mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Słownictwo maturalne
język Angielski
autor: ewela1230
685 słówek
Pakiet zawiera 1246 słów przydatnych do matury. Słownictwo podzielone jest na 13 działów. (w trakcie przygotowywania)
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
 • Dzial The Weather

   • burza śnieżna
   • blizzard
   • zimno
   • chilly
   • zmiana klimatu
   • climate change
   • suchy
   • dry
   • ostry
   • harsh
   • umiarkowany
   • mild
   • gorący
   • hot
   • chmura
   • cloud
   • pochmurny
   • cloudy
   • bezchmurny
   • cloudless
   • zimno
   • cold
   • chłodno
   • cool
   • stopnie Celcjusza
   • Celsius degrees
   • ulewa
   • downpour
   • mżawka
   • drizzle
   • susza
   • drought
   • mgła
   • fog
   • mglisty
   • foggy
   • lodowaty, mroźny
   • freezing
   • mróz
   • frost
   • wichura
   • gale
   • upał
   • heat
   • wilgotność
   • humidity
   • huragan
   • hurricane
   • lodowaty
   • icy
   • błyskawica
   • flash of lighting
   • kałuża
   • puddle
   • opady deszczu
   • rainfall
   • deszczowy
   • rainy
   • cień
   • shade
   • przelotne deszcze
   • shower
   • burza
   • storm
   • burzowy
   • stormy
   • zaspa
   • snowdrift
   • płatek śniegu
   • snowflake
   • słoneczny
   • sunny
   • średnia temaperatura
   • average temperature
   • temperatura poniżej, powyżej
   • temperature above/below
   • grzmot
   • thunder
   • prognoza pogody
   • weather forecast
   • ciśnienie atmosferyczne
   • air pressure
   • wiatr
   • wind
   • wietrzny
   • windy
   • przejaśniać się
   • to clear up
   • spadać ( o temperaturze)
   • to drop
   • wiać
   • to blow
   • zamarzać
   • to freeze
   • topnieć
   • to melt
   • podnosić się ( o temperaturze)
   • to rise
   • ślisko
   • slippery
   • zmienna
   • changeable
   • fala upałów
   • heatwave
   • burza śnieżna
   • snowstorm
   • grad
   • hail
   • niesamowicie gorąco
   • boiling hot

  Dzial Accidents and disasters

   • lawina
   • avalanche
   • katastrofa, klęska
   • disaster
   • trzęsienia ziemi
   • eartquake
   • powódź
   • flood
   • zalany
   • flooded
   • pożar
   • fire
   • huragan
   • hurricane
   • obsunięcie ziemi
   • landslide
   • lawa
   • lava
   • erupcja wulkanu
   • volcanic erruption
   • wypadek śmiertelny
   • fatal accident
   • ofiary
   • victims
   • ofiary śmiertelne
   • fatalities
   • alarm bombowy
   • bomb scare
   • strefa niebezpeiczeństwa
   • danger zone
   • zagrożenie
   • emergency
   • ewakuacja
   • evacuation
   • eksplozja
   • explosion
   • gaśnica
   • fire-extinguisher
   • niebezpieczny
   • hazardous
   • łódź ratunkowa
   • lifeboat
   • ratownik
   • lifeguard
   • ekipa ratownicza
   • rescue team
   • ryzykowny
   • risky
   • środki bezpieczeństwa
   • security measures
   • ostrzeżenie
   • warning
   • zaalarmować
   • to alert
   • zawalić się
   • to collapse
   • zapalić się
   • to catch fire
   • rozbić się
   • to crash
   • uciekać
   • to escpae
   • wybuchać
   • to explode
   • gasić pożar
   • to put out the fire
   • udzielać pierwszej pomocy
   • to give first aid
   • panikować
   • to panic
   • ratować
   • to resue
   • odnieść obrażenia
   • to be injured
   • uratować komuś życie
   • to save s`s life
   • wysłać SOS
   • to send out SOS
   • zatonąć
   • to sink
   • ostrzegać
   • to warn
   • wypadek samochodowy
   • car accident
   • katastrofa lotnicza
   • plane crash
   • być uderzonym piorunem
   • to be struck by lighting
   • być porażonym prądem
   • to get electrocuted
   • wyjście bezpieczeństwa
   • emergency exit
   • katastrofa ekologiczna
   • ecological disaster
   • narażać na niebezpieczeństwo
   • to endanger
   • dzwonić po pogotowie
   • to call an ambulance
   • uniknąć katastrofy
   • to avoid disaster
   • pomoc kryzysowa
   • emergency aid
   • odporny na ogień
   • flame-resistant
   • odporny na wodę
   • water-proof
   • wykupić ubezpieczenie
   • to buy insurance
   • cztery żywioły
   • the four elements
   • fala przypływu
   • tidal wave
   • zapasy na wypadek kataklizmu
   • disaster supplies
   • apteczka
   • first aid kit
   • zabezpieczyć dom
   • to secure a house

