mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Szkoła - cz 2 - bank słów
język Angielski
106 słówek
szkoła, słówka na mature
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • zdolności
   • abilities
   • wyniki w nauce
   • academic results
   • poziom nauczania
   • academic standards
   • wszechstronny rozwój
   • all-round development
   • chodzic do szkoły
   • attend school
   • przeciętny
   • average
   • mól książkowy
   • bookworm
   • wybitny, znakomity
   • distinguished
   • celowac w czymś
   • excel at sth
   • uzdolniony
   • gifted / talented
   • omawiac pracę domową
   • discuss homework
   • nauczanie domowe
   • homeschooling
   • mądrala
   • know-it-all
   • trudności w uczeniu się
   • learning difficulties
   • robic postępy
   • make progress
   • uczyc się na pamięc
   • memorise / larn by heart
   • znakomite oceny
   • outstanding grades
   • słuchac uwaznie
   • pay attention
   • wyznaczac cele
   • set targets
   • umiejętności
   • skills
   • kujon
   • swot
   • sprawdzac listę obecności
   • take the register
   • praca zespołowa
   • teamwork
   • nie chodzic do szkoły
   • be off school
   • prześladowac w szkole
   • bully
   • prześladowca
   • bully
   • prześladowanie
   • bullying
   • kamera monitoringu
   • CCTV camera
   • ściągac
   • cheat
   • ściągac, spisywac od kogoś
   • copy (fom somebody)
   • ściągi
   • crib notes / cheat notes
   • miec dobre wyniki na egzaminach
   • do well in exams
   • miec złe wyniki w szkole
   • do badly at school
   • dysleksja
   • dyslexia
   • dyslektyczny
   • dyslexic
   • wydalic kogos ze szkoły
   • expel sb / throw sb out
   • wydalenie
   • expulsion
   • nie osiągnąc czegos
   • fail to achive sth
   • porażka, niepowodzenie
   • failure
   • miec słabe wyniki
   • get poor results
   • miec problemy, trudności
   • have a hard time
   • beznadziejny z matematyki
   • hopeless at Maths
   • indywidualne podejście
   • individual approach
   • źle się zachowywac
   • misbehave
   • przewinienie
   • offence
   • pokonywac problemy
   • overcome problems
   • zajęcia wyrównawcze
   • remedial classes
   • chodzic na wagary
   • skip lessons / classes / school
   • specjalne potrzeby edukacyjne
   • special educational needs
   • wsparcie
   • support
   • słabe punkty
   • weaker areas
   • matura
   • A - levels
   • ocena, ocenianie
   • assessment
   • egzamin wstępny
   • entrance exam
   • arkusz egzaminacyjny
   • exam paper
   • wyniki egzaminu
   • exam results
   • zasady zdawania egzaminu
   • examination rules
   • egzamin zewnętrzny
   • external exam
   • egzamin wewnętrzny
   • internal exam
   • niezdac egzaminu
   • fail an exam
   • oblac egzamin
   • flunk an exam
   • stopień, ocena
   • grade
   • średnia ocen
   • grade point average
   • stopień wyrażony w punktach
   • mark
   • sprawdzac, oceniac
   • mark
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • dzienniczek internetowy
   • online report
   • arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
   • past papers
   • zdac egzamin ponownie
   • resist/retake an exam
   • egazmin po ukończeniu nauki w szkole
   • school-leaving exam
   • świadectwo szkolne
   • school report
   • otrzymac 100 punktów
   • score / get 100 points
   • przygotowac egzamin
   • set an exam
   • podejśc do egzminu
   • sit / take an exam
   • pisac sprawdzian
   • take a test
   • świetlica szkolna
   • afterschool club
   • chodzic na kurs
   • attend a course
   • zostac członkiem
   • become a member
   • rozwijac zdolności artystyczne
   • develop artistically
   • rozwijac umiejętności przywódcze
   • develop leadership skills
   • rozwijac umiejętności interpersonalne
   • develop interpersonal skills
   • kurs pierwszej pomocy
   • first aid training
   • zapisac się do klubu
   • join a club
   • zapisac się na siłownię
   • join the gym
   • brac udział w
   • participate in
   • chór szkolny
   • school choir
   • orkiestra szkolna
   • school orchestra
   • towarzystwo
   • society
   • kółko teatralne
   • drama club
   • klub szachów
   • chess club
   • dobrowolny
   • voluntary
   • byc nieobecnym w szkole
   • be off school
   • nadrobic materiał z zajęc
   • catch up on school work
   • dogonic resztę klasy
   • catch up with the rest of the class
   • rzucic szkołe
   • drop out of school
   • zabrac się do pracy
   • get down to work
   • miec zaległości w nauce
   • fall behind with school work
   • oddac wypracowanie
   • hand in an essay
   • zanotowac, zapisac
   • note down
   • przyswajac informacje
   • take in information
   • spóźnic się
   • turn up late
   • łatwizna, pestka
   • a piece of cake
   • pracowac do późna w nocy
   • burn the midnight oil
   • całkowicie się pogubic
   • fell out of your depth
   • znac coś na wylot
   • know sth inside out
   • zdac egzamin śpiewająco
   • pass an exam with flying colours
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022