mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Polityka zaawansowane
język Angielski
autor: inreb123
290 słówek
Zaawansowane słówka angielskie z zakresu polityki
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • aklamacja
   • acclamation
   • aktywny przeciwnik
   • vociferous opponent
   • ambasador
   • ambassador
   • anarchia
   • anarchy
   • aparat państwa
   • apparatus
   • autokrata
   • autocrat
   • autorytarny
   • authoritarian
   • bezpośredni
   • direct
   • bezwzględna większość głosów
   • absolute majority vote
   • biurokracja
   • bureaucracy
   • bojkot
   • boycott
   • budżet
   • budget
   • bunt
   • rebellion
   • cel
   • aim
   • cesarz
   • emperor
   • czytanie
   • reading
   • dekret
   • decree
   • demokrata
   • democrat
   • deputowany
   • deputy
   • despota
   • despot
   • despotyzm
   • despotism
   • dokładna historia
   • detailed account
   • dominacja
   • dominance
   • dominujący
   • dominant
   • dowodzić
   • to command
   • dyktator
   • dictator
   • dyktatorski
   • dictatorial
   • dyktatura
   • dictatorship
   • dyktatura wojskowa
   • military dictatorship
   • dyrektywa
   • directive
   • dzielić
   • to divide
   • elektorat
   • electorate
   • fałszowanie wyników głosowania poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu
   • ballot stuffing
   • fałszywy
   • false
   • faszyzm
   • fascism
   • federalizm
   • federalism
   • feministyczny
   • feminist
   • finansować
   • to finance
   • frekwencja
   • turnout
   • głosować
   • to vote
   • głosować na kogoś
   • to vote for
   • głosowanie
   • ballot
   • granica
   • boundary
   • grupa nacisku
   • lobby group
   • gwarantować
   • to guarantee
   • immunitet dyplomatyczny
   • diplomatic immunity
   • imperializm
   • imperialism
   • interes państwa
   • interest of state
   • islamistyczny
   • Islamist
   • izba parlamentu
   • chamber
   • jawne głosowanie
   • open ballot
   • jednomyślny
   • unanimous
   • kabina
   • booth
   • kadencja
   • term of office
   • kampania
   • campaign
   • kampania wyborcza
   • electoral campaigning
   • kandydat
   • candidate
   • kandydat, nominowany
   • nominee
   • klub parlamentarny
   • parliamentary club
   • koalicja
   • coalition
   • komisja
   • commission
   • komitet wyborczy
   • election committee
   • kompetencja
   • competence
   • komunizm
   • communism
   • konserwatywny
   • conservative
   • konserwatyzm
   • conservatism
   • konstytucja
   • constitution
   • konstytucjonalizm
   • constitutionalism
   • kontrola
   • control
   • kontrolować
   • to control
   • król
   • king
   • lewica
   • left wing
   • lewicowy
   • leftist
   • liberalizm
   • liberalism
   • liberalny
   • liberal
   • liberał
   • liberalist
   • lista
   • list
   • lokal wyborczy
   • polling station
   • mandat poselski, senatorski
   • seat
   • manifest wyborczy
   • election manifesto
   • mianowanie
   • appointment
   • mieszkaniec
   • inhabitant
   • minister
   • minister
   • mniejszość
   • minority
   • monarcha
   • monarch
   • monarchia
   • monarchy
   • motłoch, tłum
   • mob
   • nacjonalizm
   • nationalism
   • Naczelny Sąd Administracyjny
   • High Administrative Court
   • nadzorować
   • to supervise
   • naród
   • nation
   • neofaszysta
   • neofascist
   • nie przyjmować
   • to decline
   • nie zgadzać się z czymś
   • to take issue with
   • nieobecny
   • absentee
   • nieodpowiednie zachowanie
   • disorderly behaviour
   • niepodległy
   • independent
   • niestabilny
   • instable
   • niszczyć
   • to destroy
   • nominować
   • to nominate
   • obierać sobie za cel
   • to aim
   • obserwator
   • observer
   • obywatel
   • citizen
   • obywatelski
   • civic
   • oddać głos
   • to cast a vote
   • oddzielenie, rozdział
   • separation
   • odmówić komentarza
   • to decline to comment
   • odnieść się do kwestii
   • to address the issue of
   • odpowiedni
   • appropriate
   • odrzucać
   • to reject
   • odrzucenie
   • rejection
   • odrzucić w głosowaniu
   • to vote down
   • oficjalne przeprosiny
   • abject apology
   • oficjalne wypowiedzi
   • public pronouncements
   • ogłosić wybory
   • to hold the election
   • oklaskiwać, dawać owację
   • to acclaim
   • okres
   • period
   • określać
   • to specify
   • określać, ustalać
   • to determine
   • okręg wyborczy
   • constituency
   • oligarchia
   • oligarchy
   • opozycja
   • opposition
   • osoba, która się na coś nie zgadza (for.)
