mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet Angielski sem
język Angielski
271 słówek
ang
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • postawić ją pionowo
   • get her upright
   • drgać, drżeć
   • twitching
   • gwałtownie
   • violently
   • omdlenie
   • fainting
   • nagle
   • abruptly
   • stopniowo
   • gradually
   • blady
   • pale
   • pocić się
   • sweat
   • obficie
   • profusely
   • szybko
   • rapidly
   • ogromnie
   • enormously
   • atak
   • attack
   • spokojnie
   • leisurely
   • atak
   • seizure
   • z zażenowaniem
   • embarrassingly
   • zabrudził się
   • he soiled himself
   • zmoczył się
   • he wet himself
   • leżał na plecach, był ułożony na plecach
   • he was lying flat
   • gapiowie, przechodnie
   • bystanders
   • chodnik
   • pavement
   • drgać konwulsyjnie
   • twitching convulsively
   • przerażony
   • frightened
   • znak ostrzegawczy
   • prodrome
   • omdlenie
   • collapse, seizure, fit
   • powód
   • case
   • to nie zawsze ten powód
   • it is not always that case
   • spontanicznie
   • spontaneously
   • senny
   • drowsy
   • wyzdrowiał
   • he recovered
   • słabo
   • poorly
   • częściowo
   • partially
   • wypadek
   • accident
   • wymiotować
   • vomit
   • niezawodnie
   • reliably
   • rozróżniać
   • discriminate, differentiate
   • pozycja na plecach
   • supine position
   • pozycja wyprostowana
   • straight position
   • pozycja wyprostowana
   • prone position
   • na plecach
   • on your back
   • ponapadowy
   • post-ictal
   • napad padaczkowy
   • fit
   • nietrzymanie
   • incontienence
   • nietrzymanie stolca
   • to be incontinent of stool
   • nietrzymanie moczu
   • to be incontinent of water
   • szarpać
   • jerking
   • skurcz
   • spasm
   • post-ictal
   • after the attack
   • fit
   • seizure
   • soil
   • to be incontinent of stool
   • wet
   • to be incontinent of water
   • syncope
   • fainting
   • a warning sign
   • prodrome
   • supine
   • lying flat
   • twitching
   • to get into spasm but not really jerking
   • discriminate
   • to tell the difference (between)
   • zemdlał na ulicy
   • he fainted IN the street
   • wydobyć informacje od pacjenta
   • to elicit informations from the patient
   • diagnoza
   • diagnosis
   • ona doszła do siebie szybko
   • she came round very quickly
   • wybraliśmy numer 999
   • we dialed 999
   • sanitariusz
   • paramedic
   • natychmiast
   • instantly, immediately
   • karetka
   • ambulance
   • prawie natychmiast
   • almost immediately
   • pacjentka skarżyła się na
   • the patient complained OF
   • skarżyć się na
   • complain OF
   • czuć się źle
   • feeling a bit unwell
   • mieć zawroty głowy
   • woozy
   • oszołomiony
   • dizzy
   • ziewać
   • yawn
   • powtarzająco się
   • repeatedly
   • (...) i nagle
   • and then all of sudden
   • zemdlał
   • he passed out
   • od ponad miesiąca
   • off over the month
   • udar cieplny
   • heat
   • krwawienie
   • bleeding
   • pojawiło się u niej krwawienie po raz pierwszy
   • she experienced bleeding for the first time
   • jego stan się pogarszał
   • he became worse
   • zaczął odpowiadać na leczenie
   • he started responding to treatment
   • jerking
   • shaking
   • podniósł się
   • stood up
   • pobrudził się
   • he messed himself
   • śpiący
   • groggy
   • wróciła do siebie roztrzepana (wróciła jej świadomość)
   • she came over all giddy
   • A&E
   • accident and emergency
   • swallow
   • połknąć
   • bateria do zegarka (mała, okrągła bateria)
   • button battery
   • zapalenie płuc
   • pneumonia
   • button battery
   • a small round flat battery
   • przekrwienie
   • congestion
   • uwolnić
   • release
   • uwolnić
   • free up
   • korzyści
   • advantages
   • standardowy
   • conventional
   • standardowa karetka pogotowia
   • conventional ambulance
   • wyposażony w
   • equipped with
   • podstawowy
   • basic
   • wyszukany, wyrafinowany
   • sophisticated
   • wyposażenie
   • equipment