  Dzial The environment and ecology

   • ulegający biodegradacji
   • biodegradable
   • przeprowadzic kampanię przeciwko
   • to launch a campain against
   • przyjazny dla środowiska
   • eco-friendly
   • ekosystem
   • ecosystem
   • gatunki narażone na wymarcie
   • endangered species
   • alternatywne źródło energii
   • alternative source of energy
   • środowisko
   • environment
   • niszczenie środowiska
   • environmental degradation
   • ochrona środowiska
   • environmental protection
   • globalne ocieplenie
   • global warming
   • zasoby naturalne
   • natural resources
   • ochrona środowiska
   • nature conservation
   • przeludnienie
   • overpopulation
   • warstwa ozonowa
   • ozone layer
   • kwaśny deszcz
   • acid rain
   • skażenie
   • contamination
   • emisja
   • emission
   • spaliny samochodowe
   • car exhaust
   • efekt cieplarniany
   • greenhouse effect
   • topnienie lodowców
   • melting of glaciers
   • substancje szkodliwe
   • hazardous substances
   • śmieci
   • litter
   • wycinek oleju np.na morzu
   • oil spill
   • zniszczenie warstwy ozonowej
   • ozone depletion
   • substancja zanieczyszczająca
   • pollutant
   • zanieczyszczenie powietrza
   • air pollution
   • zanieczyszczenie wody
   • water pollution
   • skażenie hałasem
   • noise pollution
   • promieniowanie
   • radiation
   • ścieki
   • sewage
   • oczyszczalnia ścieków
   • sewage farm=purification plant
   • odpady
   • waste
   • odpady przemysłowe
   • industrial waste
   • odpady nuklearne
   • nuclear waste
   • toksyczny
   • toxic
   • wysypisko śmieci
   • dumping ground
   • worek na śmieci
   • garbage bag
   • pojemnik na śmieci
   • garbage in
   • odzyskiwanie surowców wtórnych
   • reclamation
   • recykling
   • recycling
   • ulegać biodegracji,rozkładać się
   • to biodegrade
   • chronić
   • to conserve
   • wymierać
   • to die out=extinct
   • składować
   • to dump
   • emitować
   • to emit
   • zatruwać
   • to poison
   • zmniejszać
   • to reduce
   • zmiana klimatu
   • climate change
   • masowe wymieranie
   • mass extinction
   • chronić gatunki
   • to conserve species
   • lasy równikowe
   • rainforests
   • światowe dziedzictwo
   • world heritage
   • nieodwracalne zniszczenia
   • irreparable damage
   • chronić środowisko
   • to protect the environment
   • prowadzić obserwację
   • to monitor
   • park narodowy
   • national park

