mobiLang.pl - ucz się wygodnie : angielski na komórkę, fiszki na komórkę, nauka online

nie masz jeszcze konta?

eFiszki - platforma darmowej nauki mobilnej

Pakiet 1000 słów
język Niemiecki
498 słówek
słówka najczęstsze
Teraz Ty wybierasz gdzie i jak się uczysz!
teraz ty wybierasz czy uczysz z komorka, androidem, online
Słówka zawarte w pakiecie
 • Słówko
  po polsku
  po niemiecku
 • Dzial 1-50

   • rodzajnik, zaimek wskazujący, który, która, które
   • der,die,das
   • i, a
   • und
   • być
   • sein (war, sind, sein, waren, bin)
   • w, do
   • in
   • r. nieokreś. liczeb. jeden, jedna, jedno
   • ein(e)
   • 1) do, 2) za, zbyt
   • zu
   • mieć, lub posiłkowy
   • haben
   • ja
   • ich
   • stawać się, posiłkowy przy czasie przyszłym lub s. biernej
   • werden
   • ona, ją, je, Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie
   • Sie,sie
   • od, z, o, przynależność
   • von
   • nie, przeczenie
   • nicht
   • z
   • mit (+D)
   • to, ono
   • es
   • się
   • sich
   • też, także
   • auch
   • na
   • auf
   • dla
   • für
   • na,
   • an
   • on
   • er
   • tak, w ten sposób, równie, więc
   • so
   • że
   • dass
   • móc, umieć, potrafić
   • können
   • ten, ta, to
   • dies (dieser, diese, dieses)
   • gdy; jako; kiedy; niż
   • als
   • wy, jej, z. dzierżawczy; jej, Państwa
   • ihr/Ihr
   • tak
   • Ja
   • jak, jaka, jaki, jakie
   • wie
   • u, obok, przy, pod, na, podczas
   • bei
   • lub, albo, czy
   • oder
   • my
   • wir
   • ale, jednak
   • aber
   • potem, wtedy
   • Dann
   • do formy bezosobowej
   • man
   • bo, ponieważ
   • da
   • jego
   • sein
   • jeszcze
   • noch
   • do
   • nach
   • więc, zatem
   • also
   • z
   • aus
   • wszystko, wszyscy, wszystkie
   • all, alle
   • kiedy, gdy
   • wenn
   • tylko
   • nur
   • musieć
   • müssen
   • mówić
   • sagen
   • o, około
   • um
   • nad, o
   • über
   • robić
   • machen
   • żadne (przeczenie)
   • kein(e)

  Dzial 51-100

   • dużo, wiele
   • viel
   • rok
   • das Jahr
   • ty
   • du
   • mój (swój)
   • mein
   • już
   • schon
   • przed, z
   • vor
   • przez
   • durch
   • dawać
   • geben
   • więcej
   • mehr
   • inne, pozostałe
   • andere
   • przychodzić
   • kommen
   • teraz
   • jetzt
   • mieć powinność
   • sollen
   • mi, mnie
   • mir (D)
   • chcieć
   • wollen
   • cały, całkiem
   • ganz
   • mnie, się
   • mich (Akk)
   • zawsze, ciągle
   • immer
   • iść
   • gehen
   • bardzo
   • sehr
   • tu, tutaj
   • hier
   • jednak
   • doch
   • do, aż do
   • bis
   • duży, wielki
   • groß
   • znowu, ponownie
   • wieder
   • raz, razy
   • mal/Mal
   • dwa
   • zwei
   • dobry, dobrze
   • gut
   • wiedzieć
   • wissen
   • nowy
   • neu
   • widzieć, zobaczyć, oglądać
   • sehen
   • (po)zostawiać
   • lassen
   • nam, nas, się, sobie
   • uns (1. os. l.m.)
   • bo, ponieważ, gdyż
   • weil
   • pod
   • unter
   • ponieważ, właściwie
   • denn
   • stać
   • stehen
   • każdy, każda, każde
   • jeder, jede, jedes
   • przykład
   • das Beispiel
   • czas
   • die Zeit
   • pierwszy, pierwsza, pierwsze
   • erster, erste, erstes
   • mu, jemu
   • ihm
   • go, niego
   • ihn
   • długi, długo
   • lang, lange
   • gdzie
   • wo
   • właściwie,
   • eigentlich
   • (z) tym, żeby
   • damit
   • sam, samemu
   • selbst, selber
   • nasz, nasza, nasze, nasi
   • unser, unsere
   • na górze
   • oben

