mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet 1000 najczęściej używanych
język Angielski
autor: kontakt...
1000 słówek
Lista tysiąca najczęściej używanych słów w języku angielskim
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • name
   • nazwa, nazwisko nejm
   • very
   • bardzo weri
   • to
   • do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu
   • through
   • przez fru
   • and
   • i end
   • just
   • tylko, właśnie dżast
   • a
   • stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e
   • form
   • forma, tworzyć form
   • in
   • w yn
   • sentence
   • zdanie senstens
   • is
   • jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys
   • it
   • to yt
   • great
   • świetnie grejt
   • think
   • myśleć, uważać fynk
   • you
   • ty ju
   • say
   • mówić, powiedzieć sej
   • that
   • że, ten ,tamten , to , który wet
   • help
   • pomoc, pomagać help
   • he
   • on hi
   • low
   • niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony loł
   • was
   • być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos
   • line
   • linia, lina, kolejka, rząd lajn
   • for
   • dla, do , po for
   • differ
   • różnic się dyfer
   • on
   • na on
   • turn
   • skręcić, zakręt, obrót tern
   • are
   • są, jesteś ar
   • cause
   • przyczyna, powód, pot: ponieważ koz
   • with
   • z łyf
   • much
   • dużo macz
   • as
   • kiedy, gdy ,ponieważ, tak jak ez
   • mean
   • znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min
   • i
   • ja aj
   • before
   • przed bifor
   • his
   • jego hys
   • move
   • ruszać, ruch muw
   • they
   • oni wej
   • right
   • prawy, poprawny, dobry rajt
   • be
   • być bi
   • boy
   • chłopiec boj
   • at
   • przy, w , o , na et
   • old
   • stary old
   • one
   • jeden łan
   • too
   • także , za tu
   • have
   • mieć hew
   • same
   • ten sam, taki sam sejm
   • this
   • ten, ta dys
   • tell
   • powiedzieć tel
   • from
   • od, z from
   • does
   • robić w 3. osobie liczby pojedynczej das
   • or
   • albo or
   • set
   • komplet, grupa set
   • had
   • miał , mieliśmy hed
   • three
   • trzy fri
   • by
   • przez baj
   • want
   • chcieć łont
   • hot
   • gorący hot
   • air
   • powietrze er
   • word
   • słowo łerd
   • well
   • cóż, dobrze łel
   • but
   • ale bat
   • also
   • także olso
   • what
   • co łot
   • play
   • grać, gra plej
   • some
   • kilka, niektóre sam
   • small
   • małe smol
   • we
   • my łi
   • end
   • koniec, kończyć end
   • can
   • umieć, potrafić ken
   • put
   • położyć put
   • out
   • na zewnątrz ałt
   • home
   • dom hołm
   • other
   • inne awer
   • read
   • czytać rid
   • were
   • byli, byłeś łer
   • hand
   • dłoń hend
   • all
   • wszystko ol
   • port
   • port port
   • there
   • tam wer
   • large
   • olbrzymi lardż
   • when
   • kiedy, gdy łen
   • spell
   • zaklęcie, literować spel
   • up
   • na ap
   • add
   • dodac ed
   • use
   • używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik: jus
   • even
   • nawet, równy iwen
   • your
   • twój jor
   • land
   • ziemia, lądować lend
   • how
   • jak hał
   • here
   • tutaj hir
   • said
   • powiedział sed
   • must
   • musieć mast
   • an
   • stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en
   • big
   • duży byg
   • each
   • każdy icz
   • high
   • wysoki, wysoko haj
   • she
   • ona szi
   • such
   • taki sacz
   • which
   • który łicz
   • follow
   • stosować sie do, iść za, śledzić foloł
   • do
   • robić lub operator w present simple du
   • act
   • działać, ustawa akt
   • their
   • ich weir
   • why
   • dlaczego łaj
   • time
   • czas tajm
   • ask
   • pytac ask
   • if
   • jeśli yf
   • men
   • mężczyzna, człowiek men
   • will
   • będzie łyl
   • change
   • zmiana, zmieniać czeńdż
   • way
   • sposób, droga łej
   • went
   • poszedł, poszli łent
   • about
   • o , około ebałt
   • light
   • światło, zapalać, jasny, lekki lajt
   • many
   • wiele, dużo meny
   • kind
   • rodzaj kajnd
   • then
   • potem, wtedy wen
   • off
   • zależy co jest przed  np. i am off mam wolne w pracy !!!! of
   • them
   • ich wem
   • need
   • potrzebować, potrzeba nid
   • write
   • pisać rajt
   • house
   • dom hałs
   • would
   • np, zrobiłby, dałabym itp. he would do, i would give łud
   • picture
   • obraz, wyobrażać pikczer
   • like
   • lubić, jak lajk
   • try
   • próbować traj
   • so
   • więc, taki soł
   • us
   • nas as
   • these
   • te diz
   • again
   • znowu egejn
   • her
   • jej her
   • animal
   • zwierze enymal
   • long
   • długi long
   • point
   • wskazywać, punkt pojnt
   • make
   • robić mejk
   • mother
   • mama mawer
   • thing
   • rzecz fyng
   • world
   • świat łerld
   • see
   • widzieć si
   • near
   • blisko, obok nir
   • him
   • jego hym
   • build
   • budować byld
   • two
   • dwa tu
   • self
   • swoje, sobie, ja self
   • has
   • mieć w 3. osobie liczby pojedynczej hes