  Dzial School and work

   • prawcownik umysłowy
   • white-collar worker
   • pracownik fizyczny
   • blue-collar worker
   • zatrudnić
   • to employ
   • pracodawca
   • employer
   • pracownik
   • emploee
   • zatrudnienie
   • employment
   • bezrobotny
   • unemployed
   • zasiłek dla bezrobotnych
   • unemployment benefit
   • wskaźnik bezrobocia
   • unemployment rate
   • składać podanie o pracę
   • to apply for a job
   • urlop macierzyński
   • maternity leave
   • pracować na pełnym etacie
   • to work full-time
   • pracować w niewymiarowanym czasie pracy
   • to work flexi-time
   • strajkować
   • to go on strike
   • praca okresowa
   • temporary job
   • być zwolnionym z pracy
   • to be fired/to be made redundant
   • dać komuś wymówienie
   • to give sb a notice
   • dzienna zmiana
   • day-shift
   • nocna zmiana
   • night-shift
   • umiejętności
   • skills
   • wysokie wymagania
   • high expectations
   • uzyskać awans
   • to be promoted
   • oddanie się firmie
   • commitment to the firm
   • doświadczenie
   • experience
   • możliwości pracy w wolontariacie
   • voluntary opportunities
   • stanąć twarzą w twarz z konkurencją
   • to face competition
   • wolne etaty
   • vacancies
   • podjąć pracę
   • to take up a job
   • mieć rozmowę kwalifikacyjną
   • to have an interview
   • przekfalifikowanie się
   • reskilling
   • pracować na pół etatu
   • to work part-time
   • być na dyżurze
   • to be on duty
   • nadgodziny
   • overtime
   • premia
   • bonus
   • dodatki do pensji
   • perks
   • pracoholik
   • workoholic
   • być na praktyce
   • to be on a training period
   • dorabiać na boku
   • to moonlight
   • wykształcenie
   • education
   • studia podyplomowe
   • post-graduate studies
   • ukończyć szkołę
   • to graduate from
   • absolwent
   • graduate
   • przedmiot
   • subject
   • nauki ścisłe
   • sciences
   • chodzić na lekcje
   • to attend classes
   • opuszczać lekcje
   • to miss classes
   • uzyskać stopień naukowy
   • to do a degree
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • zdawać egzamin
   • to take an exam
   • zdać, oblać egzamin
   • to pass/fail an exam
   • poprawiać egzamin
   • to make up an exam
   • zapisać się na kurs
   • to enroll for a course
   • powtarzać do egzaminu
   • to revise for a test/an exam
   • szkoła dla chłopców, dziewcząt
   • a single-sex school
   • szkoła koeduakcyjna
   • co-educational school
   • szkoła z internatem
   • a boarding school
   • pisemny, ustny egzamin
   • written/oral exam
   • korepetycje
   • private lessons
   • przedszkole
   • nursery school
   • szkoła podstawowa
   • primary school
   • szkoła średnia
   • secondary/high school
   • szkoła z czesnym
   • fee-charging school
   • ocena całościowa
   • assessment
   • ocena czastkowa
   • mark
   • usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona nieobecność
   • excused/unexcused absence
   • zadanie domowe
   • home assignment
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej
   • GCSE- General Certificate of Secondary Education
   • egzamin wstępny
   • entrance exam
   • `pierwszak`
   • freshman
   • poziom
   • level
   • rówieśnicy
   • peers
   • wydział
   • faculty
   • koledzy z klasy
   • classmates
   • zjazd absolwentów
   • school reunion
   • program nauczania
   • national curriculum/syllaus
   • semestr
   • school term
   • plan lekcji
   • timetable
   • chodzić na wagary
   • to play truant
   • zakuwać
   • to cram for an exam
   • dyrektor
   • headmaster
   • woźny
   • caretaker
   • wychowawca
   • tutor
   • przerwa międzysemestralna
   • half term
   • ściągać
   • to crib
   • oszukiwać na egzaminie
   • to cheat in an exam
   • pokój nauczycielski
   • staffroom
   • dziennik
   • register
   • klasa
   • classroom
   • wywiadówka
   • parents` evening
   • dyplom, świadectwo
   • certificate
   • obowiązkowy
   • compulsory
   • do wyboru
   • optional
   • wykład
   • lecture
   • zrobić sobie przerwę w nauce
   • to take a gap year
   • miasteczko uniwersyteckie
   • campus
   • kierunek studiów
   • department