  Dzial 101-150

   • trzy
   • drei
   • mało, trochę
   • wenig
   • kobieta
   • die Frau
   • człowiek
   • der Mensch
   • niemiecki, po niemiecku, Niemiec
   • deutsch; Deutsch
   • dziecko
   • das Kind
   • coś, trochę
   • etwas
   • dzień
   • der Tag
   • teraz
   • nun
   • znajdować
   • finden
   • nic
   • nichts
   • zostawać, pozostawać
   • bleiben
   • lecz
   • sondern
   • mały
   • klein
   • (po)między
   • zwischen
   • stary
   • alt
   • przeciw(ko), około
   • gegen
   • leżeć
   • liegen
   • bez
   • ohne
   • nie
   • nein
   • dziś(aj)
   • heute
   • daleko, daleki
   • weit
   • nazywać się
   • heißen
   • myśleć
   • denken
   • właśnie
   • eben
   • po pierwsze, najpierw
   • erst
   • naturalnie, oczywiście
   • natürlich
   • czy
   • ob
   • wysoki, wysoko
   • hoch
   • obaj, oboje
   • beide
   • mężczyzna, człowiek
   • der Mann
   • prosty, prosto
   • einfach
   • być może
   • vielleicht
   • tam
   • dort
   • obok, przy tym
   • dabei
   • (jeden) raz, kiedyś
   • einmal
   • im; Pani, Panu, Państwu, Paniom, Panom
   • ihnen; Ihnen
   • który, która, które
   • welch - welcher, welche, welches
   • brać, wziąść
   • nehmen
   • (z)robić
   • tun
   • od
   • seit
   • mieć pozwolenie, móc
   • dürfen
   • wierzyć, sądzić
   • glauben
   • trzymać
   • halten
   • nazywać (ale nie się!)
   • nennen
   • kraj
   • das Land
   • ostatni, ostatnia, ostatnie
   • letzter, letzte, letztes
   • taki sam, tak samo, równy
   • gleich
   • taki, taka, takie, tacy
   • solcher, solche, solches, solch
   • do tego, oprócz tego, w dodatku
   • dazu

  Dzial 151-200

   • pytanie
   • die Frage
   • gotowy (ugotowany), zupełnie, wcale
   • gar
   • pokazywać
   • zeigen
   • lubić, (chcieć)
   • mögen (möchten)
   • prowadzić
   • führen
   • możliwy, możliwa, możliwe
   • möglich
   • mówić
   • sprechen
   • podczas
   • während
   • dom
   • das Haus
   • upadek, przypadek, sprawa
   • der Fall
   • własny
   • eigen
   • przynosić
   • bringen
   • ludzie
   • die Leute
   • piękny, ładny, przyjemny
   • schön
   • kilka, parę
   • einige
   • już
   • bereits
   • praca
   • die Arbeit
   • żyć, mieszkać
   • leben
   • jeździć, jechać
   • fahren
   • myśleć, uważać, sądzić
   • meinen
   • późno, późny
   • spät
   • około, prawie
   • etwa
   • kto
   • wer
   • procent
   • das Prozent
   • pytać
   • fragen
   • prosto
   • gerade
   • ważna, ważny, ważne
   • wichtig
   • wprawdzie, a mianowicie
   • zwar
   • ręka
   • die Hand
   • rzeczywiście, naprawdę
   • wirklich
   • znać
   • kennen
   • dalsza, kolejna, następna
   • weitere
   • dokładnie, własnie
   • genau
   • młody
   • jung
   • być ważnym, obowiązywać
   • gelten
   • miasto
   • die Stadt
   • pan
   • der Herr
   • częśc - element, jakiejś całości
   • das/der Teil
   • problem
   • das Problem
   • świat
   • die Welt
   • jednak(że)
   • jedoch
   • postawić, stawiać
   • stellen
   • na tym, potem
   • darauf
   • trochę, odrobinę
   • (ein) bisschen
   • cztery
   • vier
   • nigdy
   • nie
   • grać, bawić się
   • spielen
   • tym, którym
   • denen
   • odpowiedni, właściwy; Prawo
   • recht; das Recht
   • pracować
   • arbeiten