   • earth
   • ziemia erf
   • look
   • patrzeć, wyglądać luk
   • father
   • ojciec fawer
   • more
   • więcej mor
   • head
   • głowa. główny hed
   • day
   • dzień dej
   • stand
   • stać, stoisko stend
   • could
   • móc kud
   • own
   • posiadać, własny ołn
   • go
   • iść goł
   • page
   • strona pejdż
   • come
   • przychodzić przyjeżdżać kam
   • should
   • powinien … szud
   • did
   • robił lub operator w past simple dyd
   • country
   • państwo , wieś kantry
   • number
   • liczba, numer, wiele namber
   • found
   • znalezione, znalazł fałnd
   • sound
   • dźwięk , brzmieć sałnd
   • answer
   • odpowiedz, odpowiadać anser
   • no
   • nie, żadnych noł
   • school
   • szkoła skul
   • most
   • najwięcej mołst
   • grow
   • rosnąć groł
   • people
   • ludzie pipol
   • study
   • studiować, uczyć sie stadi
   • my
   • moje maj
   • still
   • ciągle styl
   • over
   • nad, przez ołwer
   • learn
   • uczyć sie lern
   • know
   • wiedzieć, znać noł
   • plant
   • roślina, fabryka, sadzić plant
   • water
   • woda, podlewać łoter
   • cover
   • okładka, przykrywać kawer
   • than
   • niż wen
   • food
   • jedzenia, pokarm fud
   • call
   • dzwonić, nazywać , rozmowa tel kol
   • sun
   • słońce san
   • first
   • pierwszy ferst
   • four
   • cztery for
   • who
   • kto, który hu
   • between
   • pomiędzy bitłin
   • may
   • móc mej
   • state
   • stan, państwo , oświadczać stejt
   • down
   • w dół dałn
   • keep
   • trzymać, zachowywać cos kip
   • side
   • strona sajd
   • eye
   • oko aj
   • been
   • być używane w czasie perfect lub w stronie biernej bin
   • never
   • nigdy newer
   • now
   • teraz nał
   • last
   • ostatni last
   • find
   • znaleźć, uważać za… fajnd
   • let
   • pozwolić, wynajmować let
   • any
   • jakikolwiek, jakieś, żadne eny
   • thought
   • myśl, lub myśleć w czasie przeszłym fot
   • new
   • nowy nju
   • city
   • miasto siti
   • work
   • praca, pracować łork
   • tree
   • drzewo tri
   • part
   • część part
   • cross
   • krzyż, przechodzić przez kros
   • take
   • wziąć tejk
   • farm
   • gospodarstwo, uprawiać farm
   • get
   • dostać get
   • hard
   • twardy, trudny hard
   • place
   • miejsce plejs
   • start
   • zaczynać start
   • made
   • robić w czasie przeszłym i zrobione mejd
   • might
   • móc majt
   • live
   • mieszkać, żyć lyw
   • story
   • opowiadanie, historia story
   • where
   • gdzie łer
   • saw
   • widzieć w czasie przeszłym
   • after
   • po after
   • far
   • daleko far
   • back
   • z powrotem, plecy bek
   • sea
   • morze si
   • little
   • mało. mały lytyl
   • draw
   • rysować dro
   • only
   • tylko onli
   • left
   • lewy, pozostawiony left
   • round
   • okrągły, okrążać, w kółko, runda rałnd
   • late
   • późno lejt
   • man
   • człowiek , mężczyzna men
   • run
   • biegać ran
   • year
   • rok jer
   • don't
   • przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących dont
   • came
   • przyjechał, przyszła… keim
   • while
   • podczas gdy, pewien czas łajl
   • show
   • pokazywać szoł
   • press
   • nacisnąć, prasa pres
   • every
   • każdy ewri
   • close
   • blisko klołs
   • good
   • dobry, dobrze gud
   • night
   • noc najt
   • me
   • mi, mnie mi
   • real
   • prawdziwy ril
   • give
   • dawać gyw
   • life
   • życie lajf
   • our
   • nasze ałer
   • few
   • niewiele fju
   • under
   • pod ander
   • north
   • północ, północny norf
   • open
   • otwierać ołpen
   • ten
   • dziesięć ten
   • seem
   • wydawać się sim
   • simple
   • proste sympl
   • together
   • razem tugewer
   • several
   • kilka seweral
   • next
   • następny nekst
   • vowel
   • samogłoska wałel
   • white
   • biały łajt
   • toward
   • w kierunku, do ,ku tełord
   • children
   • dzieci czyldren
   • war
   • wojna łor
   • begin
   • zaczynać begyn
   • lay
   • leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać lej
   • got
   • dostawać, stawać się w czasie przeszłym got
   • against
   • przeciwko egejnst
   • walk
   • chodzić , spacerować łok
   • pattern
   • wzór patern
   • example
   • przykład ikzampl
   • slow
   • wolny , wolno sloł
   • ease
   • łatwość, łagodzić iz
   • center
   • centrum, środek senter
   • paper
   • papier, gazeta pejper
   • love
   • miłość, kochać law
   • group
   • grupa, zespół grup
   • person
   • osoba person
   • always
   • zawsze olłejs
   • money
   • pieniądze many
   • music
   • muzyka mjuzik
   • serve
   • służyć, obsługiwać serw
   • those
   • tamte dołz
   • appear
   • pojawiać się epir
   • both
   • zarówno, razem, oboje bołw
   • road
   • droga rołd
   • mark
   • zaznaczać , ocena, znak, ślad mark
   • map
   • mapa mep
   • often
   • często ołfen
   • rain
   • deszcz, pada deszcz rejn
   • letter
   • list, litera leter
   • rule
   • rządzić, zasada rul
   • until
   • dopóki antil
   • govern
   • rządzić gower
   • mile
   • mila majl
   • pull