  Dzial Appearance and personality

   • bielizna
   • underwear
   • majtki
   • pants
   • stanik
   • bra
   • pończochy
   • stockings
   • rajstopy
   • tights
   • skarpetki
   • socks
   • spodnie
   • trousers
   • krótkie spodenki
   • shorts
   • podkoszulka
   • t-shirt
   • koszula
   • shirt
   • sweter
   • sweater
   • marynarka
   • jacket
   • garnitur
   • suit
   • bluza
   • blouse
   • pasek
   • belt
   • pulower
   • pullover
   • dres
   • track suit
   • płaszcz
   • coat
   • płaszcz przeciwdeszczowy
   • rain-coat
   • szalik
   • scarf
   • czapka
   • cap
   • kapelusz
   • hat
   • rękawiczki
   • gloves
   • szlafrok
   • bathrobe
   • fartuch
   • apron
   • suknia wieczorowa
   • evening dress
   • polar
   • fleece
   • spódniczka
   • skirt
   • piżama
   • pyjamas
   • mundur
   • uniform
   • kamizelka
   • waistcoat
   • wyższe buty
   • boots
   • sandały
   • sandals
   • buty na wysokim obcasie
   • high-heeles shoes
   • adidasy
   • trainers/sneakers
   • kalosze
   • Wellingtons
   • guzik
   • button
   • zamek
   • zip
   • kaptur
   • hood
   • kieszeń
   • pocket
   • sznurowadło
   • lace
   • mankiet
   • cuff
   • rękaw
   • sleeve
   • szelki
   • braces
   • krawat
   • tie
   • opaska na włosy
   • hairband
   • spinka do włosów
   • hair clip
   • portmonetka
   • purse
   • portfel
   • wallet
   • zapinać na guziki
   • to botton up
   • być przebranym za
   • to be disguised as
   • być ubranym w
   • to be dressed in
   • obcisły
   • tight
   • luźny
   • loose
   • pasować ( o rozmiarze)
   • to fit
   • pasować ( o stylu)
   • to siut
   • pasować (do czegoś)
   • to match
   • podwijać
   • to roll up
   • ubrać się
   • to put on
   • rozebrać się
   • to take off/to strip
   • zawiązać
   • to tie
   • rozwiązać
   • to unite
   • rozpiąć
   • to undo
   • codzienne ubranie
   • casual clothes
   • eleganckie ubranie
   • formal clothes
   • bawełniany
   • cotton
   • wełniany
   • woolen
   • bez wzorku
   • plain
   • z wzorkiem
   • patternd
   • paski
   • stripes
   • kropki
   • dots
   • w kratkę
   • tartan
   • włókna naturalne
   • natural fibers
   • włókna sztuczne
   • synthetic fibers
   • jedwab
   • silk
   • aksamitny
   • velvet
   • korale
   • beads
   • bransoletka
   • bracelet
   • broszka
   • brooch
   • wisiorek
   • charm
   • kolczyki
   • earrings
   • biżuteria
   • jewellery
   • naszyjnik
   • necklace
   • perły
   • pearls
   • pierścionek
   • ring
   • kolczyk w nosie
   • nose stud
   • salon piękności
   • beauty salon
   • kosmetyczka
   • beautician
   • płyn do kąpieli
   • bath foam
   • krem
   • cream
   • cera
   • complexion
   • róż
   • blusher
   • śniady
   • dark complexion
   • cienie do powiek
   • eye shadow
   • szminka
   • lipstick
   • mleczko
   • lotion
   • tusz do rzęs
   • mascara
   • lakier do paznokci
   • nail varnish
   • szampon
   • shampoo
   • samoopalacz
   • suntan lotion
   • kolczykowanie
   • body piercing
   • atrakcyjny
   • attractive
   • jasny
   • fair
   • blady
   • pale
   • kręcone
   • curly
   • proste
   • straight
   • falowane
   • wavy
   • chudzielec
   • skinny
   • szczupła
   • slim
   • "przy kości"
   • plumpy
   • opalony
   • tanned
   • wysoki
   • tall
   • niski
   • short
   • muskularny
   • muscular
   • dobrze zbudowany
   • well-built