  Dzial 201-250

   • potrzebować
   • brauchen
   • iść za kimś, podąrząc, następować
   • folgen
   • uczyć się
   • lernen
   • koniec, zakończenie
   • das Ende
   • krótki, krótka, krótko
   • kurz
   • milion
   • die Million
   • mocny(o), silny
   • stark
   • szkoła
   • die Schule
   • tydzień
   • die Woche
   • zdać, istnieć
   • bestehen
   • prawidłowy, prawidłowo
   • richtig
   • ciebię, cię
   • dich
   • na to, po to, za to
   • dafür
   • a także, jak również
   • sowie
   • często
   • oft
   • ojciec
   • der Vater
   • strona
   • die Seite
   • różny, rozmaity
   • verschieden
   • właśnie, poprostu
   • halt
   • życie
   • das Leben
   • jednak, wprawdzie, istotnie
   • allerdings
   • rozumieć
   • verstehen
   • prawie
   • fast
   • dobrze (czuć się), chyba
   • wohl
   • twój
   • dein
   • określony, pewien,
   • bestimmt
   • matka
   • die Mutter
   • sadzać (siadać)
   • setzen (sich)
   • w ogóle, właściwie
   • überhaupt
   • przyczyna, powód
   • der Grund
   • lepszy
   • besser
   • tobie, ci; sobie; ciebie
   • dir
   • szybki, szybko
   • schnell
   • otrzymywać, dostawać
   • bekommen
   • chętnie
   • gern
   • oko
   • das Auge
   • pewny, bezpieczny; z pewnością
   • sicher
   • stąd, stamtąd, z tego, od tego, o tym
   • davon
   • zacząć, zaczynać
   • beginnen
   • opowiadać
   • erzählen
   • próbować, usiłować
   • versuchen
   • zwłaszcza, szczególnie
   • besonders
   • słowo, wyraz
   • das Wort
   • obok
   • neben
   • (na)pisać
   • schreiben
   • dlaczego
   • warum
   • następna, następny, następne
   • nächste, nächster, nächstes
   • biegać
   • laufen
   • pieniądze
   • das Geld
   • wyjaśniać, tłumaczyć
   • erklären

  Dzial 251-300

   • rzecz, sprawa
   • die Sache
   • rodzaj, forma
   • die Art
   • polityczny
   • politisch
   • być zgodny z czymś
   • entsprechen
   • czysty, przejrzysty, jasny
   • klar
   • ciężki, trudny
   • schwer
   • obszar, zakres, dziedzina
   • der Bereich
   • sam, samotny
   • allein
   • ledwo, z trudem
   • kaum
   • droga
   • der Weg
   • siedzieć
   • sitzen
   • godzina, lekcja
   • die Stunde
   • osobno, pojedynczo
   • einzeln
   • dlatego
   • deshalb
   • której, których; tej, tych; ich
   • deren
   • ciągnąć
   • ziehen
   • no
   • na
   • względnie, lub też, czy raczej
   • beziehungsweise (bzw.)
   • nawet
   • sogar
   • nazwa, imię
   • der Name
   • wtedy, wówczas
   • damals
   • pięć
   • fünf
   • historia
   • die Geschichte
   • z powodu
   • wegen
   • społeczeństwo, spółka, towarzystwo
   • die Gesellschaft
   • świecić
   • scheinen
   • (po)nad (tym); o tym; z tego
   • darüber, drüber
   • spadać
   • fallen
   • głowa
   • der Kopf
   • należeć
   • gehören
   • powstawać
   • entstehen
   • znany, słynny
   • bekannt
   • dostawać, otrzymywać
   • erhalten
   • parę, kilka
   • das Paar, ein paar
   • lekki, prosty, słaby, łatwy
   • leicht
   • możliwość
   • die Möglichkeit
   • spotykać
   • treffen
   • za
   • hinter
   • poza tym, zazwyczaj
   • sonst
   • przy tym, do tego, tego; (o) tym
   • d(a)ran
   • przedsiębiorstwo, firma
   • das Unternehmen
   • dalej, następnie, potem
   • weiter
   • szukać
   • suchen
   • obraz, zdjęcie
   • das Bild
   • książka
   • das Buch
   • kłaść, położyć
   • legen
   • woda
   • das Wasser
   • miejsce, stanowisko
   • die Stelle
   • przedstawiać
   • vorstellen
   • forma, kształt
   • die Form