   • równocześnie
   • simultaneously
   • najbardziej wydajny
   • most efficient
   • odpowiedź
   • response
   • nagła odpowiedź
   • rapid response
   • wspomniany
   • mentioned
   • obszar miejski
   • urban area
   • obszar wiejski
   • rural area
   • sanitariusz na rowerze xD
   • cycle paramedic
   • uliczne przeciążenie (korki)
   • road congestion
   • przeciskający się przed korki uliczne np. na rowerze
   • traffic-busting
   • traffic-busting
   • able to get through road congestion
   • jednostka sterująca
   • operating unit
   • uczestniczymy
   • we attend/ we participate
   • dojeżdża szybciej do pacjentów (karetka)
   • an ambulance which reach patients faster
   • zawierający
   • including
   • defibrylator
   • defibrillator
   • tlen
   • oxygen
   • gaz uśmierzający ból
   • a pain-relieving gas
   • pakiet macierzyński
   • a maternity pack
   • poród
   • delivery
   • stan zagrażający życiu
   • life-threatening condition
   • stan
   • condition
   • załoga pogotowia
   • ambulance crew
   • leczenie
   • treatment
   • lekkie obrażenia
   • minor injury
   • natychmiast
   • initially
   • prośba o dalszą pomoc
   • reqest for a further assistance
   • uwalnianie
   • freeing up
   • daje możliwość
   • gives an opportunity
   • senny
   • drowsy
   • żywo
   • livig, vivid
   • gwałtownie
   • violent
   • zajęło jej dłużej zrobienie czegoś
   • it tooks her longer to do sth
   • jej oddech jest płytki
   • her breathing is shallow
   • częściej
   • more frequently
   • poci się obficie
   • he is sweating profusely
   • bije nieregularnie
   • beating irregularly
   • odzyskać pełną ruchomość pleców
   • get back the full movement back
   • stracił świadomość
   • he lost his consciousness
   • zaprzestać
   • cease
   • jego oddech ustał
   • his respiration ceased
   • kontynuować resuscytację
   • continue resuscitation
   • pobudzający
   • stimulating
   • stresujący
   • stressful
   • dull
   • tępy
   • silny
   • severe
   • CPD
   • continuing professional developement
   • kontynuacja rozwoju profesjonalnego xD
   • CPD
   • uaktualniać
   • keep up to date
   • obecny
   • current
   • odkrycia
   • developements
   • poddać się, przejść, być doświadczonym przez
   • undergo
   • poddać się, przejść, być doświadczonym przez
   • gone through
   • poddać się, przejść, być doświadczonym przez
   • experience
   • połączyć
   • put together
   • połączyć
   • compile
   • połączyć
   • draft
   • połączyć
   • compose
   • połączyć
   • draw up
   • połączyć (wszystkie)
   • put together, draw up, draft, compile, compose
   • zmienić
   • alter
   • zmienić
   • amend
   • zmieni
   • modify
   • zmienić (wszystkie)
   • alter, amend, change, modify,
   • wprowadzić
   • institute
   • wprowadzić
   • set up
   • wprowadzić
   • introduce
   • być podstawą, tkwić u czegoś podstaw
   • underlie
   • być podstawą, tkwić u czegoś podstaw
   • underpinning
   • być podstawą, tkwić u czegoś podstaw
   • lying behind
   • istotne, odpowiednie, trafne
   • relevant
   • istotne, trafne, odpowiednie
   • pertinent
   • odpowiednie, trafne
   • applicable
   • zapotrzebowania
   • needs
   • zapotrzebowania
   • requirements
   • ocena, oszacowanie
   • appraisal
   • ocena, oszacowanie
   • assessment
   • pisany dziennik, spisywane CPD
   • written log
   • przyczyniać się
   • contribute
   • wytyczne
   • guidelines
   • proces, który uzupełnia
   • process that complements
   • uzupełniać
   • to complement
   • odpowiedzialność leży na
   • the responsibility lies WITH
   • znacząca większość
   • the vast majority
   • stały się bardziej odpowiednie
   • has become more relevant
   • stały się bardziej odpowiednie
   • has become more applicable
   • stały się bardziej odpowiednie
   • has become more pertinent
   • wytyczne
   • guidelines
   • z powodu
   • due to
   • nieunikniony
   • inevitable
   • realizacja, wykonanie
   • implementation
   • utrzymać
   • maintain