   • ciagnąć, nalewać pul
   • river
   • rzeka rywer
   • cold
   • zimny kold
   • car
   • samochód kar
   • notice
   • zauważyć, ogłoszenie, wymówienie nołtys
   • feet
   • stopy fit
   • voice
   • głos wojs
   • care
   • opieka, troszczyć się ker
   • unit
   • rozdział, jednostka junit
   • second
   • drugi sekend
   • power
   • siła, władza pałer
   • book
   • książka buk
   • town
   • miasto tałn
   • carry
   • przeprowadzać, nosić keri
   • fine
   • świetny, w porządku fajn
   • took
   • zabrać w czasie przeszłym tuk
   • certain
   • pewny sertyn
   • science
   • nauka, nauki ścisłe sajens
   • fly
   • latać flaj
   • eat
   • jeść it
   • fall
   • spadać, upadek fol
   • room
   • pokój, miejsce rum
   • lead
   • prowadzić, przewodzić, kierować lid
   • friend
   • przyjaciel frend
   • cry
   • płakać kraj
   • began
   • zaczynać w czasie przeszłym began
   • dark
   • ciemny, mroczny dark
   • idea
   • pomysł ajdija
   • machine
   • maszyna maszin
   • fish
   • ryba, łowić ryby fysz
   • note
   • zanotować ,notatka, zauważyć nołt
   • mountain
   • góra, górski małntyn
   • wait
   • czekać łejt
   • stop
   • zatrzymać się stop
   • plan
   • plan, zaplanować plan
   • once
   • jeden raz, kiedyś łans
   • figure
   • liczba, figura, postać , dojść do wniosku figie
   • base
   • podstawa, spód bejz
   • star
   • gwiazda star
   • hear
   • słyszeć hir
   • box
   • pudełko boks
   • horse
   • koń hors
   • noun
   • rzeczownik nałn
   • cut
   • ciąć, obcinać kat
   • field
   • pole, boisko, dziedzina fild
   • sure
   • pewny szur
   • rest
   • odpoczynek, odpoczywać rest
   • watch
   • oglądać łocz
   • correct
   • poprawiać korekt
   • color
   • kolor, kolorować kala
   • able
   • być w stanie coś zrobić ejbl
   • face
   • twarz fejs
   • pound
   • walić, funt pałnd
   • wood
   • drewno, las łud
   • done
   • zrobione i do w czasie perfest dan
   • main
   • główny mejn
   • beauty
   • piękno bjuti
   • enough
   • wystarczająco inaf
   • drive
   • prowadzić samochód drajw
   • plain
   • zwykły, prosty, gładki, bez dodatków plejn
   • stood
   • stać w czasie przeszłym stud
   • girl
   • dziewczynka gerl
   • contain
   • zawierać kontejn
   • usual
   • zwykły jużual
   • front
   • przód front
   • young
   • młody jang
   • teach
   • uczyć kogoś ticz
   • ready
   • gotowy redi
   • week
   • tydzień łik
   • above
   • nad ebaw
   • final
   • ostatni, końcowy , finał fajnal
   • ever
   • zawsze, kiedykolwiek ewer
   • gave
   • dawać w czasie przeszłym gejw
   • red
   • czerwony red
   • green
   • zielony grin
   • list
   • lista, spis, wymieniać lyst
   • oh
   • och  oł
   • though
   • chociaż, jednak woł
   • quick
   • szybki kłik
   • feel
   • czuć fil
   • develop
   • rozwijać dewelołp
   • talk
   • rozmawiać tok
   • ocean
   • ocean ołszyn
   • bird
   • ptak berd
   • warm
   • ciepły łorm
   • soon
   • wkrótce sun
   • free
   • wolny, darmowy fri
   • body
   • ciało bodi
   • minute
   • minuta mynyt
   • dog
   • pies dog
   • strong
   • silny strong
   • family
   • rodzina, rodzinny femyli
   • special
   • specjalny, szczególny speszial
   • direct
   • bezpośredni dajrekt
   • mind
   • umysł majnd
   • pose
   • poza połz
   • behind
   • za, z tyłu bihajnd
   • leave
   • opuścić. wychodzić , zostawiać liv
   • clear
   • wyraźny, przejrzysty, czyścic klir
   • song
   • piosenka song
   • tail
   • ogon tejl
   • measure
   • miara, mierzyć meżer
   • produce
   • produkować prodjus
   • door
   • drzwi dor
   • fact
   • fakt fakt
   • product
   • produkt prodakt
   • street
   • ulica strit
   • black
   • czarny blek
   • inch
   • cal yncz
   • short
   • krótki szort
   • multiply
   • pomnożyć multiplaj
   • numeral
   • liczebnik njumeral
   • nothing
   • nic nafyng
   • class
   • klasa, klasowy kles
   • course
   • kurs kors
   • wind
   • wiatr łynd
   • stay
   • zostać stej
   • question
   • pytanie kłeszczyn
   • wheel
   • koło, kierownica łil
   • happen
   • stać się , zdarzyć hapen
   • full
   • pełny ful
   • complete
   • całkowity, ukończony komplit
   • force
   • siła, zmuszać fors
   • ship
   • statek szyp
   • blue
   • niebieski blu
   • area
   • teren, obszar arija
   • object
   • przedmiot, cel obdżekt
   • half
   • połowa half
   • decide
   • decydować dysajd
   • rock
   • skała rok
   • surface
   • powierzchnia serfys
   • order
   • porządek, rozkaz, zamówienie order
   • deep
   • głęboki dip
   • fire
   • pożar, ogień fajer
   • moon
   • księżyc mun
   • south
   • południe sałf
   • island
   • wyspa ajlend
   • problem
   • problem, zadanie problem
   • foot
   • stopa fut
   • piece
   • kawałek pis
   • system
   • układ, system system
   • told
   • powiedzieć w czasie przeszłym tell
   • busy
   • zajęty byzi
   • knew
   • widzieć, znać w czasie przeszłym nju
   • test
   • testować, badać , próbować, próba, badanie test
   • pass
   • zdawać, podawać pas
