb
   • opowiadać bajki
   • tell stories
   • pracować (na farmie, w sklepie)
   • work (on a farm/ in a shop)
   • pracować nad czymś
   • work on, at sth
   • pracować jako (kelner, prawnik)
   • work as (a waiter/ a lawyer)
   • pracować dla kogoś
   • work for sb
   • szef
   • boss
   • współpracownik
   • colleague
   • pracownik
   • employee, worker
   • pracodawca
   • employer
   • pracownik na kierowniczym stanowisku
   • executive
   • praktykant
   • intern
   • kierownik
   • manager
   • personel
   • staff
   • zespół
   • team
   • być częścią zespołu
   • be part of a team
   • nadzorować coś, kogoś
   • be in charge of sth/ sb
   • być na zwolnieniu lekarskim
   • be on sick leave
   • strajkować
   • be/ go on strike
   • prowadzić własną działalność gospodarczą
   • be self-employed
   • dodatki do pensji
   • benefits, perks
   • pracować w czasie strajku
   • break a strike
   • robić karierę
   • have/ do a career
   • pracować na zmiany
   • do/ work shifts
   • zatrudniać kogoś
   • employ sb
   • zatrudnienie
   • employment
   • honorarium (np. dla prawnika, lekarza)
   • fee
   • dodatek do pensji
   • bonus
   • podwyżka
   • pay rise
   • wynagrodzenie
   • paid
   • dostać awans
   • get promoted
   • mieć dobre perspektywy (w pracy)
   • have good prospects
   • praktyka zawodowa
   • internship
   • praca w pełnym wymiarze godzin
   • full-time job
   • praca fizyczna
   • manual/ physical job
   • praca w niepełnym wymiarze godzin
   • part-time job
   • stała praca
   • permanent job
   • praca sezonowa
   • seasonal job
   • praca wakacyjna
   • summer job
   • praca tymczasowa
   • temporary job
   • dobrze płatna praca
   • well-paid job
   • rynek pracy
   • job market
   • urlop (macierzyński, ojcowski)
   • (maternity/ paternity) leave
   • zawód, zajęcie
   • occupation
   • drobne prace
   • odd jobs
   • płaca (regularnie wypłacana)
   • pay
   • zapłata za pracę jednorazową lub dorywczą
   • payment
   • zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
   • profession
   • zysk
   • profit
   • utrzymywać się z (rolnictwa)
   • rely on (farming) for one's income
   • pensja miesięczna
   • salary
   • praca (wymagająca, niewymagająca kwalifikacji)
   • (skilled/ unskilled) work
   • brać urlop, dzien wolny
   • take leave/ a day off
   • zarobki (tygodniowe)
   • wages
   • pracownik (umysłowy, fizyczny)
   • (white collar/ blue collar) worker
   • pracować nadliczbowo
   • work long hours
   • pracować na zlecenie
   • work freelance
   • pracować w domu
   • work from home
   • praca fizyczna lub umysłowa
   • work
   • pracować w nadgodzinach
   • work/ do overtime
   • warunki pracy
   • working conditions
   • przyjmowac ofertę pracy
   • accept a job offer
   • formularz podania o pracę
   • application form
   • starać się o pracę
   • apply for a job
   • dostać propozycję pracy
   • be offered a job
   • świadectwo, zaświadczenie
   • certificate
   • przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
   • come for an interview
   • list motywacyjny
   • covering letter
   • życiorys
   • Curriculum Vitae
   • dyplom, stopień naukowy ( w jakieś dziedzinie)
   • degree in sth
   • dołączyć życiorys
   • enclose a CV
   • wypełniać formularz
   • fill in a form
   • ogłoszenie o pracy, oferta pracy
   • job advertisement
