mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Destination: Matura 2015 Modul 5: SZKOLA
język Angielski
autor: olga...
155 słówek
Destination: Matura 2015 Modul 5: SZKOLA
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial SZKOLA

   • zdobyć wykształcenie
   • acquire an education
   • system oświaty
   • educational system
   • szkolnictwo podstawowe i średnie
   • primary and secondary education
   • odpowiednik egzaminu maturalnego
   • A-levels
   • staż, praktyka zawodowa
   • apprenticeship / training
   • uczęszczać
   • attend
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • szkoła ogólnokształcąca
   • comprehensive school
   • świetlica
   • daycare
   • odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
   • GCSE (General Certificate in Secondary Education)
   • szkoła średnia dla dzieci do 11 roku życia, przygotowująca do egzaminów na studia
   • grammar school
   • analfabetyzm
   • illiteracy
   • gimnazjum (w Polsce)
   • junior / lower secondary school
   • przedszkole
   • kindergarten / nursery schol
   • umiejętność czytania i pisania
   • literacy
   • obowiązkowy
   • obligatory / compulsory
   • do wyboru
   • optional
   • przedszkole , ,,zerówka"
   • pre-school
   • szkoła prywatna
   • private / public school
   • stypendium
   • scholarship
   • egzamin na koniec szkoły
   • school-leaving exam
   • szkoła ponadgimnazjalna
   • secondary / middle / high school
   • 2 lata przygotowania do egzaminu ,,A-levels"
   • sixth form
   • szkoła państwowa
   • state school
   • zrobić sobie rok przerwy (przed rozpoczęciem studiów)
   • take a gap year
   • czesne
   • tuition (fees)
   • szkoła zawodowa
   • vocational school
   • szkolnictwo wyższe
   • higher education
   • licencjat (nauki humanistyczne)
   • BA (Bachelor of Arts)
   • studia (trzyletnie)
   • (three-year) course
   • rektor wyższej uczelni
   • chancellor / rector / president of a university
   • dziekan
   • dean
   • `dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich
   • degree certificate
   • uczenie się na odległość
   • distance learning
   • rzucić studia
   • drop out of college
   • wymagania rekrutacyjne
   • entry requirements
   • studia wieczorowe
   • evening class(es)
   • wydział , kierunek studiów
   • faculty / department
   • studia dzienne
   • full-time course
   • 1.ukończyć studia 2.absolwent
   • graduate
   • otrzęsiny
   • hazing (AmE)
   • wykładowca
   • lecturer
   • magister (nauk humanistycznych)
   • MA (Master of Arts)
   • magister zarządzania
   • MBA (Master of Buisness Administration)
   • akademia medyczna
   • medical school
   • magister (nauk ścisłych)
   • MSc (Master of Science)
   • studia zaoczne dla dorosłych
   • part-time course for adults (residential weekend courses)
   • doktor (ekonomii)
   • PhD in (economics)
   • studia licencjackie , magisterskie , doktoranckie
   • undergraduate / (post)graduate / doctoral studies
   • przedmioty szkolne
   • school subjects
   • plastyka
   • art
   • przedsiębiorczość
   • business studies
   • chemia
   • chemistry
   • trudne do nauki
   • difficult to handle
   • informatyka
   • information and communication technology (ICT)
   • wychowanie fizyczne (WF)
   • physical education (PE)
   • fizyka
   • physics
   • religioznawstwo
   • religious studies
   • przyroda
   • science
   • oceny i wymagania
   • marks and requirements
   • semestr (jesienny)
   • (autumn) term
   • zakaz używania telefonów komórkowych
   • ban on mobile phones
   • konkurs
   • competition
   • stosować się do
   • comply with
   • obowiązujący strój
   • dress code
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • następna klasa
   • next year
   • kartkówka
   • pop quiz
   • zebrania z rodzicami
   • parents' evenings / meetings
   • dziennik lekcyjny
   • register
   • środki bezpieczeństwa
   • safety measures
   • wykaz ocen dla rodziców , świadectwo szkolne
   • school report for parents
   • regulamin szkoły
   • school rules
