mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet słownictwo techniczne
język Angielski
autor: greenwitch
303 słówka
słownictwo z artykułów naukowych, głównie dotyczących wytwarzania kryształów, ale również sporo słów z szerszego zakresu
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po angielsku
   • potwierdzać
   • confirm
   • nieunikniony
   • inevitable
   • natomiast
   • whereas
   • i w ten sposób
   • thus
   • zadrasnąć, skaleczyć
   • wound
   • z kolei
   • in turn
   • spowodować, wywołać, prowadzić do
   • bring about
   • sposób podejścia
   • approach
   • stąd, skutkiem
   • hence
   • być prawdopodobnym, móc
   • be likely to
   • na przykład
   • for instance
   • zatem, a więc, przeto
   • therefore
   • przymus, więzy
   • constraint
   • ograniczać, wymuszać
   • constrain
   • narzucać
   • impose
   • odwołać się
   • appeal
   • projekt, propozycja
   • proposal
   • pod tym względem
   • in this regard
   • szczególny
   • peculiar
   • umożliwiać
   • enable
   • miejsce, punkt, plama, krosta, pryszcz, dostrzec, zauważyć, rozpoznać
   • spot
   • znakomicie
   • exquisitely
   • oplatać, warkocz
   • braid
   • kompromis
   • trade off
   • oszołomiony, zdumiony
   • aghast
   • nitka, wątek
   • thread
   • uzyskać, otrzymać
   • obtain
   • znacznie
   • significantly
   • wykonać
   • carry out
   • ważność, słuszność
   • validity
   • unieważniać
   • invalidate
   • wygodny, dogodny
   • convenient
   • przyczepić
   • pin
   • leżeć u podstaw
   • underlie
   • z powodu
   • due to
   • zdobywać
   • acquire
   • kluczowy
   • crucial
   • istotny, związany z tematem
   • relevant
   • nieuchronnie
   • inevitably
   • misternie
   • intricately
   • powtarzać się
   • recur
   • następnie
   • subsequently
   • niezwykły, nadzwyczajny
   • remarkable
   • miejsce
   • venue
   • wykluczać
   • preclude
   • lekceważyć
   • disregard
   • usunąć
   • dislodge
   • ograniczać
   • confine
   • zamieniać
   • commute
   • wgląd
   • insight
   • analogia, analogiczny
   • parallel
   • przypominać z wyglądu, być podobnym
   • resemble
   • przypominać komuś, wypominać
   • remind
   • przeskoczyć
   • skip
   • przejść, doświadczyć
   • undergo
   • odbić się
   • bounce off
   • wyraźnie
   • explicitly
   • dokładny, precyzyjny
   • precise
   • supeł, supłać
   • kink
   • chronić
   • conserve
   • pogląd
   • notion
   • określenie
   • term
   • opierać się na
   • be predicated on
   • przypisywać
   • attribute
   • rozkład, postanowienie, przedsięwzięcie
   • resolution
   • znajdować się na
   • reside on
   • pozostały, szczątkowy
   • residual
   • równość
   • parity
   • dziedziczyć
   • inherit
   • pościg, dążenie
   • pursuit
   • wolny, zabezpieczony, nietykalny
   • immune
   • wolny od
   • immune from
   • pochodzenie, geneza
   • origin
   • przypadkowy
   • random
   • nienaruszony, nietknięty
   • intact
   • zasada, reguła
   • principle
   • w zasadzie
   • in principle
   • główny
   • principal
   • mocno
   • tight
   • zdobyć, schwytać
   • capture
   • dopasować, dostosować
   • taylor
   • problem, sprawa, kwestia
   • concern
   • zgodny z
   • consistent with
   • realizować, wprowadzać w życie, wykonywać
   • implement
   • zawodny, trudny do ustalenia, nieuchwytny
   • elusive
   • genialny, błyskotliwy
   • ingenious
   • pomysłowość
   • ingenuity
   • niezbędny, konieczny
   • indispensable
   • oświecać, uświadamiać
   • enlighten
   • wiązać
   • bind
   • zapobiegać, powstrzymywać
   • prevent
   • chwytać, łapać
   • grab
   • zatkać, zatamować
   • plug
   • dostępność
   • availibility
   • korytarz, przejście