   • podanie o pracę
   • job application
   • biuro pośrednictwa pracy
   • job centre
   • poszukiwanie pracy
   • job hunting
   • wolna posada, wakat
   • job vacancy
   • szukać pracy
   • look for a job
   • kwalifikacje
   • qualifications
   • rekrutacja
   • recruitment
   • referencje
   • references
   • wymagać
   • require
   • podpisać umowę
   • sign the contract
   • pensja początkowa
   • starting salary
   • przyjęty kandydat
   • successful candidate
   • odrzucać propozycję pracy
   • turn down a job offer
   • doświadczenie zawodowe
   • work experience
   • zostać wyrzuconym z pracy
   • be fired
   • zostać zwolnionym ( z powodu redukcji etatów)
   • be made redundant
   • być na urlopie
   • be on holiday
   • być na zasiłku
   • be on the dole (US be on welfare)
   • zwalniać, zdymisjonować
   • dismiss
   • wyladować na zasiłku
   • end up on the dole
   • przeżyć (za małe pieniądze)
   • get by (on very little money)
   • dostawać zasiłek
   • get state benefits
   • zwolnić, wylać kogoś
   • give sb the sack
   • porzucać pracę
   • give up/ quit work
   • (wysokie, niskie) bezrobocie
   • (high/ low) unemployment
   • przyjmować pracowników
   • hire staff
   • zwalniać kogoś
   • lay sb off
   • emerytura (świadczenia pieniężne)
   • pension
   • złożyć rezygnację
   • resign
   • przejść na emeryturę
   • retire
   • emerytura
   • retirement
   • bez pracy, bezrobotny
   • unemployed, out of work
   • zasiłek dla bezrobotnych
   • unemployment benefit

  Dzial Życie rodzinne i towarzyskie

   • myć zęby
   • brush/ clean one's teeth
   • zdążyć na (pociąg, autobus)
   • catch (the train/ the bus)
   • uzupełniać wiadomości, być na bieżąco
   • catch up the news
   • czesać się
   • comb/ brush/ do one's hair
   • gotować
   • do the cooking
   • prać
   • do the washing
   • zmywać
   • do the washing-up
   • robić zakupy
   • do the shopping
   • wracać do domu
   • get back home
   • ubierać się
   • get dressed
   • przygotować się do (snu, szkoły)
   • get ready for (bed/ school)
   • wstawać z łóżka
   • get up
   • włączyć się (o budziku)
   • go off
   • iść spać (wcześnie, poźno)
   • go to bed (early/ late)
   • iść do szkoły
   • go to school
   • iść do biura
   • go to the office
   • iść do pracy
   • go to work
   • brać prysznic
   • have (US take) a shower
   • kąpać się
   • have (US take) a bath
   • wylegiwać się
   • have a lie in
   • jeść (posiłek, przekąskę)
   • have (a meal/ a snack)
   • odpoczywać
   • have a rest
   • jeść śniadanie
   • eat breakfast
   • jeść lunch
   • eat lunch
   • jeść podwieczorek
   • eat tea
   • jeść obiad
   • eat dinner
   • zdrzemnąć się
   • have/ take a nap
   • prace, obowiązki domowe
   • household chores
   • wychodzić z domu
   • leave home
   • położyć się, klaść się do łóżka
   • lie down
   • zajmować się dziećmi
   • look after children, take care of children
   • zrobić sobie (kolację, herbatę)
   • make oneself (supper/ tea)
   • robić, przygotowywać posiłki
   • make/ prepare meals
   • wkładać (sweter, kurtkę)
   • put on (a sweater/ a jacket)
   • wkładać (jedzenie) do mikrofalówki
   • put/ pop (food) into the microwave
   • czytać gazetę
   • read a newspaper
   • pędzić do (łazienki, kuchni)
   • rush to (the bathroom/ the kitchen)
   • wyruszać do szkoły
   • set off for school
   • nastawiać budzik (na)