   • dissenting voice
   • pacyfizm
   • pacifism
   • panować
   • to reign
   • partia
   • party
   • partia liberalna
   • liberal party
   • patriota
   • patriot
   • pewność, zaufanie
   • confidence
   • pieczęć
   • seal
   • poddać coś pod głosownie
   • to put sth to a vote
   • podnosić podatki
   • to raise taxes
   • podział
   • division
   • pokonać
   • to defeat
   • polityk
   • politician
   • polityka zagraniczna
   • foreign policy
   • pomagać
   • to aid
   • ponosić odpowiedzialność
   • to bear responsibility
   • ponownie otworzyć debatę nad
   • to re-open the debate on
   • poprawiać
   • to enhance
   • poprawka
   • amendment
   • poruszać
   • to move
   • poseł
   • Member of Parliament (MP)
   • powstrzymanie
   • suppression
   • powszechny, zwyczajny
   • common
   • powszechny
   • universal
   • pozbawiać
   • to deprive
   • prawicowy
   • right-wing
   • prawo np. karne
   • law
   • prawo do czegoś
   • right
   • prawo głosu
   • suffrage
   • prawo wyborcze
   • election law
   • premier
   • prime minister
   • prezydent
   • president
   • procedura
   • procedure
   • program
   • programme
   • projekt
   • project
   • projekt ustawy
   • bill
   • proporcjonalność
   • proportionality
   • propozycja
   • proposal
   • protest wyborczy
   • electoral protest
   • prowadzić
   • to lead
   • prowadzić rejestr
   • to tally
   • próg
   • threshold
   • przedstawiać
   • to submit
   • przedstawiciel
   • representative
   • przegłosować, przyjąć
   • to vote through
   • przepis
   • regulation
   • przeprowadzać
   • to conduct
   • przeprowadzić badania
   • to conduct a survey
   • przeprowadzić sondaż
   • to conduct a poll
   • przyjąć
   • to accept
   • przywódca
   • leader
   • rada
   • council
   • radny
   • councillor
   • ratyfikacja
   • ratification
   • ratyfikować
   • to ratify
   • referendum
   • referendum
   • reforma
   • reform
   • regulować
   • to regulate
   • reguła
   • rule
   • reprezentować
   • to represent
   • republika parlamentarna
   • parliamentary republic
   • reżim
   • regime
   • reżim nacjonalistyczny
   • nationalistic regime
   • rodowity mieszkaniec
   • native
   • rozdzielać
   • to distribute
   • rozkaz
   • order
   • równy
   • equal
   • ruch
   • movement
   • rząd, Rada Ministrów
   • cabinet
   • rząd
   • government
   • rząd mniejszościowy
   • minority government
   • rządzić demokratycznie
   • to govern
   • rządzić
   • to rule
   • samorząd lokalny
   • local government
   • sąd
   • court
   • Sąd Najwyższy
   • Supreme Court
   • senator
   • senator
   • skłonność
   • inclination
   • socjalista
   • socialist
   • sondaż
   • opinion poll
   • społeczność
   • community
   • sprawdzać reakcje społeczne
   • to gauge reaction
   • sprawować władzę
   • to exercise power
   • sprzeciwiać się
   • to oppose
   • stały, trwały
   • permanent
   • stanowczo odmówić
   • to refuse point-blank
   • stanowczo odrzucić
   • to reject flatly
   • stanowisko
   • post
   • starania dyplomatyczne
   • diplomatic efforts
   • startować w wyborach
   • to stand as a candidate
   • stawka
   • rate
   • struktura
   • structure
   • system parlamentarno-gabinetowy
   • parliamentary-cabinet system
   • świadomy
   • conscious
   • tajne głosowanie
   • secret ballot
   • tajny
   • secret
   • teokracja
   • theocracy
   • totalitaryzm
   • totalitarianism
   • tracić ważność
   • to expire
   • traktat
   • treaty
   • trwałość
   • permanence
   • Trybunał Konstytucyjny