   • record
   • płyta, nagrywać rzecz: rekord, czasow: rikord
   • since
   • od, od tego czasu, odkąd syns
   • boat
   • łódź bołt
   • top
   • szczyt top
   • common
   • powszechny, wspólny, pospolity komon
   • whole
   • cały hol
   • gold
   • złoto, złoty gold
   • king
   • król king
   • possible
   • możliwy posybl
   • space
   • przestrzeń, miejsce, kosmos spejs
   • plane
   • samolot plejn
   • heard
   • usłyszeć w czasie przeszłym herd
   • stead
   • zamiast kogoś sted
   • best
   • najlepszy best
   • dry
   • suchy draj
   • hour
   • godzina ałer
   • wonder
   • cud, zastanawiać się łander
   • better
   • lepszy beter
   • laugh
   • śmiać się laf
   • true
   • prawdziwy tru
   • thousand
   • tysiąc fałzynd
   • during
   • podczas djuring
   • ago
   • temu np. 2 dni temu egoł
   • hundred
   • sto handryd
   • ran
   • biegać w czasie przeszłym ran
   • five
   • pięć fajw
   • check
   • sprawdzić czek
   • remember
   • pamiętać rimember
   • game
   • gra gejm
   • step
   • krok, stopień step
   • shape
   • kształt, forma szejp
   • early
   • wczesny erli
   • equate
   • przyrównywać ikłejt
   • hold
   • trzymac hold
   • hot
   • gorący hot
   • west
   • zachód łest
   • miss
   • tracić, spóźnić się, panna
   • ground
   • ziemia, teren, grunt grałnd
   • brought
   • przynosić w czasie przeszłym brot
   • interest
   • zainteresowanie, udział, odsetki intrest
   • heat
   • upał, podgrzewać hit
   • reach
   • sięgać ricz
   • snow
   • śnieg, pada śnieg snoł
   • fast
   • szybki, szybko fast
   • tire
   • męczyć się tajer
   • verb
   • czasownik werb
   • bring
   • przynosić bryng
   • sing
   • śpiewać syng
   • yes
   • tak jes
   • listen
   • słuchać lysyn
   • distant
   • odległy, daleki dystant
   • six
   • sześć syks
   • fill
   • wypełniać fyl
   • table
   • stół tejbl
   • east
   • wschód ist
   • travel
   • podróżować trawel
   • paint
   • malować pejnt
   • less
   • mniej les
   • language
   • język lengłydż
   • morning
   • rano morning
   • among
   • wśród emong
   • grand
   • wielki, okazały, świetny grand
   • cat
   • kot ket
   • ball
   • piłka, bal bol
   • century
   • wiek sentri
   • yet
   • jeszcze, a mimo to jet
   • consider
   • brać pod uwagę, rozważać konsyder
   • wave
   • fala, machać łejw
   • type
   • typ, rodzaj, pisać na maszynie tajp
   • drop
   • upuścić, spadek, kropla drop
   • law
   • prawo lo
   • heart
   • serce hart
   • bit
   • kawałek, trochę byt
   • am
   • jestem em
   • coast
   • wybrzeże kołst
   • present
   • teraźniejszy, obecny present
   • copy
   • kopia, kopiować kopi
   • heavy
   • ciężki hewi
   • phrase
   • zwrot, wyrażenie frejz
   • dance
   • taniec, tańczyć dens
   • silent
   • cichy sajlent
   • engine
   • silnik endżin
   • tall
   • wysoki tol
   • position
   • pozycja, położenie, stanowisko pozyszyn
   • sand
   • piasek send
   • arm
   • ramię, ręka arm
   • soil
   • gleba, ziemia sojl
   • wide
   • szeroki łajd
   • roll
   • toczyć , rolka, bułka rol
   • sail
   • żeglować sejl
   • temperature
   • temperatura tempricze
   • material
   • materiał, materialny matirjal
   • finger
   • palec u ręki finger
   • size
   • rozmiar sajz
   • industry
   • przemysł indastri
   • vary
   • urozmaicać, różnić sie wari
   • value
   • wartość walju
   • settle
   • roztrzygać, zasiedlać setl
   • fight
   • walka, walczyć fajt
   • speak
   • mówić spik
   • lie
   • leżeć, kłamać, kłamstwo laj
   • weight
   • waga łejt
   • beat
   • bicie, bić, rytm bit
   • general
   • ogólny, generalny, generał dżeneral
   • excite
   • ekscytować, podniecać się iksajt
   • ice
   • lód ajs
   • natural
   • naturalny naczural
   • matter
   • sprawa, materiał, mieć znaczenie mater
   • view
   • widok, pogląd wju
   • circle
   • koło. okrąg, krążyć syrkl
   • sense
   • sens, znaczenie sens
   • pair
   • para per
   • ear
   • ucho ir
   • include
   • zawierać inklud
   • else
   • jeszcze, inne els
   • divide
   • podzielić dywajd
   • quite
   • całkiem kłajt
   • syllable
   • sylaba sylabl
   • broke
   • złamać w czasie przeszłym złamałam
   • felt
   • czuć w czasie przeszłym czułam
   • case
   • sprawa, przypadek, walizka , skrzynia kejs
   • perhaps
   • może perhaps
   • middle
   • środkowy mydl
   • pick
   • podnosić pyk
   • kill
   • zabić kyl
   • sudden
   • nagły sadden
   • son
   • syn san
   • count
   • liczyć kałnt
   • lake
   • jezioro lejk
   • square
   • kwadrat skłer
   • moment
   • chwila, moment moment
   • reason
   • powód rizon
   • scale
   • skala, rozmiar skejl
   • length
   • długość lengf
   • loud
   • głośny lałd
   • represent
   • reprezentować reprizent
   • spring
   • wiosna spryng
   • art
   • sztuka art
   • observe
   • obserwować, zauważyć obzerw
   • subject
   • podmiot, przedmiot sabdżekt
   • child
   • dziecko czajld
   • region
   • okolica, rejon ridżyn
   • straight
   • prosty, jasny, bezpośredni strejt