   • set the alarm clock (for)
   • dzielić z kimś obowiązki
   • share the chores with sb
   • zasiadać do (obiadu, śniadania)
   • sit down for (dinner/ breakfast)
   • czuwać, siedzieć do późna
   • stay up late
   • zawozić dzieci do szkoły
   • take the children to school
   • wyprowadzać psa na spacer
   • take the dog for a walk
   • wykonywać na zmianę (prace w domu)
   • take turns to (do housework)
   • sprzątać pokój
   • tidy up the room
   • włączać (radio, telewizor)
   • turn on the (radio/ TV)
   • budzić się
   • wake up
   • iść do szkoły (piechotą)
   • walk to school
   • odpowiadać na, sprawdzać e-maile
   • answer/ check emails
   • rozmawiać (przez internet)
   • chat (online)
   • jeść poza domem
   • eat out
   • rozrywka
   • entertainment
   • jechać do miasta
   • go into town
   • wyjeżdżać poza miasto
   • go out of town
   • wychodzić ze znajomymi
   • go out with friends
   • iść popływać, potańczyć
   • go swimming/ dancing
   • iść do kina
   • go to the cinema
   • iść na dyskotekę
   • go to a disco
   • iść na koncert
   • go to a concert
   • spędzać czas z kolegami
   • hang out with friends
   • słuchać (muzyki, radia)
   • listen to (music/ radio)
   • grać w gry planszowe
   • play board games
   • grać w karty
   • play cards
   • grać w gry komputerowe
   • play computer games
   • grać na Playstation
   • play on the Playstation
   • grać na (pianinie, gitarze)
   • play (the piano/ the guitar)
   • czytać (książki, komiksy)
   • read (books/ comics)
   • wypożyczyć film na DVD
   • rent out a DVD
   • usadowić się w fotelu
   • slump down into an armchair
   • spędzać czas na powietrzu
   • spend time outdoors
   • zacząć uprawiać jakieś hobby
   • take up a hobby
   • wysyłać wiadomości tekstowe do znajomych
   • text one's friends
   • urządząć imprezę
   • throw/ have a party
   • odwiedzać krewnych
   • visit relatives
   • oglądać telewizję
   • watch the telly/ TV
   • okres dojrzewania, młodość
   • adolescence
   • młodzieniec, młoda dziewczyna
   • adolescent
   • dorosły
   • adult, grown-up (informal)
   • wiek dorosły, dorosłość
   • adulthood
   • grupa wiekowa, pokolenie
   • age group
   • w wieku
   • at the age of
   • urodzić się
   • be born
   • narodziny
   • birth
   • wychowywać dzieci
   • bring up/ raise children
   • kupować dom
   • buy a house
   • dziecko
   • child, kid (informal)
   • dzieciństwo
   • childhood
   • śmierć
   • death
   • umrzeć
   • die
   • starsza pani
   • elderly lady
   • pokolenie
   • generation
   • dostać pracę
   • get a job
   • dorastać
   • grow up
   • mieć, urodzić dziecko
   • have a child
   • opuścić dom rodzinny
   • leave home
   • małżeństwo
   • marriage
   • wiek średni
   • middle age
   • starość
   • old age
   • zdać egzamin na prawo jazdy
   • pass the driving test
   • emeryt
   • pensioner, retired person
   • przejść na emeryturę
   • retire from work
   • założyć rodzinę
   • start a family
   • nastolatek
   • teenager
   • młodość, młodzieniec
   • youth
   • znajomy
   • acquaintance
   • dziecko adoptowane
   • adopted child
   • ciotka, ciocia
   • aunt, aunty
   • najlepszy przyjaciel
   • best friend
   • chłopak (sympatia)
   • boyfriend
   • brat
   • brother
   • bliski przyjaciel
   • close friend
   • kuzyn, kuzynka
   • cousin
   • córka