   • poprawiać wszystkie pola swojej specjalizacji
   • to improve all areas of your practice
   • rozwój zawodowy
   • career developement
   • obowiązkowy
   • obligatory, compulsory, mandatory
   • wymóg
   • requirement
   • wokół, wśród, wewnątrz
   • throughout
   • w szczególności
   • in particular
   • zachęcić
   • encourage
   • regularnie
   • regularly
   • utrzymanie
   • maintenance
   • umożliwić utrzymanie
   • to allow maintenance
   • opieka nad pacjentem
   • patient care
   • uczenie się przez całe życie
   • lifelong learning
   • specjalizacja w medycynie ratunkowej
   • specialty in emergency medicine
   • medycyna ratunkowa
   • emergency medicine
   • wspomagać
   • support
   • uzyskać
   • obtain
   • uzyskać zatrudnienie
   • to obtain an employment
   • uzyskać pracę
   • to obtain a job
   • ogłoszenie
   • advert
   • poprzedzony wywiadem lekarskim
   • followed by an interwiev
   • specyfikacja pracy
   • job specification
   • odpowiednie doświadczenie
   • relevant experience
   • cechy, zalety (np w CV)
   • qualities
   • stosowność, odpowiedniość
   • suitability (for)
   • porównanie
   • comparsion
   • skurcz
   • spasm, twitch
   • nagle
   • abruptly
   • z zażenowaniem
   • embarrassingly
   • samoistnie
   • spontaneously
   • szybkie działanie, szybka odpowiedź
   • rapid response
   • roztrzepany
   • giddy
   • na chwiejnych nogach (skołowany)
   • groggy
   • roztrzepany
   • giddy
   • senny
   • drowsy
   • mający zawroty głowy
   • woozy
   • odprawa, wysyłka, przesyłka
   • dispatch
   • na odprawie
   • on dispatch
   • co czyni mnie osobą odpowiednią do czegoś, jest...
   • what makes me a suitable person for sth is...
   • odpowiednie doświadczenia, które zdobyłem
   • the relevant experiences that I gained are (...)
   • uczestniczyłem w różnych kursach
   • I've followed various training courses like
   • różne
   • various
   • odnosząc się do moich kwalifikacji...
   • as regards my qualities...
   • użyteczne wskazania
   • useful references
   • w każdym przypadku
   • in each case
   • pojawić się
   • occur
   • pojawić się
   • emerge
   • zapobiegane
   • preventable
   • czy tym wypadkom można zapobiegać?
   • are these accidents preventable?
   • prawdopodobnie
   • likely to
   • prawdopodobnie się złamią
   • they are likely to break
   • żebra prawdopodobnie się złamią w trakcie resuscytacji
   • ribs are likely to break during the resuscitation
   • złamanie
   • fracture
   • złamanie z przeciążenia
   • stress fracture
   • stress fracture (def)
   • occurs when certain bones are likely to break from repeated minor injuries
   • najeżdżać na siebie
   • drive into each other
   • zaklinowane złamanie
   • impacted fracture
   • imopacted fracture (def)
   • where the ends of a bone are driven into each other
   • złożony
   • complex
   • złożone złamanie
   • complex fracture
   • wynika z
   • results from
   • daje skutki , skutkuje (czymś)
   • results in
   • wieloodłamowe złamanie
   • comminuted fracture
   • objętość kości
   • volume of bone
   • zmniejszony
   • reduced
   • sprężony, streszczony,
   • compressed
   • pojedyncze złamanie
   • single fracture
   • zostać wypchnięty
   • to be pulled off
   • więzadło
   • ligament
   • przemieszczenie
   • displacement, dislocation
   • skręcenie
   • twist
   • uraz
   • injury
   • jako rezultat
   • as a result of
   • proste złamanie
   • simple fracture
   • oderwanie
   • avulsion
   • skręcenie spiralne
   • spiral fracture
   • spiral fracture (def)
   • which is seen in long bones as a result of twisting injuries
   • comminuted fracture (def)
   • a complex fracture which results in more than tqo bone fragments
   • miażdżone złamanie
   • crush fracture
   • crush fracture (def)
   • where the volume of bone is reduced because it has been compressed
   • hairline fracture (def)
   • which is not very clear and there is no clear displacement
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2022