mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

nauka - ucz sie wygodnie z mobiLang

Regulamin korzystania z serwisu i umowa licencyjna
Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą, która uzyskała możliwość instalacji Oprogramowania, zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ a firmą Extensa zwanej dalej LICENCJODAWCĄ

§ 1 DEFINICJE UMOWNE

Pojęcia użyte w niniejszej umowie mają następujące znaczenie: 1. "Oprogramowanie" - program Java mobiLang wraz z nośnikami lub program bez nośników, materiałami drukowanymi, dokumentami w formie "online" oraz dokumentacją elektroniczną.
2. "Umowa" - umowa licencyjna oprogramowania.
3. "SYSTEM" - Oprogramowanie wraz z serwisem mobiLang.pl.
4. "Licencja" - uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez LICENCJOBIORCĘ na zasadach określonych w niniejszej umowie.
5. "E-mail LICENCJOBIORCY" - adres poczty elektronicznej, używany przez LICENCJOBIORCĘ do korzystania z systemu - podany podczas rejestracji.


§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą zainstalowania, zwielokrotnienia dowolną techniką lub z chwilą jakiegokolwiek innego użycia Oprogramowania.
2. Poprzez instalację, skopiowanie lub inne użycie Oprogramowania LICENCJOBIORCA oświadcza, iż będzie przestrzegać postanowień niniejszej umowy i jest związany treścią niniejszej Umowy.
3. Jeżeli LICENCJOBIORCA nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy, nie ma on prawa instalowania lub używania czy korzystania z Oprogramowania.
4. Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce siedziby LICENCJODAWCY.
5. Chwilą zawarcia niniejszej Umowy jest moment instalacji, skopiowania lub innego użycia lub wykorzystania Oprogramowania.


§ 3 PRAWA AUTORSKIE

1. LICENCJODAWCA oświadcza, iż jest współtwórcą Oprogramowania i z tego tytułu przysługują mu do niego prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zm.)
2. LICENCJODAWCA oświadcza i zapewnia, iż posiada wyłączne i pełne majątkowe prawa do Oprogramowania, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz, że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi nie jest w żaden sposób wyłączone lub ograniczone.

§ 4 UDZIELENIE LICENCJI

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tej licencji LICENCJODAWCA udziela licencji, jako niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania tylko z jednej kopii wyłącznie LICENCJOBIORCY, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Licencja uprawnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania z Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 5.
3. LICENCJODAWCA zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone LICENCJOBIORCY w sposób wyraźny. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
4. Licencja nie obejmuje też uprawnienia do odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim.
5. Licencjobiorca nie może SYSTEMU odsprzedawać, przekazywać w rozliczeniu, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać.

§ 5 POLA EKSPOLOATACJI

1. LICENCJOBIORCA może zainstalować, używać, wyświetlać lub w inny sposób korzystać interaktywnie z SYSTEMU przy użyciu dowolnej liczby telefonów komórkowych.
2. Licencjobiorca może używać SYSTEMU w celach demonstracyjnych, testowych lub do oceny.
3. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do instalacji oprogramowania w dowolnej liczbie kopii.
4. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. korzystanie z kursów językowych.

§ 6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY

1. LICENCJODAWCA nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
2. LICENCJODAWCA nie gwarantuje, iż Oprogramowanie spełni wymagania LICENCJOBIORCY lub że Oprogramowanie będzie działało bez przeszkód.
3. LICENCJODAWCA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, za przerwy w prowadzeniu działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Strony są w takim przypadku zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada ich pierwotnej intencji. Odpowiednio obowiązek ten odnosi się do sytuacji, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wyniknie w niej luka wymagająca uzupełnienia.
4. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma Extensa ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek odinstalować wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki. 5. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacja, dezasemblacja lub jakiekolwiek inne zmiany SYSTEMU i Oprogramowania są zabronione.
6. Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi firmy Extensa.
7. Producent SYSTEMU firma Extensa prowadzi politykę stałego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w SYSTEMIE bez uprzedniego powiadomienia.

Regulamin korzystania z kursów

1. Kursy dostępne są za pośrednictwem aplikacji Java mobiLang zainstalowanej w telefonie komórkowym wyposażonym w platformę Java.
2. Zainstalowanie i używanie aplikacji Java mobiLang jest bezpłatne.
3. Wraz z zainstalowaniem aplikacji Java mobiLang oferowany jest nieodpłatnie dostęp do kursu demonstracyjnego ukazującego możliwości systemu.
4. Dokonanie zapisu na pełny kurs następuje po zapłaceniu abonamentu.
5. Wykupienie abonamentu zapewnia możliwość korzystania z wybranego kursu przez określony czas zależny od ceny abonamentu.
6. Czas trwania abonamentu liczony jest od dnia jego wykupienia i wynosi 6 miesięcy.
7. Czas potrzebny na przerobienie całego materiału dostępnego w każdym z kursów jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji abonenta, od tempa nauki jakie przyjmie oraz od jego indywidualnego postępu nauki i może być krótszy lub dłuższy niż czas trwania abonamentu.
9. Ceny abonamentów na korzystanie z kursu mogą ulec zmianie, jednak nie dotyczy to osób, które już taki abonament wykupiły.
10. Ze względu na możliwość bezpłatnego przetestowania kursów zapłacone za abonament kwoty nie będą zwracane.
11. Abonenci nie mogą udostępniać swojego loginu i hasła dostępowego do systemu mobiLang innym osobom.
12. Abonenci kursów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących odpowiednich przepisów prawa w szczególności dotyczących praw autorskich oraz licencji na korzystanie z aplikacji Java mobiLang.
13. Skorzystanie z wersji demonstracyjnej kursu lub zapłacenie abonamentu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
14. Nieprzestrzeganie przez abonenta niniejszego Regulaminu może spowodować zablokowanie abonamentu bez zwrotu kosztów.
zobacz jakie pakiety znajdują się aktualnie w naszej ofercie pakiety jezykowe
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2023