   • wycieczka szkolna
   • school trip / outing
   • plan lekcji
   • timetable
   • złamać regulamin
   • violate a regulation
   • nosić mundurek szkolny
   • wear a school uniform
   • nosić identyfikator
   • wear a identity card
   • chętnie brać udział w
   • willingly participate in
   • ferie (zimowe)
   • (winter) break
   • uczeń
   • pupil
   • dodawać
   • add
   • odejmować
   • subtract
   • mnożyć
   • multiply
   • dzielić
   • divide
   • ściągać na (egzaminie)
   • cheat in (an exam)
   • kolega , koleżanka z klasy , szkoły
   • classmate, schoolmate
   • 1.intensywny kurs 2.kujon
   • crammer
   • zrobić ćwiczenie , doświadczenie , rozwiązać zadanie
   • do an exercise / an experiment / a task / an assignment
   • bardzo się starać do
   • one's best
   • dobrze , źle sobie radzić w szkole
   • do well / badly at school
   • 1.dyslektyk 2.dyslektyczny
   • dyslexic
   • skupiać się na
   • focus on
   • dostawać (dobre) stopnie
   • get (good) marks / grades
   • utalentowany
   • gifted / talented
   • tworzenie grup (wykluczanie innych)
   • groupism
   • mieć dobry słuch językowy
   • have a good ear for languages
   • mieć głowę do (liczb)
   • have a good head for (figures)
   • mieć (słowo) na końcu języka
   • have (a word) on the tip of one's tongue
   • naruszenie przestrzeni osobistej
   • invasion of personal space
   • uczyć się (dat) na pamięć
   • lear (dates) by heart
   • sprawić komuś zawód
   • let sb down
   • robić postępy
   • make progress
   • wzajemne zrozumienie
   • mutual understanding
   • zdać , oblać egzmin
   • pass / fail an exam
   • powtarzać do (testu)
   • revise for (a test)
   • brzmieć znajomo
   • ring a bell
   • absolwent szkoły
   • school leaver
   • wagarować
   • skip classes / play truant
   • samorząd ucnziowski
   • student council
   • uczyć się , kuć do testu
   • study / cram / swot (for a test)
   • cierpieć z powodu odrzucenia
   • suffer rejection
   • pisać sprawdzian
   • take / sit a test
   • stosować wzory
   • use formulas
   • doradca ds. kariery
   • creers counsellor
   • wymagający
   • demanding
   • kształcić , wychowywać
   • educate
   • odpytywać , testować
   • examine
   • egzaminator
   • examiner
   • wychowawca klasy
   • form teacher
   • zadawać pracę domową , robić sprawdziany
   • give homework / tests
   • dyrektor, ka szkoły
   • head teacher
   • przygotowywać , przeprowadzać , sprawdzać sprawdziany
   • make / do / check tests
   • zaznaczać poprawki na czerwono
   • mark in red line
   • sprawdzać obecność
   • take the register
   • grono pedagogiczne
   • teaching staff
   • korepetytor, ka
   • tutor
   • tablica
   • board
   • bufet szkolny, stołówka
   • cafeteria / canteen
   • kreda
   • chalk
   • przebieralnia
   • changing room
   • szatnia
   • cloakroom
   • korytarz
   • corridor
   • sala gimnastyczna
   • gym
   • szafka (np. w szatni)
   • locker
   • gabinet pielęgniarki
   • nurse's office
   • gąbka
   • sponge / wiper
   • boisko
   • sports field
   • pokój nauczycielski
   • staff room
   • klub , kółko (szachowe)
   • (chess) club
   • lekcje tańca
   • dancing classes
   • rozwijać zainteresowania
   • develop interests
   • nauka przez internet
   • e-learning
   • poszerzać horyzont
   • explore new horizons
   • projektowanie i szycie odzieży
   • fashion design and sewing
   • zdobyć , udoskonalić umiejętności
   • get / improve skills
   • harcerstwo dla dziewcząt
   • Girl Guides
   • wstapić , przyłączyć się (do klubu)
   • join (a club)
   • spełniać wymagania
   • meet the requirements
   • kurs internetowy , stacjonarny
   • online / in-class course
   • przygotowania do szkolnego przedstawienia
   • preparing for a school play
   • kursy wyjazdowe, niestacjonarne , modułowe
   • residential / modular courses
   • przekwalifikowanie
   • reskilling
   • harcerstwo dla chłopców
   • Scouting
   • zapisać się
   • sign up for / enrol on
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022