   • okrągły
   • round
   • odstający
   • protruding
   • piegi
   • freckles
   • owalny
   • oval
   • ładny
   • pretty
   • brzydki
   • ugly
   • przystojny
   • handsome/good-looking
   • otyły
   • obese
   • broda
   • beard
   • wąsy
   • moustache
   • krosta
   • pimple
   • oczy piwne
   • hazel eyes
   • łysy
   • bald
   • owłosiony
   • hairy
   • kok
   • bun
   • fryzura na jeża
   • crew cut
   • dredy
   • dreadlocks
   • pasemka
   • highlights
   • przedziałek
   • parting
   • kitka
   • pigtail/ponytail
   • warkocz
   • plait
   • nadwaga
   • overweight
   • farbować włosy
   • to dye hair
   • łysieć
   • to go bald
   • zapuszczac brodę
   • to grow beard
   • ostrożny
   • careful
   • nieostrożny
   • careless
   • pewny siebie
   • arrogant/self-confident
   • skromny
   • modest
   • odważny
   • courageous
   • tchórzliwy
   • cowardly
   • leniwy
   • lazy
   • pracowity
   • hard-working
   • pilny
   • diligent
   • skąpy
   • mean
   • chojny
   • generous
   • pesymistyczny
   • pessimistic
   • optymistyczny
   • optimistic
   • bezczelny
   • rude=impudent
   • grzeczny
   • polite
   • niegrzeczny
   • impolite
   • posłuszny
   • obedient
   • nieposłuszny
   • disobedient
   • smutny
   • sad
   • radosny
   • cheerful
   • nieśmialy
   • shy
   • towarzyski
   • sociabe
   • nietowarzyski
   • unsociable
   • uparty
   • stubborn=obtinate
   • elastyczny,ugodowy
   • flexible
   • inteligentny
   • clever
   • gadatliwy
   • talkative
   • spokojny
   • quiet
   • cierpliwy
   • patient
   • niecierpliwy
   • impatient
   • uczciwy
   • honest
   • nieuczciwy
   • dishonest
   • z wyobraźnią
   • imaginative
   • czuły
   • affectionate
   • można na nim polegać
   • reliable
   • nie można na nim polegać
   • unreliable
   • przyjazny
   • friendly
   • władczy
   • bossy
   • lojalny
   • loyal
   • nielojalny
   • disloyal
   • ambitny
   • ambitious
   • roztargniony
   • absent-minded
   • zarozumialec
   • big-headed
   • nudziarz
   • bore
   • spokojny
   • calm
   • okrutny
   • cruel
   • zdecydowany
   • decisive
   • niezdecydowany
   • indecisive
   • opanowany
   • easy-going
   • zapominalski
   • forgetful
   • szczery
   • frank
   • dobroduszny
   • good-natured
   • zrzędliwy
   • grumpy
   • wrażliwy
   • sensitive
   • gruboskórny
   • thick-skinned
   • leniuch
   • lazybones
   • żywotny
   • lively
   • nastrojowy
   • moody
   • naiwny
   • naive
   • wścibski
   • nosy
   • zaborczy
   • possessive
   • kłótliwy
   • quarrelsome
   • zamknięty w sobie
   • self-contained
   • poważny
   • serious
   • złośliwy
   • spiteful
   • ograniczony
   • narrow-minded
   • próżny
   • vain
   • skąpy
   • thrifty
   • mściwy
   • vindicative
   • serdeczny
   • warm-hearted
   • dobrze wychowany
   • well-behaved
   • śmieszny
   • funny
   • prawdomówny
   • truthful
   • przewrażliwiony
   • touchy
   • tolerancyjny
   • tolerant
   • rozsądny
   • sensible/resonable
   • mocarz
   • brainy
   • bezradny
   • helpless
   • przygnębiony
   • depressed
   • wściekły
   • furious
   • zazdrosny
   • jealous
   • przygłup
   • brainless
   • bystry
   • smart
   • mądry
   • wise
   • czarujący
   • charming
   • łatwowpadający w gniew
   • irritable
   • ciekawy
   • curious
   • bezczelny
   • impudent
   • niedouczony
   • ignorant