   • passageway
   • dzielić
   • partition
   • sprzężenie zwrotne
   • feedback
   • niezależnie od
   • regardless of
   • unieważnić, znosić
   • override
   • pogorszyć
   • aggravate
   • składać się z
   • consist of
   • zewnętrzny
   • outer
   • wewnętrzny
   • inner
   • dawny, poprzedni
   • former
   • składać, montować
   • assemble
   • zespół
   • assembly
   • nadmiernie upraszczać
   • oversimplify
   • założenie, przypuszczenie, hipoteza
   • assumption
   • niedoceniony, zlekceważony
   • underestimate
   • sugerować, zakładać
   • imply
 • Dzial słownictwo techniczne

   • zanieczyszczenie (nieporządany składnik stopu)
   • impurity
   • skuteczny
   • efficient
   • wydajność
   • efficiency
   • prostopadły
   • perpendicular
   • równoległy
   • parallel
   • równolegle
   • in parallel
   • podłużny
   • longitudinal
   • poprzeczny
   • transverse
   • łupliwość
   • cleavage
   • defekty punktowe
   • dot deffects
   • atomy międzywęzłowe
   • atoms in interstice
   • właściwość, osobliwość
   • peculiarity
   • niejednorodność
   • inhomogeneity
   • niejednorodny
   • non-uniform
   • rozkład
   • distribution
   • rozkład, zanikać
   • decay
   • napięcie
   • voltage
   • natężenie
   • intensity
   • współczynnik
   • coefficient
   • gaz obojętny
   • inert gas
   • prędkość
   • velocity
   • wytop
   • melt
   • stopiony
   • molten
   • topnik
   • flux
   • para
   • vapor
   • odparować
   • evaporate
   • próżnia
   • vacuum
   • komora
   • chamber
   • poziom domieszkowy
   • impurity state
   • niejasność, dwuznaczność
   • ambiguity
   • mętny, dziwny, niejasny
   • ambiguous
   • naziemny, lądowy
   • terrestrial
   • pozaziemski
   • extraterrestrial
   • miedź
   • copper
   • cyna
   • tin
   • pojawić się
   • emerge
   • odkształcenie
   • strain
   • promieniowanie
   • radiation
   • promieniowy
   • radial
   • rozbieżność
   • discrepancy
   • trawić
   • etch
   • roztapiać, topić, łączyć, zespalać, lont, detonator
   • fuse
   • topliwy
   • fusible
   • nasycać, wysycać
   • saturate
   • nasycenie
   • saturation
   • sąsiedztwo
   • vicinity
   • bliskość, sąsiedztwo
   • proximity
   • w przybliżeniu
   • approximately
   • wewnętrzny
   • instrinsic
   • przestrzenny
   • spatial
   • oszacować
   • estimate
   • nachylenie, spadek, wzniesienie
   • slope
   • rozpraszanie
   • scattering
   • zawartość
   • content
   • początek
   • onset
   • płytka do badań
   • wafer
   • stożek
   • cone
   • kształtować stożkowo
   • taper
   • solidny
   • robust
   • odporny na
   • robust to, resistant to
   • nieodporny na
   • vulnerable to
   • utorować
   • pave
   • rozróżniać
   • distinguish
   • kruchy
   • fragile
   • liczba całkowita
   • integer
   • nowy, osobliwy
   • novel
   • obliczenie
   • computation
   • wyraźny, odróżniający, charakterystyczny
   • distinctive
   • odrębny, wyraźny
   • distinct
   • właściwy, związany, nieodłączny
   • inherent
   • monokryształ
   • single crystal
   • powłoka, skorupa
   • shell
   • częstotliwość
   • frequency, periodicity
   • przylegający
   • adjacent
   • graniczny
   • boundary
   • ziarno, ziarnistość
   • grain
   • granica ziarna
   • grain boundary
   • niezmienny
   • invariant
   • wzajemnie oddziaływać
   • interplay
   • zasięg, występowanie
   • incidence
   • zasięg, zakres
   • scope
   • w zakresie
   • in terms of
   • nieskończony
   • infinite
   • skończony
   • finite
   • przecinać się, krzyżować
   • intersect
   • parzysty
   • even
   • dziwny, nieparzysty
   • odd
   • rozdzielić
   • split
   • jednolity, jednostkowy
   • unitary
   • pokrywać się