  Dzial 301-350

   • handlować
   • handeln
   • rozwój, postęp
   • die Entwicklung
   • miesiąc
   • der Monat
   • osiągnąć, dosięgnąć
   • erreichen
   • inny, inaczej
   • anders
   • na końcu, w końcu
   • schließlich
   • nosić
   • tragen
   • wcześniej, bardziej
   • eher
   • rodzina
   • die Familie
   • poranek
   • der Morgen
   • każdy; im
   • je
   • wieczór
   • der Abend
   • dziesięć
   • zehn
   • w tym, w środku
   • darin, drin, drinnen
   • okrągły
   • rund
   • zadanie, obowiązek
   • die Aufgabe
   • wolny
   • frei
   • uniwersytet
   • die Universität, die Uni
   • tworzyć
   • schaffen
   • sens
   • der Sinn
   • wcześnie
   • früh
   • czytać
   • lesen
   • państwo
   • der Staat
   • cel, meta
   • das Ziel
   • naprzeciwko
   • gegenüber
   • przyjaciel, przyjaciółka
   • der Freund, die Freundin
   • temat
   • das Thema
   • odmienny, różny
   • unterschiedlich
   • stamtąd
   • daher
   • osoba
   • die Person
   • zły, zła, źle
   • schlecht
   • euro
   • der Euro
   • chociaż
   • obwohl
   • noc
   • die Nacht
   • tracić, gubić
   • verlieren
   • rzecz
   • das Ding
   • wyraźny, jasny
   • deutlich
   • ogólny, powszechnie
   • allgemein
   • pomieszczenie, przestrzeń
   • der Raum
   • spojrzenie, rzut oka
   • der Blick
   • jedyny, jedynie
   • einzig
   • przedstawiać, wyobrażać coś
   • darstellen
   • miejsce
   • der Platz
   • liczba, cyfra, ilość
   • die Zahl
   • wspólny, wspólnie
   • gemeinsam
   • bliski, blisko, niedaleko
   • nah
   • system
   • das System
   • zegar, godzina
   • die Uhr
   • tego, którego
   • dessen

  Dzial 351-400

   • rodzice
   • die Eltern
   • rozróżniać, rozpoznawać
   • erkennen
   • wynajdować, wynaleść
   • entwickeln
   • dawniej, kiedyś
   • früher
   • ulica
   • die Straße
   • mówić, rozmawiać
   • reden
   • pełny
   • voll
   • wyglądać
   • aussehen
   • ukazywać się
   • erscheinen
   • kilka, wiele
   • mehrere
   • minuta
   • die Minute
   • najpierw
   • zunächst
   • grupa
   • die Gruppe
   • wartość
   • der Wert
   • twarz
   • das Gesicht
   • jakoś
   • irgendwie
   • język
   • die Sprache
   • tworzyć
   • bilden
   • przez to, w taki sposób
   • dadurch
   • bezpośredni, wprost
   • direkt
   • międzynarodowy
   • international
   • socjalny, społeczny
   • sozial
   • zacząć, rozpocząć
   • anfangen
   • najlepszy, najlepsza, najlepsze
   • bester, beste, bestes
   • dotychczas, do teraz
   • bisher
   • oczekiwać
   • erwarten
   • początek
   • der Anfang
   • mianowicie
   • nämlich
   • tamten, tamta, tamto
   • jener/jene/jenes
   • mieszkać
   • wohnen
   • czerwony
   • rot
   • otwarty
   • offen
   • miejsce, miejscowość
   • der Ort
   • no coż
   • naja
   • moment, chwila
   • der Moment
   • dotyczyć (czegoś)
   • betreffen
   • większość, najwięcej
   • meiste; am meisten; die meisten
   • czekać
   • warten
   • skutek, konsekwencja
   • die Folge
   • od
   • ab
   • szczególny, specjalny
   • besondere
   • z pewnością, pewien
   • gewiss
   • zainteresowanie, interes
   • das Interesse
   • czasami
   • manchmal
   • miliard
   • die Milliarde
   • rola, rolka
   • die Rolle
   • ktoś
   • jemand
   • upływać, ustępować
   • vergehen
   • publiczny, powszechny
   • öffentlich
   • drzwi
   • die Tür