   • daughter
   • synowa
   • daughter-in-law
   • były chłopak
   • ex-boyfriend
   • była dziewczyna
   • ex-girlfriend
   • były mąż
   • ex-husband
   • była żona
   • ex-wife
   • ojciec, tato, tatuś
   • father, dad, daddy
   • teść
   • father-in-law
   • narzeczony
   • fiancé
   • narzeczona
   • fiancée
   • przybrane dzieci
   • foster children
   • dziewczyna (sympatia)
   • girlfriend
   • dziadek, dziadzio
   • grandfather, granddad, grandpa
   • babcia, babunia
   • grandmother, granny, grandma
   • dziadkowie
   • grandparents
   • przyrodni brat
   • half-brother
   • przyrodnia siostra
   • half-sister
   • mąż
   • husband
   • teściowie
   • in-laws
   • małżeństwo (dwoje ludzi)
   • married couple
   • matka, mama, mamusia
   • mother, mum, mummy
   • teściowa
   • mother-in-law
   • siostrzeniec, bratanek
   • nephew
   • potomstwo
   • offspring
   • jedynak, jedynaczka
   • only child
   • rodzice
   • parents
   • krewny
   • relative
   • rodzina niepełna
   • single-parent family
   • siostra
   • sister
   • szwagierka, bratowa
   • sister-in-law
   • syn
   • son
   • zięć
   • son-in-law
   • współmałżonek
   • spouse
   • pasierbica
   • stepdaughter
   • ojczym
   • stepfather
   • macocha
   • stepmother
   • pasierb
   • stepson
   • trojaczki
   • triplets
   • bliźniaki
   • twins
   • wujek
   • uncle
   • żona
   • wife
   • oskarżać kogoś o coś
   • accuse sb of sth
   • kłócić się z kimś o coś
   • argue with sb over sth
   • winić kogoś za coś
   • blame sb for sth
   • wskaźnić liczby rozwodów
   • divorce rate
   • pokłócić się z kimś
   • fall out with sb
   • konflikt pokoleń
   • generation gap
   • wdać się z kimś w dyskusję o czymś
   • get into argument about sth with sb
   • być z kimś w dobrych relacjach
   • get on with sb
   • spotkanie towarzyskie
   • get-together
   • spotykać się z kimś
   • get together with sb
   • zrezygnować, poddać się
   • give in
   • sprzeczać się, kłócić się z kimś
   • have a row with sb
   • pokłócić się z kimś
   • have an argument/ a disagreement with sb
   • szanować, poważać kogoś
   • look up to sb
   • pogodzić się po kłótni
   • make up after an argument
   • kłócić się z kimś o coś
   • quarell with sb about sth
   • uciekać z domu
   • run away from home
   • być podobnym do kogoś
   • take after sb
   • zaprasza kogoś na randkę
   • ask sb out
   • spodziewać się dziecka
   • be expecting a child
   • być żonatym, zamężną
   • be married (to sb)
   • być w ciąży
   • be pregnant
   • współczynnik urodzeń
   • birth rate
   • rozstać się z kimś
   • break up, split up with sb
   • (bliskie, dalekie) pokrewieństwo
   • (close/ distant) relation
   • podrywać kogoś
   • chat sb up
   • spotykać się, chodzić z kimś
   • date sb
   • rozwieść się
   • get divorced
   • zaręczać się
   • get engaged
   • wziąć z kimś ślub
   • get married to sb
   • dojść do siebie (po rozstaniu z kimś)
   • get over sb
   • wychodzić, umawiać się z kimś
   • go out with sb
   • ożenić się z kimś, wyjść za kogoś
   • marry sb
   • rodzina (jako podstawowa komórka)
   • nuclear
   • (główny) żywiciel rodziny
   • (primary) breadwinner
   • zerwać z kimś stosunki, relacje
   • end a relationship with
   • mieć z kimś stosunki, relacje
   • have a relationship with sb
   • nawiązać z kimś stosunki, relacje
   • start a relationship with sb