   • coincide
   • wyregulować
   • tune
   • wywoływać, spowodować
   • induce
   • wskazywać, wykazywać, wyznaczać
   • indicate
   • nadmiar
   • redundancy
   • zbędny
   • redundant
   • nadmiar, nadwyżka
   • excess
   • zachować
   • retain
   • położenie
   • site
   • gęstość
   • density
   • powstać
   • arise
   • czas trwania
   • duration
   • linia ciągła
   • solid line
   • linia przerywana
   • dashed, dotted line
   • zakreskować
   • hatch
   • zachodzić na siebie, pokrywać się
   • overlap
   • rozpiętość, zasięg, sięgać, obejmować
   • span
   • węzeł, punkt węzłowy
   • node
   • naruszać
   • violate
   • trwale
   • permanently
   • lutować
   • solder
   • dostateczny, wystarczający
   • sufficient
   • wtłaczać przedmiot między 2 inne
   • sandwich
   • zanikać
   • vanish
   • struktura, budowa, skład
   • framework
   • skład
   • composition, storage
   • pochodzić z, wydzielać się z
   • emanate from
   • pożądany
   • desirable
   • układać w stos
   • stack
   • szkic, rysunek
   • sketch
   • wskaźnik
   • indice
   • wymagać
   • require
   • nachylenie, skłonność
   • inclination
   • pochodzący z
   • derived from
   • wyrzucać
   • eject
   • przesunięcie, zmiana
   • shift
   • luka
   • loophole
   • rozpraszać się
   • dissipate
   • tłumienie
   • suppression
   • gładki, łagodny, równy
   • smooth
   • szorstki, twardy, ostry, przybliżony
   • rough
   • sztywny, zupełny
   • stark
   • ostry
   • sharp
   • łagodny, dobroduszny
   • benign
   • oczyszczać
   • refine
   • czyszczenie strefowe
   • zone refining
   • wykorzystać, użytkować
   • utilize
   • wstawka
   • inset
   • podatność
   • susceptibility
   • podatny na
   • susceptible to
   • axis
   • zaginać, fałdować
   • fold
   • wiry
   • vortices
   • próbka
   • sample
   • dogłębny
   • profound
   • przeważać, dominować
   • prevail
   • wytrzymałość na rozciąganie
   • tenacity
   • pomijalny, nieznaczny
   • negligible
   • kawałek, pokroić
   • slice
   • wzmagać, wzmacniać
   • enhance
   • włączać, wprowadzać
   • incorporate
   • domieszka
   • dopant, dope
   • powierzchnia wypukła
   • convex
   • powierzchnia wklęsła
   • concave
   • lotny
   • volatice
   • współczynnik segregacji
   • distribution coefficient
   • obudowa, hermetyzacja
   • encapsulation
   • mieszać
   • stir
   • naczynie
   • vessel
   • odlewanie
   • casting
   • ściskanie
   • compression
   • rozciąganie
   • tension
   • naprężenie
   • stress
   • odprężanie
   • stress relieve
   • lepkość
   • stickiness
   • pęknięcie, złamanie, zerwanie
   • rupture
   • wybrzuszać
   • bulge
   • tuleja
   • sleeve
   • nadawać, przyznawać
   • confer
   • zanieczyszczenie, skażenie
   • contamination
   • osłabiać, łagodzić
   • mitigate
   • ciśnienie otoczenia
   • ambient pressure
   • podnosić
   • elevate
   • wał korbowy
   • crankshaft
   • wał rozrządu
   • camshaft
   • powłoka
   • film
   • zubożenie
   • depletion
   • dziedziczyć, pochodzić, wywodzić się
   • derive
   • bezwzględny
   • arbitrary
   • zanurzać, zatapiać
   • immerse
   • usuwać, tłumić, gasić
   • suppress
   • zarodkowanie
   • seeding
   • zarodek krystalizacji
   • seed crystal
   • zaródź
   • seed
   • przewężanie
   • necking
   • usuwać, oczyszczać, przepłukać
   • purge
   • łączyć w pary
   • mate
   • nierdzewny
   • stainless
   • obwód
   • perimeter, circumference
   • ilość, pojemność, objętość, głośność
   • volume
   • rozpuszczać
   • dissolve
   • roztwór
   • solution
   • niedotop, śmieć
   • scum
   • przewodzić, przeprowadzać (badania, testy)
   • conduct
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024