   • energy
   • energia enerdżi
   • consonant
   • spółgłoska konzonant
   • hunt
   • polować hant
   • nation
   • naród nejszyn
   • probable
   • prawdopodobny probabl
   • dictionary
   • słownik dykszoneri
   • bed
   • łóżko bed
   • milk
   • mleko mylk
   • brother
   • brat brawer
   • speed
   • prędkość, szybkość spid
   • egg
   • jajko eg
   • method
   • metoda, sposób mefod
   • ride
   • jazda, jeździć rajd
   • organ
   • narząd, organ orgen
   • cell
   • komórka sel
   • pay
   • płacić pej
   • believe
   • wierzyć, uważać byliw
   • age
   • wiek ejdż
   • fraction
   • odrobina, ułamek frakszyn
   • section
   • sekcja, część, odcinek sekszyn
   • forest
   • las forest
   • dress
   • sukienka dres
   • sit
   • siadać syt
   • cloud
   • chmura klałd
   • race
   • rasa, wyścig rejs
   • surprise
   • zaskoczyć, niespodzianka syprajz
   • window
   • okno łindoł
   • quiet
   • cichy, cicho kłajet
   • store
   • sklep, zapasy, schowek stor
   • stone
   • kamień stołn
   • summer
   • lato samer
   • tiny
   • malutki tajni
   • train
   • pociąg trejn
   • climb
   • wspinać się klajm
   • sleep
   • spać slip
   • cool
   • chłodny, opanowany kul
   • prove
   • udowadniać, dowód pruw
   • design
   • projekt, projektować dyzajn
   • lone
   • samotny lołn
   • poor
   • biedny pur
   • leg
   • noga leg
   • lot
   • wiele lot
   • exercise
   • ćwiczenie, ćwiczyć iksysajs
   • experiment
   • doświadczenie, eksperyment iksperiment
   • wall
   • ściana łol
   • bottom
   • dno, dół, pupa bottom
   • catch
   • złapać kecz
   • key
   • klucz ki
   • mount
   • wierzchowiec, dosiadać małnt
   • iron
   • żelazo, prasować, żelazko ajen
   • wish
   • pragnienie, życzenie łysz
   • single
   • pojedynczy syngl
   • sky
   • niebo skaj
   • stick
   • kij, przyklejać, wtykać styk
   • board
   • tablica, pokład, deska bord
   • flat
   • mieszkanie, płaski flat
   • joy
   • radość dżoj
   • twenty
   • dwadzieścia tłenti
   • winter
   • zima łinter
   • skin
   • skóra skyn
   • sat
   • siedzieć w czasie przeszłym set
   • smile
   • uśmiech. uśmiechać się smajl
   • written
   • napisane lub pisać w czasie perfect rytyn
   • crease
   • gnieść, zmarszczka, zagięcie kriz
   • wild
   • dziki łajld
   • hole
   • dziura hol
   • instrument
   • instrument, narzędzie ynstrument
   • trade
   • handel , wymieniać, handlować trejd
   • kept
   • trzymany lub trzymać w czasie perfect kept
   • melody
   • melodia melodi
   • glass
   • szkło, szklanka gles
   • trip
   • wycieczka tryp
   • grass
   • trawa gras
   • office
   • biuro ofys
   • cow
   • krowa kał
   • receive
   • otrzymywać rysiw
   • job
   • praca dżob
   • row
   • rząd, wiosłować roł
   • edge
   • skraj, krawędź edż
   • mouth
   • buzia małf
   • sign
   • znak sajn
   • exact
   • dokładny ikzakt
   • visit
   • odwiedzać wyzyt
   • symbol
   • symbol simbl
   • past
   • przeszły, miniony past
   • die
   • umierać daj
   • soft
   • miękki soft
   • least
   • najmniej, najmniejszy list
   • fun
   • zabawa fan
   • trouble
   • problem, kłopoty trobl
   • bright
   • jasny, pogodny, bystry brajt
   • shout
   • krzyczeć, krzyk szałt
   • gas
   • benzyna, gaz gez
   • except
   • z wyjątkiem iksept
   • weather
   • pogoda łewer
   • wrote
   • pisać w czasie przeszłym rołt
   • month
   • miesiąc manf
   • seed
   • nasienie, ziarno sid
   • million
   • milion mylien
   • tone
   • ton, sygnał tołn
   • bear
   • niedźwiedź, znosić, nieść ber
   • join
   • dołączyć, przyłączyć się dżojn
   • finish
   • kończyć fynysz
   • suggest
   • sugerować, proponować sadżest
   • happy
   • szczęśliwy hepi
   • clean
   • czysty, sprzątać klin
   • hope
   • nadzieja, mieć nadzieje hołp
   • break
   • łamać, przerwa brejk
   • flower
   • kwiat flałer
   • lady
   • kobieta, dama lejdi
   • clothe
   • ubierać klełf
   • yard
   • podwórko, ogródek ,jard jard
   • strange
   • dziwny, obcy strendż
   • rise
   • wzrost, podnosić się rajz
   • gone
   • miniony lub iść w czasie perfect gon
   • bad
   • zły bed
   • jump
   • skok, skakać dżamp
   • blow
   • dmuchać bloł
   • baby
   • dziecko bejbi
   • oil
   • olej, oliwa, ropa ojl
   • eight
   • osiem ejt
   • blood
   • krew blad
   • village
   • wioska wylydż
   • touch
   • dotyk, dotykać tacz
   • meet
   • poznawać, spotykać mit
   • grew
   • rosnąć w czasie przeszłym gru
   • root
   • korzeń rut
   • cent
   • cent sent
   • buy
   • kupować baj
   • mix
   • mieszać myks
   • raise
   • podwyżać, podnosić rajz
   • team
   • zespół, drużyna tim
   • solve
   • rozwiązać solw
   • wire
   • drut łajer
   • metal
   • metal metl
   • cost
   • kosztować kost
   • whether
   • czy łewer
   • lost
   • zagubione, zgubić w czasie przeszłym lost
   • push
   • pchać pusz
   • brown
   • brązowy brałn
   • seven
   • siedem sewen
   • wear
   • nosić
   • paragraph
   • akapit paragraph
   • garden
   • ogród garden
   • third