   • rocznica
   • anniversary
   • drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
   • Boxing Day (UK)
   • tort urodzinowy
   • birthday cake
   • kupować upominek do nowego mieszkania
   • buy a house-warming gift
   • panna młoda
   • bride
   • obchodzić urodziny
   • celebrate a birthday
   • uroczystość
   • celebration
   • ceremonia
   • ceremony
   • chrzest
   • christening
   • Boże Narodzenie
   • Christmas
   • Wigilia
   • Christmas Eve
   • uczcić, upamiętnić
   • commemorate
   • ubierać choinkę
   • decorate the Christmas tree
   • przebrać się za kogoś
   • dress up as sb
   • Wielkanoc
   • Easter
   • dobrze się bawić
   • enjoy oneself, have a good time, have fun
   • spotkanie rodzinne
   • family gathering
   • pokaz sztucznych ogni
   • fireworks display
   • pogrzeb
   • funeral
   • dawać, dostawać prezenty
   • give/ get presents
   • pan młody
   • groom
   • wieczór panieński
   • hen party
   • miesiąc miodowy
   • honeymoon
   • Święto Niepodległości
   • Independence Day (US)
   • kłaść wieńce
   • lay wreaths
   • cieszyć się na coś
   • look forward to sth
   • Nowy Rok
   • New Year's Day
   • sylwester
   • New Year's Eve
   • parada
   • parade
   • Dzień Pamięci
   • Remembrance Day (UK)
   • Dzień Świętego Patryka
   • Saint Patrick's Day (Ireland)
   • Dzień Świętego Walentego
   • Saint Valentine's Day
   • wysyłać kartki świąteczne
   • send Christmas cards
   • wieczór kawalerski
   • stag night
   • Święto Dziękczynienia
   • Thanksgiving (US)
   • przyjęcie ślubne
   • wedding reception
   • ślub (ceremonia)
   • wedding
   • wyrastać z
   • grow out of
   • dorastać
   • grow up
   • wychowanie
   • upbringing
   • doradzić
   • advise
   • przeprosić
   • apologise
   • język ciała
   • body language
   • wychowywać
   • bring up
   • spotkać kogoś przypadkiem
   • bump into sb
   • towarzysz, towarzyszka
   • companion
   • towarzystwo
   • company
   • gratulacje
   • congratulations
   • dziennik, pamiętnik
   • diary
   • nie zgadzać się
   • disagree
   • rozwód
   • divorce
   • kontakt wzrokowy
   • eye contact
   • mina
   • facial expression
   • pokłócić się z
   • fall out with
   • poznać
   • get to know
   • mieć dość
   • have enough
   • mieć wiadomości od kogoś
   • hear from sb
   • objąć
   • hug
   • obrazić
   • insult
   • być w kontakcie
   • keep in touch
   • śmiać się z
   • laugh at
   • odejść od stołu
   • leave the table
   • traktować kogoś z wyższością
   • look down on sb
   • zawierać przyjaźnie
   • make friends
   • naśmiewać się z
   • make fun of
   • kumpel
   • mate
   • tolerować, znosić
   • put up with
   • buntować się przeciwko
   • rebel against
   • prośba
   • request
   • wzór do naśladowania
   • role model
   • zasada
   • rule
   • przeklinać
   • swear
   • postąpić według czyjejś rady
   • take sb's advice
   • karcić kogoś
   • tell sb off

  Dzial Dom

   • zakwaterowanie
   • accomodation
   • sprzęty (domowe)
   • appliances
   • być wyposażonym w coś
   • be equipped with sth
   • rachunek za elektryczność
   • electricity bill
   • rachunek za gaz
   • gas bill
   • rachunek za telefon
   • telephone bill
   • wspólny
   • communal
   • urządzony
   • decorated
   • kaucja
   • deposit
   • biuro nieruchomości
   • estate agent
   • współlokator
   • flatmate (US room-mate)