  Dzial Social and everyday life( +emotions & feelings)

   • noworodek
   • new born baby
   • nastolatek
   • teenager
   • powinowaci
   • in-laws
   • krewni
   • relatives
   • po 40-tce
   • over 40
   • dorosły
   • adult
   • dzieciństwo
   • childhood
   • okres dojrzewania
   • adolescence
   • wiek średni
   • middle ade
   • emeryt
   • pensioner/retired
   • w separacji
   • separated
   • żonaty, mężatka
   • married
   • rozwiedziony
   • divorced
   • wdowa
   • widow
   • wdowiec
   • widower
   • wolnego stanu
   • single
   • stary kawaler
   • bachelor
   • stara panna
   • spinster
   • starsi ludzie
   • elderly people
   • dojrzałość
   • maturity
   • wyglądać młodo jak na swój wiek
   • to look young for s` age
   • zaręczony
   • engaged
   • zjazd rodzinny
   • family reunion
   • chrzciny
   • christening
   • wesele
   • wedding
   • I komunia
   • First Communion
   • bierzmowanie
   • confirmation
   • osiemnastka
   • coming-of-age party
   • w ciąży
   • pregnant
   • rocznica
   • anniversary
   • pogrzeb
   • funeral
   • panna młoda
   • bride
   • pan młody
   • bridegroom
   • świadek
   • best man
   • miesiąc miodowy
   • honeymoon
   • ojciec chrzestny
   • godfather
   • stały związek
   • steady relationship
   • rodzeństwo
   • sibiling
   • dziadkowie
   • grandparents
   • pradziadkowie
   • great-grandparents
   • brat przyrodni
   • half-brother
   • teściowa
   • mother-in-law
   • bratanek, siostrzeniec
   • nephew
   • bratanica, siostrzenica
   • niece
   • szwagierka
   • sister-in-law
   • potomek
   • offspring
   • przybrani rodzice
   • foster parents
   • sierociniec
   • orphanage
   • sierota
   • orphan
   • ojczym
   • stepfather
   • macocha
   • stepmother
   • bliźniaki
   • twins
   • wnuki
   • grandchildren
   • bezdzietny
   • childless
   • nieślubne dziecko
   • illegitimate child
   • stan cywilny
   • marital status
   • rozstanie
   • split-up
   • to adopt
   • adoptować
   • to bring up
   • wychowywać
   • to give birth to a child
   • urodzić
   • to remarry
   • ponownie pobrać się
   • to get married
   • pobrać się
   • to get divorced
   • rozejść się
   • to get engaged
   • zaręczyć się
   • nuclear family
   • rodzina jednopokoleniowa
   • extended family
   • rodzina wielopokoleniowa
   • romans
   • love affair
   • małżonek
   • spouse
   • odziedziczyć
   • to inherit
   • odziedziczyć coś po kimś
   • to take sth after sb
   • jaki ojciec taki syn
   • like father like son
   • obudzić się
   • to wake up
   • szykować śniadanie
   • to prepare breakfast
   • gotować
   • to cook
   • prać
   • to wash clothes
   • siedzieć długo w nocy
   • to stay up late
   • ranny ptaszek
   • early bird
   • nocny marek
   • night owl
   • to comb hair
   • czesać
   • szczotkować
   • to brush
   • golić się
   • to shave
   • ubierać się
   • to dress up
   • prasować
   • to iron
   • zmywać naczynia
   • to wash up
   • wytrzeć kurz
   • to dust
   • zamiatać podłogę
   • to sweep the floor
   • odbierać dzieci ze szkoły
   • to collect children from school
   • odkurzać
   • to hoover
   • wyjść z psem
   • to walk the dog
   • wpaść w rutynę
   • to fall into a routine
   • wstać lewą nogą
   • to get up on the wrong side of bed
   • sprzątać
   • to tidy
   • wyrzucać śmieci
   • to empty the dustbin
   • obowiązki
   • duties
   • znaleźć sobie hobby
   • to take up a hobby
   • ścielić łóżko
   • to make the bed
   • mieć randkę
   • to have a date
   • zajmować się ogródkiem
   • to do gardening
   • wykonywać prace domowe
   • to do housework
   • robić wiosenne porządki
   • to do spring-clean
   • kolekcjonować
   • to collect sth
   • uprawiać sport
   • to do sport
   • żeglarstwo
   • sailing
   • łyżwiarstwo
   • skating
   • wędkarstwo
   • fishing
   • robótki ręczne
   • knitting
   • iść potańczyć
   • to go dancing
   • chodzić do siłowni
   • to go to the gym
   • odpoczywać
   • to relax, to have a rest
   • zdrzemnąć się
   • to have a nap
   • uwolnić się od stresu
   • to relieve stress
   • zdenerwowany
   • annoyed
   • złościć się na kogoś o coś
   • angry at sb about sth
   • niespokojny
   • anxious
   • niepokój
   • anxiety
   • zawstydzony
   • ashamed
   • zachwycony
   • delighted
   • przygnębiony
   • depressed
   • rozczarowany
   • disappointed
   • zakłopotany
   • embarrassed
   • zazdrosny
   • envious
   • podekscytowany
   • excited
   • wdzięczny za coś
   • grateful to sb for sth
   • wrogi
   • hostile
   • obojętny na coś
   • indifferent to sth
   • samotny
   • lonely
   • smutny
   • sorrowful
   • wzruszony
   • touched
   • przestraszony
   • frightened
   • być obrażonym
   • to be insulted
   • wyrażać emocje
   • to express emotions
   • zrobić na kimś wrażenie
   • to impress sb
   • kłócić się z kimś
   • to quarrel with sb
   • pogodzić się z kimś
   • to make up a quarrel
   • być w dobrych, złych stosunkach z kimś
   • to be in good/bad terms with sb
   • obrazić kogoś
   • to offend sb
   • zakochać się w kimś
   • to fall in love with sb
   • uwieść kogoś
   • to seduce sb
   • poderwać kogoś
   • to pick up sb
   • przytulić kogoś
   • to cuddle sb
   • chodzić na randkę
   • to date sb
   • związek
   • relationship
   • wieloletnia przyjaźń
   • long-lasting friendship
   • znajomy
   • aquaintance
   • towarzysz
   • companion
   • prawdziwych przyjaciół pozanjemy w biedzie
   • a friend in need is friend indeed
   • flirtować
   • to flirt