   • trzeci ferd
   • equal
   • równy ikłol
   • shall
   • zwrot grzecznościowy :shall i open, czy mam otworzyć szel
   • sent
   • wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane sent
   • held
   • trzymać w czasie przeszłym held
   • choose
   • wybierać czuz
   • hair
   • włosy her
   • fell
   • spadać w czasie przeszłym lub ścinać w terażniejszym fel
   • describe
   • opisywać dyskrajb
   • fit
   • pasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej fyt
   • cook
   • gotować, kucharz kuk
   • flow
   • przepływ, strumień floł
   • floor
   • podłoga, piętro flor
   • fair
   • jasny, sprawiedliwy fer
   • either
   • obojętnie który, i jeden i drugi ajwer
   • bank
   • bank benk
   • bank benk
   • wynik, rezultat rizalt
   • collect
   • zbierać kolekt
   • burn
   • palić bern
   • save
   • oszczędzać, ratować sejw
   • hill
   • wzgórze, pogórek hyl
   • control
   • kontrolować kontrol
   • safe
   • bezpieczny sejf
   • decimal
   • dziesiętny, ulamek dziesiętny desyml
   • gentle
   • delikatny dżentl
   • truck
   • ciężarówka trak
   • woman
   • kobieta łomen
   • noise
   • hałas nojz
   • captain
   • kapitan kaptyn
   • level
   • poziom lewel
   • practice
   • ćwiczyć praktys
   • chance
   • szansa czens
   • separate
   • oddzielić seperejt
   • gather
   • zbierać gawer
   • difficult
   • trudny dyfykult
   • shop
   • sklep szop
   • doctor
   • lekarz dokta
   • stretch
   • rozciągać strecz
   • please
   • proszę pliz
   • throw
   • rzut, rzucać froł
   • protect
   • chronić protekt
   • shine
   • świecić szajn
   • noon
   • południe nun
   • property
   • własność, posiadłość property
   • whose
   • czyje, czyja…. huz
   • column
   • rubryka, kolumna kalymn
   • locate
   • lokalizować lokejt
   • molecule
   • molekuła, cząsteczka molekjul
   • ring
   • pierścionek, krąg ryng
   • select
   • wybierać selekt
   • character
   • charakter, postać karakter
   • wrong
   • błędny, błąd rong
   • insect
   • owad ynsekt
   • gray
   • szary grej
   • caught
   • łapać w czasie przeszłym lub złapany
   • repeat
   • powtarzać rypit
   • period
   • okres pierjed
   • require
   • wymagać rikłaje
   • indicate
   • wskazywać yndikejt
   • broad
   • szeroki brołd
   • radio
   • radio rejdio
   • prepare
   • przygotowywać priper
   • spoke
   • mówić w czasie przeszłym społk
   • salt
   • sól salt
   • atom
   • atom etym
   • nose
   • nos nołs
   • human
   • człowiek, ludzki hjuman
   • plural
   • liczba mnoga, mnogi plurl
   • history
   • historia hystri
   • anger
   • złość, wściekłość enger
   • effect
   • skutek, efekt ifekt
   • claim
   • twierdzić, żądać klejm
   • electric
   • elektryczny ilektrik
   • continent
   • kontynent kontinent
   • expect
   • oczekiwać ikspekt
   • oxygen
   • tlen oksydżen
   • crop
   • plon, roślina uprawna krop
   • sugar
   • cukier szugar
   • modern
   • nowoczesny modern
   • death
   • śmierć def
   • element
   • element, pierwiastek eliment
   • pretty
   • ładny pryti
   • hit
   • uderzać hyt
   • skill
   • umiejętność skyl
   • student
   • uczeń, student stjudent
   • women
   • kobiety łymyn
   • corner
   • róg korner
   • season
   • pora roku, sezon sizyn
   • party
   • przyjęcie, partia parti
   • solution
   • rozwiązanie soluszyn
   • supply
   • zapas, dostarczać suplaj
   • magnet
   • magnes megnyt
   • bone
   • kość bołn
   • silver
   • srebro , srebrny sylwer
   • rail
   • szyna, poręcz rejl
   • thank
   • dziękować fenk
   • imagine
   • wyobrażać sobie ymadżyn
   • branch
   • gałąź, oddział brancz
   • provide
   • dostarczać , zaopatrywać prowajd
   • match
   • pasować, zapałka, mecz mecz
   • agree
   • zgadzać się egri
   • suffix
   • przyrostek safyks
   • thus
   • w ten sposób, a zatem was
   • especially
   • zwłaszcza espeszali
   • capital
   • stolica kapytl
   • fig
   • figa fyg
   • won't
   • nie będzie łont
   • afraid
   • bać się efrejd
   • chair
   • krzesło czer
   • huge
   • wielki hjudż
   • danger
   • niebezpieczeństwo dendżer
   • sister
   • siostra syster
   • fruit
   • owoc, owoce frut
   • steel
   • stal, stalowy stil
   • rich
   • bogaty rycz
   • discuss
   • rozmawiać, dyskutować, omawiać dyskas
   • thick
   • gruby, gęsty fyk
   • forward
   • do przodu fołard
   • soldier
   • żołnierz soldżer
   • similar
   • podobny symilar
   • process
   • proces, przetwarzać prołses
   • guide
   • przewodnik, oprowadzać gajd
   • operate
   • operować, działać , obsługiwać operejt
   • experience
   • doświadczenie ikspirjens
   • guess
   • zgadywać ges
   • score
   • wynik ,zaliczać skor
   • necessary
   • konieczny neseseri
   • apple
   • jabłko epl
   • sharp
   • ostry szarp
   • bought
   • kupować w czasie przeszłym bot
   • wing
   • skrzydło łing
   • led
   • prowadzić, kierować w czasie przeszłym lid
   • create
   • tworzyć kriejt
   • pitch
   • boisko, wysokość pycz
   • neighbor
   • sąsiad nejbor
   • coat