   • do wynajęcia
   • for rent
   • na sprzedaż
   • for sale
   • (całkowicie) umeblowany
   • (fully) furnished
   • meble
   • furniture
   • właściciel (domu czynszowego)
   • landlord
   • właścicielka (domu czynszowego)
   • landlady
   • wynajmować (komuś) mieszkanie
   • let a flat (to sb)
   • pościel
   • linen
   • pokoje do wynajęcia
   • lodgings
   • nowoczesne wnętrze
   • modern interior
   • przeprowadzać się
   • move house
   • wprowadzać się
   • move in
   • wyprowadzać się
   • move out
   • wyremontowany
   • renovated
   • odnowiony
   • refurbished
   • czynsz
   • rent
   • wynajmować mieszkanie (od kogoś)
   • rent a flat
   • dzielić z kimś pokój, mieszkanie
   • share a room/ a flat with sb
   • oprowadzać kogoś po domu
   • show sb round the house
   • podpisać umowę najmu
   • sign a lease
   • wziąć kredyt mieszkaniowy
   • take out a mortgage
   • umowa najmu
   • tenancy agreement
   • lokator
   • tenant
   • nieumeblowany
   • unfurnished
   • apartament
   • apartment
   • kawalerka
   • bedsitter, bedsit
   • blok mieszkalny
   • block of flats
   • dom parterowy
   • bungalow
   • domek letniskowy
   • chalet
   • domek wiejski
   • cottage
   • dom wolnostojący
   • detached house
   • dom w gospodarstwie rolnym
   • farmhouse
   • rezydencja, dwór
   • mansion
   • pałac
   • palace
   • drogie mieszkanie na ostatnim piętrze wieżowca
   • penthouse (US)
   • bliźniak
   • semi-detached house
   • drapacz chmur
   • skyscraper
   • dom szeregowy
   • terraced house
   • wieżowiec
   • tower block
   • dom letniskowy
   • villa
   • zaśmiecony, zawalony
   • cluttered
   • wygodny
   • comfortable
   • przytulny
   • cosy
   • ciasny
   • cramped
   • wilgotny
   • damp
   • zniszczony
   • dilapidated
   • ogromny
   • enormous
   • imponujący, robiący wrażenie
   • impressive
   • w dobrym, złym stanie
   • in good/ bad condition
   • luksusowy
   • luxurious
   • oryginalny wystrój
   • original design
   • cicha, spokojna okolica
   • peaceful location
   • z drugiej ręki
   • second-hand
   • obszerny, przestronny
   • spacious
   • słoneczna kuchnia
   • sunlit kitchen
   • malutki
   • tiny
   • drewniana podłoga
   • wooden floors
   • okolica wiejska
   • countryside
   • okręg, dzielnica
   • district
   • miasto rodzinne
   • home town
   • w centrum miasta
   • in the city
   • na przedmieściach
   • in the suburbs
   • na wsi
   • in the country
   • strefa przemysłowa
   • industrial zone
   • centrum miasta
   • inner city
   • sąsiad (mieszkający obok)
   • (next-door) neighbour
   • peryferie (miasta)
   • outskirts
   • mieszkaniec
   • resident
   • wiejski
   • rural
   • slumsy
   • slums
   • miasto
   • town, city
   • miejski
   • urban
   • wieś
   • village
   • strych
   • attic
   • drzwi (z tyłu domu, frontowe)
   • (back/ front) door
   • balkon
   • balcony
   • piwnica
   • basement
   • (wysoki) sufit
   • (high) ceiling
   • piwnica
   • cellar
   • komin
   • chimney
   • na dole
   • downstairs
   • podjazd, wjazd
   • drive
   • płot
   • fence
   • piętro
   • floor
   • garaż
   • garage
   • ogród z przodu, z tyłu domu
   • garden front/ back
   • dobrze utrzymany ogród
   • well-kept garden
   • skrzynka na listy
   • letter box
   • poddasze
   • loft
   • dach
   • roof
   • okiennice
   • shutters