  Dzial 401-450

   • uczeń
   • der Schüler
   • znaczenie, ważność
   • die Bedeutung
   • tekst
   • der Text
   • ach
   • ach
   • rezultat, wynik, efekt
   • das Ergebnis
   • pomóc, pomagać
   • helfen
   • wojna
   • der Krieg
   • sześć
   • sechs
   • nikt
   • niemand
   • wygrywać
   • gewinnen
   • pół
   • halb
   • zamknąć, zamykać
   • schließen
   • sposób
   • die Weise
   • rząd (chodzi o posłów)
   • die Regierung
   • prawdopodobny, prawdopodobnie
   • wahrscheinlich
   • kawałek
   • das Stück
   • mieszkanie
   • die Wohnung
   • (po)czuć
   • fühlen
   • oferować
   • bieten / anbieten
   • interesować
   • interessieren
   • znaczny, istotny
   • wesentlich
   • rozmowa
   • das Gespräch
   • europejski
   • europäisch
   • przypominać (sobie)
   • erinnern (sich)
   • metr
   • der Meter
   • oznacza ruch w naszym kierunku (tu, w tę stronę) lub odstęp czasowy
   • her
   • punkt, kropka
   • der Punkt
   • sytuacja
   • die Situation
   • podobny, podobnie
   • ähnlich
   • wykazywać, być równym (np. przy dodawaniu)
   • ergeben
   • w przeciwieństwie do tego; przeciwko temu
   • dagegen
   • często
   • häufig
   • nauczyciel
   • der Lehrer
   • oferować
   • anbieten
   • równnie, tak samo
   • ebenso
   • studiować
   • studieren
   • potem, następnie
   • danach
   • cena
   • der Preis
   • ilustracja, rysunek
   • die Abbildung, Abb.
   • pojęcie
   • der Begriff
   • funkcja, czynność
   • die Funktion
   • łączyć
   • verbinden
   • dość, dosyć
   • ziemlich
   • zobaczyć, obejrzeć
   • ansehen
   • podłoga
   • der Boden
   • brakować
   • fehlen
   • wiek, stulecie
   • das Jahrhundert
   • syn
   • der Soh
   • dzieło, utwór
   • das Werk"
   • oznaczać, znaczyć
   • bedeuten

  Dzial 451-500

   • czarny
   • schwarz
   • porównać, porównywać
   • vergleichen
   • poza tym, oprócz tego
   • außerdem
   • tymczasem, do tej pory
   • inzwischen
   • natychmiast, od razu
   • sofort
   • wznosić się, wspinać
   • steigen
   • głos
   • die Stimme
   • osiem
   • acht
   • nagle, nagły
   • plötzlich
   • rama, ramy
   • der Rahmen
   • kierunek
   • die Richtung
   • całkowicie, całkowity
   • völlig
   • wykorzystywać, korzystać
   • nutzen
   • program
   • das Programm
   • strach
   • die Angst
   • niewielki, nieznaczny
   • gering
   • informacja
   • die Information
   • sztuka
   • die Kunst
   • muzyka
   • die Musik
   • patrzeć, spoglądać
   • schauen
   • trudny
   • schwierig
   • polityka
   • die Politik
   • porzucać, zostawiać
   • verlassen
   • niektóry, niektóra, niektóre, niektórzy
   • mancher, manche, manches
   • wkrótce
   • bald
   • wstawiać, stosować
   • einsetzen
   • zawód
   • der Beruf
   • praktycznie
   • praktisch
   • zmieniać
   • ändern
   • wystarczająco
   • genug
   • osobisty, własny
   • persönlich
   • rosnąć
   • wachsen
   • wychodzić, kończyć się
   • ausgehen
   • reguła, zasada
   • die Regel
   • krok
   • der Schritt
   • roczny, -letni
   • jährig
   • akapit
   • der Absatz
   • stać się, wydarzyć się
   • geschehen
   • bóg
   • der Gott
   • samochód, auto
   • das Auto
   • opisywać
   • beschreiben
   • związek, stosunek
   • die Beziehung
   • doświadczenie
   • die Erfahrung
   • stół
   • der Tisch
   • przyjmować, zakładać
   • annehmen
   • w końcu, nareszcie
   • endlich
   • dostawać
   • kriegen
   • przyszłość
   • die Zukunft
   • planować
   • planen
   • gra, zabawa
   • das Spiel
spodobał Ci się ten pakiet i chcesz rozpocząć jego nauke? kliknij tutaj!
Komentarze użytkowników
 • autor: procrid
  08 02 2015

  Polecam aplikację na Androida
  Niemiecki - 1000 najpopularniejszych SŁÓW
  https://play.google.com/store/apps/details?id=s.populargermanwords

masz jakies uwagi? dodaj komentarz
extensa.pl - projektowanie graficzne, uslugi programistyczne
Wszelkie prawa zastrzezone mobilang.pl 2008-2024