   • Constitutional Tribunal
   • tworzyć
   • to create
   • tyran
   • tyrant
   • tyrania
   • tyranny
   • ubiegać się o pozwolenie
   • to seek permission
   • uchwała
   • resolution
   • ugoda
   • settlement
   • ujawnić swoje poglądy
   • to clarify one's position
   • ujawnienie kontrowersyjnych faktów o czyimś życiu prywatnym
   • damaging disclosure
   • umiarkowany socjalista
   • moderate socialist
   • uprawniony
   • entitled
   • urzędnik
   • official
   • ustawa
   • act
   • ustawodawczy
   • legislative
   • ustrój
   • system
   • uwaga, która się wymsknęła
   • throwaway comment
   • waluta
   • currency
   • warunki
   • terms
   • ważność
   • validity
   • wchodzić
   • to enter
   • większościowe (o wyborach)
   • first past the post
   • większość
   • majority
   • władca absolutny
   • absolute ruler
   • władza sądownicza
   • judicial power
   • władza ustawodawcza
   • legislature/ legislative authorities
   • władza wykonawcza
   • executive power
   • władze
   • authorities
   • własność
   • property
   • wniosek
   • motion
   • wotum zaufania
   • vote of confidence
   • wpływowy
   • influential
   • wprowadzać wyborców w błąd
   • to mislead the electorate
   • wprowadzić ustawę
   • to introduce a bill
   • wsparcie
   • support
   • wspierać
   • to support
   • współpracować
   • to cooperate
   • wstrzymanie się od głosu
   • abstention
   • wstrzymywać się od głosu
   • to abstain
   • wybierać
   • to elect
   • wyborca
   • voter
   • wyborczy
   • electoral
   • wybory
   • election
   • wybory prezydenckie
   • presidential elections
   • wybór
   • choice
   • wybrać na kolejną kadencję
   • to re-elect
   • wydać oświadczenie
   • to issue a statement
   • wymagać
   • to require
   • wyznaczyć, mianować
   • to appoint
   • wzbudzić spekulacje
   • to excite speculation
   • zająć stanowisko (o poglądach)
   • to take firm stance
   • zamieszki
   • disorder
   • zapobiegać strajkowi
   • to prevent a strike
   • zarządzać
   • to administer
   • zarządzać, nakazywać
   • to order
   • zatwierdzenie
   • approval
   • zbojkotować
   • to boycott
   • zdrajca
   • traitor
   • zezwalać
   • to permit
   • zgadzać się
   • to agree
   • Zgromadzenie Narodowe
   • National Assembly
   • złożyć skargę
   • to air a grievance
   • zmiana
   • alteration
   • zmiana, modyfikacja
   • modification
   • znaleźć wyjaśnienie
   • to provide an explanation
   • związek zawodowy
   • trade union
   • zwierzchnictwo
   • supremacy
   • zwykła większość głosów
   • simple majority vote
Przykładowe zdania ze słówkami z pakietu
What is the most common government in Africa? The most common form of government in history is autocracy. Virus that causes cervical cancer most common, government study finds. Maoists blow up police post, oppose Tata Steel plant. The second mission of the Constitution Party is to reduce the federal government by abolishing the Department of Education and the Internal Revenue Service, among its many planks. Appointment letters will be sent to the staff together with the appointment acceptance and medical check up forms. Speaking after leading prayers at a neighborhood mosque in Bahrain’s capital Manama, Rauf said he hopes to draw attention during his trip to the region to the common challenges to battle radical religious beliefs. The Constitution Party also opposes enforcement of civil rights laws by the federal government at the state and local levels of government.
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022