   • klatka schodowa
   • staircase
   • schody
   • stairs
   • taras
   • terrace
   • na górze
   • upstairs
   • łazienka
   • bathroom
   • wanna
   • bath
   • lustro
   • mirror
   • prysznic
   • shower
   • mydło
   • soap
   • kran
   • tap
   • szczoteczka do zębów
   • toothbrush
   • wieszak na ręczniki
   • towel rail
   • umywalka
   • washbasin
   • pralka
   • washing machine
   • sypialnia
   • bedroom
   • stolik nocny
   • bedside table
   • koc
   • blanket
   • półka na książki
   • book shelf
   • krzesło
   • chair
   • komoda
   • chest of drawers
   • toaletka
   • dressing table
   • kołdra
   • duvet
   • lampa
   • lamp
   • poduszka
   • pillow
   • dywanik
   • rug
   • prześcieradło
   • sheet
   • szafa
   • wardrobe
   • salon
   • living room, sitting room
   • fotel
   • armchair
   • bblioteczka
   • bookcase
   • odtwarzacz płyt CD
   • CD player
   • ława
   • coffee table
   • kominek
   • fireplace
   • meble
   • furniture
   • kanapa
   • sofa, couch
   • sprzęt stereofoniczny, wieża
   • stereo
   • telewizor
   • television set
   • kuchnia
   • kitchen
   • kuchenka
   • cooker
   • regał kuchenny
   • cupboard
   • zmywarka do naczyn
   • dishwasher
   • suszarka do naczyń
   • draining board
   • zamrażarka
   • freezer
   • lodówka
   • fridge
   • stół kuchenny
   • kitchen table
   • czajnik
   • kettle
   • mikrofalówka
   • microwave oven
   • piekarnik
   • oven
   • zlew
   • sink
   • hol, korytarz
   • hall
   • dzwonek do drzwi
   • doorbell
   • wycieraczka do butów
   • doormat
   • drzwi frontowe
   • front door
   • jadalnia
   • dining room
   • gabinet
   • study
   • żaluzja
   • blind
   • dywan
   • carpet
   • centralne ogrzewanie
   • central heating
   • zasłona
   • curtain
   • łącze internetowe
   • internet connection
   • firanka
   • net curtain
   • grzejnik
   • radiator
   • bieżąca woda
   • running water
   • telefon
   • telephone
   • odkurzacz
   • vacuum cleaner
   • tapeta
   • wallpaper
   • dobrze wyposażony
   • well-equipped
   • parapet okienny
   • window sill
   • być w domu
   • be at home, be in
   • dojeżdżać do (pracy, szkoły)
   • commute to (work. school)
   • tęsknić za domem
   • feel homesick
   • przyjść do domu
   • get home
   • iść do domu
   • go home
   • wyjść z domu
   • go out
   • zamknąć drzwi na klucz
   • lock the door
   • pozostać w domu
   • stay in
   • pozostać poza domem
   • stay out
   • wymieniać żarówkę
   • change a lightbulb
   • myć okna
   • clean the windows
   • przygotowywać posiłki
   • cook meals
   • majsterkowanie
   • do-it-yourself (DIY)
   • wykonywać prace domowe
   • do housework
   • wycierać kurze
   • do the dusting
   • prasować
   • do the ironing
   • odkurzać dywany
   • hoover/ vacuum carpets
   • pranie
   • laundry
   • nakrywać do stołu
   • lay the table
   • cieknąć (o wodzie)
   • leak
   • ścielić łóżko
   • make the bed
   • kosić trawnik
   • mow the lawn
   • porządek
   • order
   • malować
   • paint
   • instalować coś
   • put sth in, install sth
   • odnawiać (dom, pokój)
   • redecorate/ do up (a house/ a room)
   • naprawiać
   • repair, fix
   • zamiatać podłogę
   • sweep the floors
   • wynosić śmieci
   • take out the rubbish
   • porządkować swój pokój
   • tidy one's room
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022