   • płaszcz kołt
   • wash
   • myć łosz
   • mass
   • masa, msza mes
   • bat
   • nietoperz, kij, rakietka bet
   • card
   • karta kard
   • rather
   • raczej rawer
   • band
   • zespół bend
   • crowd
   • tłum krałd
   • rope
   • lina rołp
   • corn
   • kukurydza, zboże korn
   • slip
   • poślizgnąć się, halka slyp
   • compare
   • porównywać komper
   • win
   • zwyciężać łyn
   • poem
   • wiersz poem
   • dream
   • sen, śnić drim
   • string
   • sznurek string
   • evening
   • wieczór iwnin
   • bell
   • dzwonek bel
   • condition
   • warunek, stan kondyszn
   • depend
   • zależeć od dypend
   • feed
   • karmić fid
   • meat
   • mięso mit
   • tool
   • narzędzie tul
   • rub
   • pocierać rab
   • total
   • całkowity totl
   • tube
   • rura, tubka tjub
   • basic
   • podstawowy bejzyk
   • famous
   • sławny fejmys
   • smell
   • pachnieć, wąchać, zapach, smel
   • dollar
   • dolar dolar
   • valley
   • dolina walij
   • stream
   • potok, nurt strim
   • nor
   • ani, żaden nor
   • fear
   • obawiać się, strach fir
   • double
   • podwójny dabl
   • sight
   • wzrok sajt
   • seat
   • miejsce sit
   • thin
   • chudy, cienki fyn
   • arrive
   • przybywać erajw
   • triangle
   • trójkąt trajangl
   • master
   • mistrz, pan master
   • planet
   • planeta planet
   • track
   • szlak, tor, droga trak
   • hurry
   • śpieszyć sie hari
   • parent
   • rodzic parent
   • chief
   • wódz, szef, głowny czif
   • shore
   • brzeg, wybrzeże szor
   • colony
   • kolonia koleni
   • division
   • podział, oddział dywyżyn
   • clock
   • zegar ścienny klok
   • sheet
   • kartka papieru, prześcieradło szit
   • mine
   • moje majn
   • substance
   • substancja sabstens
   • tie
   • wiązać, krawat, węzeł taj
   • favor
   • przychylność, faworyzować fejwor
   • enter
   • wejście, wchodzić enter
   • connect
   • łączyć kontekt
   • major
   • główny, ważny, major mejdżer
   • post
   • stanowisko połst
   • fresh
   • świeży fresz
   • spend
   • spędzać, wydawać spend
   • search
   • szukać sercz
   • chord
   • akord kord
   • send
   • wysyłać send
   • fat
   • gruby fat
   • yellow
   • żółty jeloł
   • glad
   • zadowolony gled
   • gun
   • broń gan
   • original
   • autentyczny, pierwotny orydżynl
   • allow
   • pozwolić elał
   • share
   • dzielić szer
   • print
   • drukować prynt
   • station
   • stacja, dworzec stejszn
   • dead
   • martwy ded
   • dad
   • tata ded
   • spot
   • miejsce, plamka spot
   • bread
   • chleb bred
   • desert
   • pustynia desert
   • charge
   • opłata, pobierać, oskarżenia czardż
   • suit
   • garnitur sut
   • proper
   • właściwy, odpowiedni proper
   • current
   • prąd, obecny karent
   • bar
   • bar, krata ,tabliczka czekolady
   • lift
   • podwozić ,winda, podnosić lyft
   • offer
   • oferować, oferta ofer
   • rose
   • róża, rosnąć w czasie przeszłym rołz
   • segment
   • część, odcinek segment
   • continue
   • kontynuować, trwać kontinju
   • slave
   • niewolnik slejw
   • block
   • blok, klocek, bryła blok
   • duck
   • kaczka dak
   • chart
   • lista, wykres czart
   • instant
   • nagły instant
   • hat
   • kapelusz, czapka hat
   • market
   • rynek market
   • sell
   • sprzedawać sel
   • degree
   • stopień sygri
   • success
   • odnosić sukces, sukces sakses
   • populate
   • zaludniać popjulejt
   • company
   • firma kampany
   • chick
   • pisklę czyk
   • subtract
   • odejmować sabtrakt
   • dear
   • drogi, jeleń dir
   • event
   • wydarzenie iwent
   • enemy
   • wróg enemi
   • particular
   • szczególny partikjular
   • reply
   • odpowiedź, odpowiadać riplay
   • deal
   • umowa dil
   • drink
   • pic drynk
   • swim
   • pływać słym
   • occur
   • zdarzać się ,wydarzać oker
   • term
   • termin, określenia term
   • support
   • wspierać, wsparcie saport
   • opposite
   • naprzeciwko, przeciwny ołpozyt
   • speech
   • mowa, przemowa spicz
   • wife
   • żona łaiw
   • nature
   • natura, środowisko nejczer
   • shoe
   • but szu
   • range
   • łańcuch, zasięg rendż
   • shoulder
   • ramię szolder
   • steam
   • para, parować, gotować na parze stim
   • spread
   • rozprzestrzenianie się, zasięg spred
   • motion
   • ruch mołszn
   • arrange
   • organizować, aranżować erendż
   • path
   • ścieżka paf
   • camp
   • obóz kemp
   • liquid
   • ciecz lykłid
   • invent
   • wynaleźć, wymyślić inwent
   • log
   • kłoda, dziennik, zapisywać w dzienniku log
   • cotton
   • wełna, bawełna katn
   • meant
   • znaczyć w czasie przeszłym ment
   • born
   • rodzić się born
   • quotient
   • współczynnik kłołszyn
   • determine
   • określać, ustalać determajn
   • teeth
   • zęby tif
   • quart
   • kwarta kłort
   • shell
   • muszla szel
   • nine
   • dziewięć najn
   • neck
   • szyja nek
   • supper
   • kolacja sape
   • tongue
   • język, mowa tann
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
Komentarze użytkowników
 • autor: anijyas
  26 01 2014