  Dzial The law, crime and punishment

   • być oskarżonym o coś
   • to be accussed of sth
   • kaucja
   • bail
   • sprawa sądowa
   • case
   • sąd
   • court of law
   • tymczasowo aresztowany
   • in custody
   • obrona
   • the defence
   • dowody
   • evidence
   • naoczny świadek
   • eyewitness
   • wina
   • guilt
   • winny
   • guilty
   • niewinny
   • not guilty
   • sędzia
   • judge
   • sprawiedliwość
   • justice
   • podejrzany
   • suspect
   • zeznanie
   • testimony
   • proces
   • trial
   • prawnik
   • lawyer
   • prawny
   • legal
   • przepisy prawne
   • legal regulations
   • być zwolnionym za kaucją
   • to be released on bail
   • wygrać proces
   • to win the case
   • molestowanie
   • abuse
   • podpalenie
   • arson
   • napad
   • assault
   • szantaż
   • blackmail
   • łapówka
   • bribe
   • łapówkarstwo
   • bribery
   • dawać łapówki
   • to bribe
   • włamanie
   • burglary
   • fala zbrodni
   • crime wave
   • jazda po pijanemu
   • drink-driving
   • handel narkotykami
   • drug dealing
   • fałszerstwo
   • forgery
   • porawnie samolotu
   • hijacking
   • handlarz narkotykami
   • drug dealer
   • młodociany przestępca
   • juvenile delinquency
   • porywacz
   • kidnaper
   • morderca
   • murder
   • kieszonkowiec
   • pickpocket
   • kłusownik
   • poacher
   • kłusować
   • to poach
   • gwałciciel
   • raper
   • podrabiać pieniądze
   • to counterfeit money
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022