mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po Polski xD
   • ekologizm
   • zespół idei, działań politycznych i społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z industrializacją oraz niszczeniu środowiska naturalnego człowieka.
   • ruch praw obywatelskich
   • ruch praw obywatelskich, ruch społeczno-polityczny w USA, głównie w latach 50. i 60. XX w., dążący do likwidacji segregacji rasowej i dyskryminacji ludności murzyńskiej;
   • feminizm
   • ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet.
   • ruchy rewolucyjne
   • mające na celu dokonanie gwałtownych, radykalnych zmian społecznych w krótkim czasie Za środek osiągania swoich zamierzeń i postulatów ruchy te przeważnie przyjmują radykalne metody, np. przewrót rewo
   • ruchy reformatorskie
   • ruchy tego typu dążą do wprowadzania zmian społecznych na drodze stopniowych zmian, np. reform
   • ruchy ekspresywne
   • założeniem takich ruchów nie jest zmiana struktury społecznej, ale tylko wyrażenie, rozpowszechnienie swoich przekonań, postaw.
   • ruchy walczące o prawa człowieka
   • tutaj dzielimy je na te o charakterze socjalnym oraz polityczno-ekonomiczne. Celem głównym jest w tym przypadku zagwarantowanie równości praw i sprawiedliwości;
   • ruchy walczące przeciwko ryzyku
   • za cel mają one kontrolę nad decyzjami państwowymi, ponieważ to państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczne.
   • Zmiana społeczna
   • do: nawigacji, wyszukiwania Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej. Zmiana społeczne może polegać na[2]: zmianie skł
   • Definicja społeczeństwa
   • Społeczeństwo to zbiorowość ludzi, która stanowi względnie autonomiczną i zamkniętą całość.
   • Społeczeństwo amorficzne
   • pozbawione struktury (wspólnoty pierwotne)
   • Społeczeństwo morficzne
   • zbudowane z elementów ( grup społecznych) tworzących strukturę
   • na rozwój struktury społecznej wpływają:
   • • warunki ekonomiczne ( poziom rozwoju gospodarczego, proporcje między sektorami gospodarki, stosunki własnościowe, zasady wytworzonego dochodu, społeczny podział pracy) • czynniki demograficzne ( skł
   • Elementy tworzące społeczeństwo
   • rodziny i szersze kręgi pokrewieństwa, społeczności lokalne, zbiorowości regionalne, kategorie społeczno-zawodowe, klasy i warstwy społeczne, instytucje związki i zrzeszenia itp.
   • koncepcja dychotomiczna ( konfliktowa)
   • połeczeństwo składa się z przeciwstawnych, wzajemnie zwalczających się grup dążących do dominacji. Konflikt klasowy jest czynnikiem zmian społecznych. Przedstawiciele koncepcji: Thomas Hobbes, Karol M
   • koncepcja gradacyjna
   • przedstawia strukturę społeczną, jako pionowy układ warstw, które różnią się dostępem do cenionych dóbr ( środki materialne, władza, prestiż, wykształcenie) → Struktura społeczna nie jest zjawiskiem t
   • Ruchliwość pozioma
   • zmiana statusu jednostki poprzez zmianę miejsca zamieszkania lub zawodu.
   • Ruchliwość pionowa
   • awans lub degradacja z klasy do klasy.
