mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Moduł 5
język Angielski
autor: akilliada
148 słówek
Lista słówek z modułu 5 Destination Matura 2015
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • zdobyć wykształcenie
   • acquire an education
   • odpowiednik matury
   • A-levels
   • staż, praktyka zawodowa
   • training
   • uczęszczać
   • attend
   • szkoła z internatem
   • boarding school
   • szkoła ogólnokształcąca
   • comprehensive school
   • świetlica
   • daycare
   • odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
   • GCSE
   • szkoła od 11 r. ż
   • grammar school
   • analfabetyzm
   • illiteracy
   • gimnazjum
   • lower secondary school
   • przedszkole
   • nursery school
   • umiejętność czytania i pisania
   • literacy
   • obowiązkowy
   • obligatory
   • do wyboru
   • optional
   • przedszkole, zerówka
   • pre-school
   • szkoła prywatna, publiczna
   • private/public school
   • stypendium
   • scholarship
   • egzamin na koniec szkoły
   • school-leaving exam
   • szkoła ponadgimnazjalna
   • high school
   • 2 lata przygotowań do A-levels
   • sixth form
   • szkoła państwowa
   • state school
   • zrobić sobie rok przerwy
   • take a gap year
   • czesne
   • fees
   • szkoła zawodowa
   • vocational school
   • licencjat- humanistyczne
   • Bachelor of Arts
   • studia (trzyletnie)
   • (Three-year) course
   • rektor
   • rector
   • dziekan
   • dean
   • dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich
   • degree certificate
   • uczenie się na odległość
   • distance learning
   • rzucić studia
   • drop out of college
   • wymagania rekrutacyjne
   • entry requirements
   • studia wieczorowe
   • evening class(es)
   • wydział, kierunek studiów
   • faculty/ department
   • studia dzienne
   • full-time course
   • ukończyć studia, absolwent
   • graduate
   • otrzęsiny
   • hazing
   • wykładowca
   • lecturer
   • magister- humanistyczne
   • Master of Arts
   • magister zarządzania
   • Master of Business Administration
   • akademia medyczna
   • medical school
   • magister- ścisłe
   • Master of Science
   • studia zaoczne dla dorosłych
   • part-time course for adults
   • doktor (ekonomii)
   • PhD in (economics)
   • studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie
   • undergraduate/graduate/doctoral studies
   • plastyka
   • art
   • przedsiębiorczość
   • business studies
   • chemia
   • chemistry
   • trudne do nauki
   • difficult to handle
   • informatyka
   • ICT
   • WF
   • PE
   • fizyka
   • physics
   • religioznawstwo
   • religious studies
   • przyroda
   • science
   • semestr (jesienny)
   • (autumn) term
   • zakaz używania komórek
   • ban on mobile phones
   • konkurs
   • competition
   • stosować się do
   • comply with
   • obowiązujący strój
   • dress code
   • egzamin próbny
   • mock exam
   • następna klasa
   • next year
   • kartkówka
   • pop quiz
   • zebrania z rodzicami
   • parents' meetings
   • dziennik lekcyjny
   • register
   • środki bezpieczeństwa
   • safety measures
   • świadectwo szkolne, wykaz ocen
   • school report for parents
   • regulamin szkoły
   • school rules
   • wycieczka szkolna
   • school trip
   • plan lekcji
   • timetable
   • nosić mundurek szkolny
   • wear a school uniform
   • nosić identyfikator
   • wear an identify card
   • chętnie brać udział w
   • willingly participate in
   • ferie (zimowe)
   • (winter) break
   • dodawać
   • add
   • odejmować
   • subtract
   • mnożyć
   • multiply
   • dzielić
   • divide
   • ściągać na (egzaminie)
   • cheat in (an exam)
   • kolega, koleżanka ze szkoły
   • classmate/schoolmate
   • intensywny kurs, kujon
   • crammer
   • zrobić ćwiczenie, doświadczenie, rozwiązać zadanie
   • do an exercise/ an experiment/ a task
   • bardzo się starać
   • do one's best
   • dobrze, źle radzić sobie w szkole
   • do well/ badly at school
   • dyslektyk, dyslektyczny
   • dyslexic
   • skupiać się na
   • focus on
   • dostawać (dobre) stopnie
   • get (good) marks
   • utalentowany
   • talented
   • tworzenie grup, wykluczanie innych
   • groupism
   • mieć dobry słuch językowy
   • have a good ear for languages
   • mieć głowę do (liczb)
   • have a good head for (figures)
   • mieć9 słowo) na końcu języka
   • have (a word) on the tip of one's tongue
   • naruszenie przestrzeni osobistej
   • invasion of personal space
   • uczyć się (dat) na pamięć
   • learn (dates) by heart
   • sprawić komuś zawód
   • let sb down
   • robić postępy
   • make progress
   • wzajemne zrozumienie
   • mutual understanding
   • zdać, oblać (egzamin)
   • pass/ fail (an exam)
   • powtarzać do (testu)
   • revise for (a test)
   • brzmieć znajomo
   • ring a bell
   • absolwent szkoły
   • school leaver
   • wagarować
   • play truant
   • samorząd uczniowski
   • student council
   • uczyć się, kuć (do testu)
   • study/ cram/ swot (for a test)
   • cierpieć z powodu odrzucenie
   • suffer rejection
   • take, sit a test
   • pisać sprawdzian
   • stosować wzory
   • use formulas
   • doradca ds. kariery
   • careers counsellor
   • wymagający
   • demanding
   • kształcić, wychowywać
   • educate
   • odpytywać, testować
   • examine
   • egzaminator
   • examiner
   • wychowawca
   • form teacher
   • zadawać pracę domową, robić testy
   • give homework/ tests
   • dyrektor
   • head teacher
   • przygotowywać, przeprowadzać, sprawdzać sprawdzoany
   • make/do/check tests
   • zaznaczać poprawki na czerwono
   • mark in red ink
   • sprawdzać obecność
   • take the register
   • grono pedagogiczne
   • teaching staff
   • korepetytor
   • tutor
   • tablica
   • board
   • stołówka
   • canteen
   • kreda
   • chalk
   • przebieralnia
   • changing room
   • szatnia
   • cloakroom
   • korytarz
   • corridor
   • gym
   • sala gimnastyczna
   • szafka
   • locker
   • gabinet pielęgniarki
   • nurse's office
   • gąbka
   • sponge
   • boisko
   • sports field
   • pokój nauczycielski
   • staff room
   • kółko, klub
   • club
   • lekcje tańca
   • dancing classes
   • rozwijać zainteresowania
   • develop interests
   • nauka przez internet
   • e-learning
   • poszerzać horyzonty
   • explore new horizons
   • projektowanie i szycie odzieży
   • fashion design and sewing
   • zdobyć, udoskonalić umiejętności
   • get/ improve skills
   • harcerstwo dla dziewcząc
   • Girl Guides
   • wstąpić do klubu
   • join a club
   • spełniać wymagania
   • meet the requirements
   • kurs internetowy, stacjonarny
   • online/ in-class course
   • przygotowania do szkolnego przedstawienia
   • preparing for a school play
   • kursy wyjazdowe, niestacjonarne, modułowe
   • residental/modular courses
   • przekwalifikowanie
   • reskilling
   • harcerstwo dla chłopców
   • Scouting
   • zapisać się
   • sugn up for
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024