  Bardzo fajny program , szkoda tylko ze tam gdzie sie zaznacza umiem i nie umiem nie ma wymowy jak czytać slowka angielskie

 • autor: graszki
  27 02 2014

  fajne to bardzo pomyslowe dziekuje

 • 19 03 2014

  Bardzo fajny ale nie slychac wymowy słowek

 • autor: zoldar77
  24 03 2014

  Dokładnie j.w. wymowa słówek w języku polskim mało przydatna :-)

 • autor: mike51
  25 03 2014

  Zaczynam naukę ! Zobaczymy co z tego wyjdzie. :)

 • autor: yumiko258
  17 07 2014

  jest błąd: jeleń to deer, a nie dear

 • autor: oceana01
  29 11 2014

  Biorę się do roboty choc nie wiem czy mi sie uda

 • 09 12 2014

  słówka co do których nie jesteście pewni jeżeli chodzi o wymowę możecie wrzucą to tłumacza google tam jest wymowa komputerowa ale całkiem poprawna, wiadomo że ze wszystkimi to duzo fatygi ale nowe słówka jak najbardziej, pozdro.

 • 13 01 2015

  MNÓSTWO BŁĘDÓW, zwłaszcza w wymowie, już "i" i "y" się nie czepiam, ale np. Riplay, nie "sygril" tylko degri. I cała masa innych błędów.

 • 28 02 2015

  Gorąco polecam http://www.memrise.com/course/500699/1000-najpopularniejszych-sow-angielskich/

  Kurs 1000 najpopularniejszych słów, oparty na tym zbiorze, poprawiono błędy oraz dodano wymowę.

 • autor: skiba_15
  04 03 2015

  super strona. Najlepsza jaka widziałem. Błędów bardz mało. I wymowa pisana cos wspaniałego

 • 26 03 2015

  Dużo pracy. Liczne błędy. Wypisana wymowa. Dużo. Za dużo jak na raz. Wspaniale przetłumaczone. Gratuluję!
  5-/4+
  Ocenę zostawiam reszcie do decyzji

 • 12 09 2015

  <b>1000 najważniejszych angielskich słówek </b> z tłumaczeniem oraz prawidłowa wymową lektora do odsłuchania i systemem powtórek znajdziecie w chyba najlepszym tego typu kursie na stronie:

  http://angielski1000slow.pl/angielski

 • autor: admaj1212
  19 09 2015

  tylko ze nie za darmo xd

 • 09 10 2016

  Wszystko fajnie szkoda tylko że brak profesjonalizmu w tych fiszkach.
  Ja osobiście uczę się na www.lingmemo.pl, fajne bazy, wymowa każdej fiszki chyba najlepsza apka do nauki słówek.

 • autor: wojtek...
  30 11 2016

  Spróbowałem tak jak pisałeś Lingmemo, rzeczywiście lepsza strona.
  Wprowadzają teraz kurs 2500 najczęsciej używanych angielskich słów, można się zapisać na http://2500angielskichslow.pl/

masz jakies uwagi? dodaj komentarz
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024