   • Społeczeństwo industrialne (przemysłowe)
   • Ukształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Jego genezę należy wiązać z postępem technicznym, powstaniem nowych technologii produkcji (maszyna parowa, energia elektryczna), rozwojem przemysłu i PRO
   • Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe)
   • tego określenia używa się na oznaczenie społeczeństwa wysoko rozminiętego ekonomicznie (automatyzacja robót, komputeryzacja, robotyzacja). Traci znaczenie przemysł ciężki. Znaczna większość ludzi zami
   • Społeczeństwo globalne
   • Związane jest z procesami integracji ekonomicznej zachodzącymi na całym świecie, z przyjmowaniem wzorców kulturowych wywodzących się głównie ze Stanów Zjednoczonych. Marshall McLuhan przedstawił wizję
   • Społeczeństwo informacyjne
   • Jego rozwój związany jest z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (m.in. internet). W społeczeństwie informacyjnym najważniejsza rolę odgrywa zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu i przet
   • Społeczeństwo masowe
   • Charakteryzuje się dużym zurbanizowaniem, ogromnym znaczeniem środków masowego przekazu. Społeczeństwo masowe jest konformistyczne i podatne na wpływy reklam, manipulacji politycznej. Pojawia się kult
   • Społeczeństwo wolnego czasu
   • Automatyzacja, informatyzacja pozwoliły w XX wieku znacznie skrócić czas pracy. Większa ilość czasu wolnego przyczyniła się do rozwoju kultury masowej. Paradoksem epoki społeczeństwa wolnego czasu jes
   • Społeczeństwo otwarte
   • To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe. Gwarancją równości
   • Społeczeństwo zamknięte
   • W społeczeństwie zamkniętym obowiązują sztywne reguły w postaci nakazów i zakazów, następuje odcięcie się od obcych wpływów. Życie jednostki podporządkowane jest interesowi państwa i ogółu społeczeńst
   • Dyfuzjonizm
   • Dla teorii dyfuzjonistycznych głównym procesem powodującym rozwój kultury jest dyfuzja kulturowa, czyli proces przenikania wzorców kulturowych pomiędzy społeczeństwami. Komunikacja międzykulturowa, ko
   • Teorie rozwoju cyklicznego
   • Teorie cyklicznej zmiany społecznej wskazują, że rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeństwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Do tego typu
   • Teoria modernizacji
   • Teoria modernizacji stara się opisać sposób w jaki społeczeństwa dochodzą do stadium społeczeństwa nowoczesnego. Celem teorii modernizacji było wskazanie działań, które powinny podjąć społeczeństwa za
   • mobilnosc przestrzenna
   • mobilność przestrzenna, demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależno
   • Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
   • Ruchliwość wewnątrzpokoleniowa oznacza przemieszczanie się jednostek lub grup między poziomami hierarchii poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji przez jednostki, nabywanie majątku czy zdobywanie wyżs
   • Ruchliwość międzypokoleniowa
   • Ruchliwość międzypokoleniowa to ruchliwość całych kategorii społecznych względem pozycji zajmowanych przez ich rodziców, np. ruchliwość międzypokoleniowa nauczycieli, księży itd. Od strony empirycznej
   • Ruchliwość strukturalna
   • Ruchliwość strukturalna to rodzaj ruchliwości wynikający ze zmiany składu społeczno-zawodowego kolejnych pokoleń. Pozostałe rodzaje to ruchliwość wymienna (cyrkulacyjna). Czynnikami, które mogą przys
   • spoleczne wykluczenie
   • Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie
   • Nierówności społeczne
   • nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie.
   • Struktura warstwowa
   • odpowiada koncepcji warstwowej Maxa Webera i oznacza podział społeczeństwa na warstwy, czyli zbiorowości ludzi uznających posiadanie wspólnej pozycji społecznej. Przykładem takiej warstwy może być int
   • Struktura klasowa
   • oznacza podział społeczeństwa na klasy i grupy, różniące się od siebie stosunkiem do środków produkcji tj. posiadaczy i nie posiadaczy środków produkcji.Ten rodzaj struktury odpowiada koncepcji klasow
   • Struktura demograficzna
   • określa zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na wiek (produkcyjny i poprodukcyjny), płeć (ilość kobiet i mężczyzn), miejsce zamieszkania (miasto-wieś). Współcześnie obserwujemy w wielu dobrze rozwin
   • Struktura zawodowa
   • ukazuje zróżnicowanie społeczne pod względem wykonywanego zawodu. O prestiżu wykonywanego zawodu świadczy wysokość zarobków, choć nie jest to regułą. Istnieją zawody, w których zarobki są wysokie np.
   • struktura spoleczna
   • układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jes
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024